Slovník dôchodkového sporenia

A

Akcia (stock, share)

Majetkový cenný papier, ktorý vyjadruje spoluvlastníctvo jeho majiteľa na spoločnosti, ktorá cenný papier vydala. S každou akciou sa spájajú určité akciové práva. Najčastejšie ide o právo účasti na riadení spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti.

Akciové riziko (equity risk)

Akciové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien cien nástrojov citlivých na zmeny hodnoty akcií a ich následného vplyvu na hodnotu majetku v dôchodkovom fonde.

Akciový index (stock index)

Predstavuje vývoj kurzu vybraných (reprezentatívnych) akcií, ktoré sú zaradené do indexu na základe splnenia určitých kritérií (napr. trhová kapitalizácia). Index by mal potom následne odzrkadľovať celkový pohyb daného akciového trhu alebo jeho segmentu (napr. index S&P 500 – americký akciový index 500 popredných spoločností z rôznych odvetví s najväčšou trhovou kapitalizáciou).

Ask

Predajná cena. Cena, za ktorú je kótujúca strana (tvorca trhu) ochotná predať finančný nástroj. Napríklad predať cudziu menu, cenný papier alebo požičať finančné prostriedky.

B

Bid

Kúpna cena. Cena, za ktorú je kótujúca strana (tvorca trhu) ochotná kúpiť finančný nástroj. Napríklad kúpiť cudziu menu, cenný papier alebo prijať (vypožičať si) finančné prostriedky.

Burza (exchange)

Miesto, kde dochádza v určitom presne vymedzenom čase k sústredeniu ponuky a dopytu po určitých finančných nástrojoch a k stanoveniu ich cien.

C

Certifikát

Certifikát je elektronické potvrdenie o sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa.

CIPS

Centrálny informačný ponukový systém, ktorého prevádzkovateľom je Sociálna poisťovňa. Prístup k údajom v CIPSe má Sociálna poisťovňa, dôchodkové správcovské spoločnosti a poisťovne.

Cenný papier (security)

Potvrdzuje a dokladuje určité majetkové práva alebo pohľadávku majiteľa cenného papiera voči tomu, kto cenný papier vydal (emitoval).

D

Dôchodky

Z 2. piliera sa vypláca starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok, a to formou:

  • doživotného dôchodku,
  • dočasného dôchodku,
  • programového výberu.

Dôchodková správcovská spoločnosť

Je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia, a to na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.

 

Dôchodkový fond

Dôchodkový fond tvoria príspevky, penále a majetok nadobudnutý z týchto príspevkov a penále ich investovaním, výnosy z majetku nadobudnutého z príspevkov a penále a majetok nadobudnutý z výnosov z majetku nadobudnutého z príspevkov a penále.

Dôchodková jednotka a čistá hodnota majetku

Dôchodková jednotka je podiel na majetku v dôchodkovom fonde. Hodnota dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest. Prvý deň, keď dôchodková správcovská spoločnosť začne vytvárať dôchodkový fond, je počiatočná hodnota dôchodkovej jednotky 0,033194 eura. Po tomto dni sa určuje aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky.

Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde a jeho záväzkami.

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu v deň výpočtu.

Čistú hodnotu majetku v dôchodkovom fonde a aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky je dôchodková správcovská spoločnosť povinná vypočítať každý pracovný deň a oznámiť Národnej banke Slovenska a depozitárovi.

Deriváty (derivatives)

Finančné nástroje (kontrakty) odvodené (derivované) od podkladových aktív, ako sú cenné papiere, meny, úrokové sadzby, drahé kovy alebo komodity. Ich cena sa odvíja od vývoja ceny podkladového aktíva, z ktorého sú odvodené. Medzi základné deriváty patria forwardy, futures, opcie a swapy.

Devízový trh (foreign exchange market, FOREX)

Segment finančného trhu, na ktorom sa obchoduje s cudzími menami.

Dividenda (dividend)

Predstavuje podiel na zisku spoločnosti, ktorý je vyplácaný akcionárom.

Dividendový výnos (dividend yield)

Dividenda vyplatená za rok vydelená trhovou hodnotou akcie.

Dlhopis (bond)

Dlhový cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať od emitenta vyplácanie kupónov a splatenie nominálnej hodnoty k určitému termínu. Reprezentuje dlh emitenta, splatný k určitému dátumu.

