Naše dôchodkové fondy

Vytvárame a spravujeme štyri dôchodkové fondy – dlhopisový, akciový, zelený inovatívny a indexový, ktoré sa navzájom odlišujú investičnou stratégiou. Každý fond spravujú portfólioví manažéri VÚB Generali d.s.s., a.s. Ich dlhoročné skúsenosti sú pre správu fondov podmienkou a predpokladom bezpečného investovania a efektívneho zhodnotenia.

Dôchodkový fond vytvára DSS a tvoria ho predovšetkým príspevky sporiteľov a výnosy z nich

Sporiteľ môže v rovnakom čase sporiť aj vo viacerých fondoch a diverzifikovať tak riziko, ktoré je s investovaním spojené. Prestup medzi fondmi je bezplatný, zmeniť fond môže sporiteľ kedykoľvek.

Ako si správne vybrať fond?

Výber správneho fondu má najzásadnejší vplyv na výšku vášho budúceho dôchodku. Mladším sporiteľom sa odporúča sporenie v akciových a indexových fondoch, pretože z dlhodobého hľadiska prinášajú možnosť dosiahnuť najvyššie výnosy. Výber fondu závisí predovšetkým od miery rizika, ktorú je sporiteľ ochotný podstúpiť ale aj od počtu rokov, ktoré sporiteľovi zostávajú do dôchodku. Z dlhodobého hľadiska fond s najvyššou mierou rizika prináša možnosť dosiahnuť najvyššie výnosy a je vhodný najmä pre mladých sporiteľov, ktorí majú ďaleko do dôchodku. Naopak, fond s najnižšou mierou rizika je vhodný pre tých, ktorí si chcú, napríklad z dôvodu skorého plánovaného odchodu do dôchodku, zabezpečiť primeranú stabilitu svojich úspor, ktorá je ale sprevádzaná nižšími očakávanými výnosmi. Pri výbere vhodného fondu Vám pomôže Investičný dotazník.

Naše dôchodkové fondy

KLASIK

Dlhopisový
garantovaný fond
Dlhopisový garantovaný fond, je najkonzervatívnejší z dôchodkových fondov. Ide o aktívne spravovaný dlhopisový garantovaný fond, v ktorom sa nemôžu nachádzať akciové investície.

SMART

Zelený inovatívny negarantovaný fond
Fond je zameraný na zelené investície zlepšujúce planétu a na najnovšie inovácie v investovaní. Dlhodobý výnos a riziko tohto fondu sú vyššie ako v dlhopisovom garantovanom fonde.

PROFIT

Akciový
negarantovaný fond
Je vhodný predovšetkým pre mladších sporiteľov a sporiteľov hľadajúcich vyšší výnos pri vyššom riziku, ktorí chápu riziká spojené s investovaním do akcií.

INDEX

Indexový
negarantovaný fond
Je vhodný predovšetkým pre sporiteľov hľadajúcich najvyšší očakávaný výnos pri najvyššom riziku, ktorí chápu riziká spojené s investíciami do akcií a sú pripravení aj na prípadné straty.


Charakteristika fondov

KLASIK

SMART

PROFIT

INDEX

Garancie

Áno

Nie

Nie

Nie

Zloženie fondu

dlhopisové a peňažné investície

dlhopisové, peňažné, akciové investície (60% – 100%)**, investície do drahých kovov, realít

dlhopisové, peňažné, akciové investície (80% – 100%)**, investície do drahých kovov, realít

akciové investície (99% – 100%)

Vhodné pre sporiteľa

ktorý hľadá istotu a bezpečnosť s garanciami pre svoje úspory alebo má krátko do dôchodku a nechce riskovať

ktorý pri investíciách preferuje bezpečnosť pred vyšším výnosom

ktorý preferuje investovanie do viacerých typov aktív ako v dlhopisovom garantovanom Fonde a vyšší očakávaný výnos za cenu vyššieho rizika

ktorý dokáže akceptovať určité riziko, ak je tu potenciál vyššieho výnosu

ktorý preferuje investovanie do viacerých typov aktív a nižšie očakávané riziko a výnos ako v indexovom negarantovanom Fonde, no vyššie ako v zmiešanom negarantovanom Fonde

ktorý chápe riziká spojené s investovaním do akcií, je pripravený aj na prípadné straty a do dôchodku mu ostáva dlhší čas

ktorý preferuje pasívne investovanie do akcií a najvyšší očakávaný výnos pri najvyššom riziku

ktorý chápe riziká spojené s investíciami do akcií, je pripravený aj na prípadné straty a do dôchodku mu ostáva dlhý čas

Výnos vs. riziko

nízka miera rizika, zodpovedajúci výnos

vyvážená miera rizika: potenciál rastu zabezpečený akciovou a komoditnou zložkou, stabilizačný efekt zabezpečený dlhopismi a peňažnými investíciami

vysoký potenciál zhodnotenia, ale pri zvýšenom investičnom riziku

potenciál dosiahnuť vysoké výnosy, ale významné riziko možných výkyvov hodnoty majetku

Riziko

2
3
4
4

Výkonnosť za posledných 12 mesiacov

4,61 %

20,17 %

20,76 %

25,37 %

Výkonnosť od založenia fondu (p.a.)

