Súbory cookies

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov pri používaní súborov cookies Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z., o elektronických komunikáciách v spojení s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“):

Prevádzkovateľom je spoločnosť VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 903 058, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3435/B (ďalej ako „VÚB Generali“ alebo „prevádzkovateľ“).

Účel spracovania

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky (napr. aby ste sa mohli prihlásiť na náš portál).

Analytické cookies

Tieto súbory cookies sa používajú na zhromažďovanie štatistických informácií o používaní našich webových stránok. Tieto údaje používame na optimalizáciu výkonu a webových stránok.

Reklamné cookies

Tieto súbory cookies nastavujú externí reklamní partneri a používajú sa na profilovanie a sledovanie údajov na viacerých webových stránkach. Ak prijmete tieto súbory cookies, môžeme zobrazovať naše reklamy na iných webových stránkach na základe Vášho užívateľského profilu a preferencií. Tieto súbory cookies tiež ukladajú údaje o počte návštevníkov, ktorí videli alebo klikli na naše reklamy, za účelom optimalizácie reklamnej kampane.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby (pre Analytické cookies, a Reklamné cookies). Pre spracúvanie Nevyhnutných cookies sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

Osobné údaje dotknutej osoby pri používaní Reklamných cookies sú poskytované týmto kategóriám príjemcov: externí reklamní partneri (Google, Facebook).

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb počas trvania udeleného súhlasu dotknutej osoby a po dobu 5 rokov od odo dňa odvolania súhlasu dotknutej osoby (doba uchovania).

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje a v prípade neposkytnutia osobných údajov pri používaní Analytických cookies niektoré funkcie a vlastnosti webovej stránky nemusia byť dostupné.

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje a v prípade neposkytnutia osobných údajov pri používaní Analytických cookies niektoré funkcie a vlastnosti webovej stránky nemusia byť dostupné.

Prevádzkovateľ vykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov Reklamné cookies automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, čo znamená, že sa hodnotia Vaše osobné vlastnosti na vytvorenie prognóz o Vás, a to aj vtedy, keď sa neprijme žiadne rozhodnutie.

Prevádzkovateľ posudzuje Vaše nasledovné charakteristiky:

 • predchádzajúce interakcie s naším webom;
 • záujmy na základe správania dotknutej osoby online;
 • miera podobnosti správania dotknutej osoby online s inými návštevníkmi webu;
 • vek

a zaraďuje Vás do nasledovných kategórii (profilovanie):

 • nový/vracajúci sa návštevník;
 • záujem o finančné služby a investovanie;
 • podobné publikum;
 • vek 18-35 rokov.

K rozhodovaniu založenému výlučne na automatizácii dochádza vtedy, keď sa rozhodnutia o Vás prijímajú pomocou technológií a bez akéhokoľvek ľudského zásahu.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania Vás môže ovplyvniť, nakoľko môže ovplyvniť Vaše správanie alebo voľby.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:

Nevyhnutné cookies

 • údaje o akciách dotknutej osoby na webovej stránke;
 • kód (aby sa zabránilo odcudzeniu identity používateľa, nevyhnutné, aby captcha fungovala)
 • preferencie súborov cookies dotknutej osoby pre webovú stránku;
 • jedinečné ID dotknutej osoby (za účelom identifikácie jedinečných návštevníkov webovej stránky);

Analytické cookies

 • údaj o počte návštev dotknutej osoby na webovej stránke;
 • údaj o rýchlosti načítania webovej stránky;
 • údajov o miere okamžitých odchodov dotknutej osoby z webovej stránky;
 • údaj na kontrolu rýchlosti akcií dotknutej osoby na webovej stránke (nastavená službou Google Analytics);
 • jedinečné ID návštevníka webovej stránky, ktoré sleduje, ako návštevník webovú stránku používa;

Reklamné cookies

 • údaj o návšteve webovej stránky dotknutej osoby. Zhromaždené informácie sa používajú v reklamných produktoch Facebooku na reklamné účely a sledovanie konverzií (Cookies nastavil Facebook);
 • údaj o záujmoch dotknutej osoby;
 • údaj o prehliadači a zariadení dotknutej osoby.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa sú: osobne.udaje@vubgenerali.sk a VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 1, P.O. Box 66, 820 04 Bratislava.

Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení nasledujúce práva:

 • právo na opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,
 • právo na vymazanie svojich osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov,
 • právo na prenosnosť svojich osobných údajov,
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov (ak je súhlas právnym základom spracúvania),
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované najmä v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť. V prípade uplatnenia práva na prístup k osobným údajom alebo práva na prenosnosť osobných údajov, musí byť podpis dotknutej osoby na písomnej žiadosti úradne osvedčený. Ak má VÚB Generali oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou dotknutej osoby, môže požiadať dotknutú osobu o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jej totožnosti, napr. doloženie žiadosti s úradne osvedčeným podpisom dotknutej osoby.

Súbory na stiahnutie