Durácia

Durácia je miera cenovej citlivosti dlhopisu na paralelný posun úrokových sadzieb, ale pri fixných dlhopisoch tiež vyjadruje aj dobu, za ktorú sa nám náš investovaný kapitál vráti späť (zohľadňuje časovú hodnotu peňazí). Čím vyššia durácia portfólia, tým vyššia citlivosť portfólia na zmenu úrokových sadzieb.

E

Emisia (issue)

Vydanie cenných papierov za účelom ich predaja investorom.

Emitent (issuer)

Subjekt, ktorý vydal (emitoval) cenné papiere, ako sú napríklad akcie alebo dlhopisy s cieľom ich predaja investorom za účelom získania finančných prostriedkov.

F

Forward

Termínový kontrakt, pri ktorom sa jedna strana zaväzuje predať určité podkladové aktívum k určitému dopredu stanovenému termínu za dopredu dohodnutú cenu a kupujúci sa zaväzuje podkladové aktívum kúpiť. Na rozdiel od futures (iný typ termínového kontraktu) nejde o štandardizovaný kontrakt a je zvyčajne „ušitý“ na mieru účastníkov transakcie.

Futures

Termínový kontrakt (zmluva), v ktorom sa jedna strana zaväzuje, že v dopredu dohodnutej budúcnosti, za dopredu dohodnutú cenu kúpi podkladové aktívum a druhá strana sa zaväzuje, že za dohodnutých podmienok predá podkladové aktívum. Dôležitou črtou kontraktov futures je ich štandardizácia.

H

Hedging

Využitie nástrojov finančného trhu (najčastejšie derivátov) na ochranu pred rizikom možnej budúcej straty v dôsledku zmeny podmienok na finančnom trhu. Môže ísť napríklad o zaistenie sa proti zmene úrokovej sadzby alebo zmene devízového kurzu.

K

Kapitálový trh (capital market)

Jeden zo segmentov finančného trhu, na ktorom dochádza k presunu dlhodobo voľných zdrojov od subjektov s ich prebytkom k subjektom s ich nedostatkom. Deje sa tak prostredníctvom nástrojov kapitálového trhu obyčajne so splatnosťou dlhšou ako 1 rok. Medzi tieto nástroje patria napríklad akcie a dlhopisy.

Kolaterál (collateral)

Aktíva, ktoré slúžia na zabezpečenie pohľadávky.

Kreditné riziko

Kreditné riziko znamená riziko straty vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana zlyhá pri plnení svojich záväzkov z dohodnutých podmienok; kreditné riziko zahŕňa aj riziko štátu, riziko koncentrácie a riziko protistrany.

M

Menové riziko

Menové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien a ich vplyvu na hodnotu majetku vo fonde v denominačnej mene fondu.

O

Osobný dôchodkový účet

Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi a vedie každému sporiteľovi osobný dôchodkový účet na účely evidencie počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu. Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi sporiteľovi osobný dôchodkový účet pre každý dôchodkový fond, v ktorom si sporiteľ sporí. Evidenciu počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa vedie dôchodková správcovská spoločnosť oddelene od ostatných osobných dôchodkových účtov iných sporiteľov.

Over the counter (OTC)

Označenie pre mimoburzové obchodovanie bez existencie burzového parketu prebiehajúce napríklad prostredníctvom bánk, fondov alebo brokerov. Over the counter = cez pult, priehradku.

P

Príspevky

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sú:

a) povinné príspevky
b) dobrovoľné príspevky

Výber povinných príspevkov zrealizuje Sociálna poisťovňa a časť z nich postúpi na osobný dôchodkový účet sporiteľa. Povinné príspevky platí:

a) zamestnávateľ za svojho zamestnanca
b) samostatne zárobkovo činná osoba
c) dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba
d) štát
e) Sociálna poisťovňa.

Sadzba povinných príspevkov je

a) od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 4 % z vymeriavacieho základu,
b) v roku 2017 4,25 % z vymeriavacieho základu,
c) v roku 2018 4,50 % z vymeriavacieho základu,
d) v roku 2019 4,75 % z vymeriavacieho základu,
e) v roku 2020 5 % z vymeriavacieho základu,
f) v roku 2021 5,25 % z vymeriavacieho základu,
g) v rokoch 2022 a 2023 5,50 % z vymeriavacieho základu,
h) v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 4 % z vymeriavacieho základu.

Ponukový list

Sociálna poisťovňa zašle sporiteľovi najneskôr nasledujúci pracovný deň od vyhotovenia certifikátu ponukový list. Súčasťou ponukového listu sú ponuky dôchodkov, ktoré vznikli sporiteľovi na základe jeho nasporenej sumy, a ďalšie informácie týkajúce sa vyplácania dôchodkov a výnosu z investovania.