39,89 %

98,13 %

137,51 %

243,18 %

Riadenie fondu

Aktívne

Kombinácia systematických investičných stratégií spolu s výhľadom portfóliových manažérov pravidelne prehodnocuje nastavenie fondu na základe aktuálnej situácie na finančných trhoch, s cieľom čo najlepšie zhodnotiť spravované prostriedky s ohľadom na prislúchajúce riziko fondu

Aktívne

Kombinácia systematických investičných stratégií spolu s výhľadom portfólio manažérov pravidelne prehodnocuje nastavenie Fondu na základe aktuálnej situácie na finančných trhoch, s cieľom čo najlepšie zhodnotiť spravované prostriedky s ohľadom na prislúchajúce riziko Fondu

Aktívne

Kombinácia systematických investičných stratégií spolu s výhľadom portfólio manažérov pravidelne prehodnocuje nastavenie Fondu na základe aktuálnej situácie na finančných trhoch, s cieľom čo najlepšie zhodnotiť spravované prostriedky s ohľadom na prislúchajúce riziko Fondu

Pasívne

s cieľom čo najvernejšie odzrkadľovať pohyby vybraného indexu

Referenčná hodnota (benchmark)

nemá stanovenú referenčnú hodnotu

nemá stanovenú referenčnú hodnotu

nemá stanovenú referenčnú hodnotu

globálny akciový index MSCI World Index v mene EUR

Podrobnejšie informácie

Vo fonde sa dlhodobo nachádza priamo vyše 150 rôznych dlhopisov z približne 40 rôznych krajín sveta a viac ako 30 odvetví ekonomiky, čím sa radí k najlepšie diverzifikovaným fondom na Slovensku. Prostredníctvom iných investícií sa vo fonde nepriamo nachádza ďalších 3000 rôznych dlhopisov, čím sa rozsahom radí k fondom svetovej úrovne

Vo fonde sa prostredníctvom jeho investícií dlhodobo nachádza vyše 2500 rôznych akciových titulov a 3000 rôznych dlhopisových investícií z rozvinutých aj rozvíjajúcich sa krajín, čím sa rozsahom radí k fondom svetovej úrovne

Vo fonde sa prostredníctvom jeho investícií dlhodobo nachádza vyše 2500 rôznych akciových titulov a 3000 rôznych dlhopisových investícií z rozvinutých aj rozvíjajúcich sa krajín, čím sa rozsahom radí k fondom svetovej úrovne

Vo fonde sa prostredníctvom jeho investícií dlhodobo nachádza vyše 1500 rôznych akciových titulov z rozvinutých krajín, čím sa rozsahom radí k fondom svetovej úrovne

Ku dňu

12.07.2024

12.07.2024

12.07.2024

12.07.2024

Vývoj fondov

Výkonnosť fondu
Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky
Vývoj čistej hodnoty majetku

Výkonnosť dôchodkového fondu Klasik

Tabuľkový prehľad

Dátum
Výkonnosť v %

Výkonnosť dôchodkového fondu Smart

Tabuľkový prehľad

Dátum
Výkonnosť v %

Výkonnosť dôchodkového fondu Profit

Tabuľkový prehľad

Dátum
Výkonnosť v %

Výkonnosť dôchodkového fondu Index

Tabuľkový prehľad

Dátum
Výkonnosť v %

Upozornenie

Prognózy dôchodku sú zostavované v súlade s opatrením č. 352/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa: https://www.epi.sk/zz/2023-352

Na vytvorenie prognóz dôchodkov boli použité tieto predpoklady: povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sporiteľa, dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sporiteľa, suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa k rozhodnému dňu, súhrnný ukazovateľ rizika dôchodkového fondu, dôchodkový vek, ukazovateľ zníženia výnosnosti, predpokladaná inflácia, produktivita práce, vekový bonus, predpoklady úmrtnosti.

Odplata za správu
dôchodkového fondu

Odplata za jeden kalendárny rok správy fondu je 0,425 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku vo fonde. Odplata zahŕňa náklady spoločnosti spojené so správou majetku vo fonde okrem nákladov uvedených v zákone, ktoré sa uhrádzajú z majetku vo fonde.