Z Ponukového listu sa sporiteľ dozvie, na aké konkrétne formy dôchodkov mu vznikol nárok a ktorú spoločnosť je potrebné osloviť za účelom výplaty dôchodku. Sporiteľ si môže vybrať len z tých foriem dôchodkov, ktoré má ponúknuté v Ponukovom liste. Ponuky uvedené v Ponukovom liste sú platné 30 dní. Platnosť Ponukového listu je uvedená na prvej strane Ponukového listu. Ak si sporiteľ počas platnosti ponukového listu nevyberie žiadnu z ponúkaných foriem dôchodku, ponuky uvedené v Ponukovom liste stratia platnosť. Sporiteľ môže opätovne požiadať o dôchodok kedykoľvek neskôr a bude mu vystavený nový Ponukový list.

Peňažný trh (money market)

Jeden zo segmentov finančného trhu, na ktorom dochádza k presunu krátkodobo voľných zdrojov od subjektov s ich prebytkom k subjektom s ich nedostatkom. Deje sa tak prostredníctvom nástrojov peňažného trhu obyčajne so splatnosťou do 1 roka. Medzi tieto nástroje patria napríklad krátkodobé vklady, úvery, depozitné certifikáty, pokladničné poukážky a zmenky.

Primárny trh (primary market)

Trh, na ktorom dochádza k prvotnému nákupu finančného nástroja od jeho emitenta. Emitent na tomto trhu získava predajom určitého finančného nástroja (napríklad dlhopisu) finančné prostriedky.

R

Rating

Najbežnejšia definícia hovorí, že rating je nezávislé hodnotenie schopnosti a vôle dlžníka splácať svoje budúce záväzky riadne a včas. Rating je veľmi užitočný nástroj pri posudzovaní bonity dlžníka. Dlžník je zaradený do stupnice, ktorá odráža riziko nesplnenia si záväzkov. Čím je dlžník vo vyššej triede, tým je menšia pravdepodobnosť, že nesplatí svoje záväzky a veritelia sú mu ochotní požičať za nižší úrok (aplikujú nižšiu rizikovú prirážku). Najznámejšie globálne ratingové agentúry sú Standard & Poor’s, Moody’s a Fitch.

S

Sporiteľ

Sporiteľ podľa tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorej vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení, do uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Sekundárny trh (secondary market)

Trh, na ktorom sa obchoduje s finančnými nástrojmi, ktoré už boli nakúpené na primárnom trhu. Pozri primárny trh.

Spread

BID-ASK spread – rozdiel (rozpätie) medzi nákupnou a predajnou cenou (Bid-Ask).

Kreditný spread – rozdiel medzi úrokom, ktorý trh požaduje od dlžníka (z dôvodu vyššieho kreditného rizika) a bezrizikovou úrokovou mierou.

T

Trhové riziko

Riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v dôchodkovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, menové kurzy a ceny akcií.

U

Úroková sadzba (interest rate)

Cena peňazí vyjadrená v percentách, napríklad ako pomer úroku a vkladu.

Úrokové riziko

Úrokové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku vo fonde. (pozri durácia)

V

Výnos z investovania

Výnos z investovania pravidelne vypláca dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi z výnosov z majetku sporiteľa v dôchodkovom fonde, ktoré vznikli po dni, v ktorom sporiteľ požiadal o jeho vyplácanie, najskôr po dovŕšení dôchodkového veku sporiteľa. Výnos z investovania nie je dôchodok starobného dôchodkového sporenia. Výnos z investovania sa vypláca sporiteľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom a požiadal o jeho vyplácanie dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorej je sporiteľom. Výplatu výnosu z investovania si sporiteľ dohodne s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Volatilita (volatility)

Miera zmeny ceny aktíva počas určitého obdobia, ktorou sa vyjadruje rizikovosť investície.

Výkonnosť

Pomer aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky za posledný deň sledovaného obdobia a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky za prvý deň sledovaného obdobia znížený o hodnotu 1.

Výnosová krivka (yield curve)

Vyjadruje vzťah medzi splatnosťou a výnosom určitého inštrumentu. Obvyklý tvar výnosovej krivky je rastúci, tzn. čím dlhšia splatnosť aktíva, tým je aj jeho výnos vyšší.

Z

Základný bod (basis point)

Jedna stotina percenta (0,01 %).