Výplata úspor po zomretom

Výplata úspor po zomretom

Smrťou sporiteľa vzniká oprávnenej osobe, ktorú sporiteľ určil v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení právo na vyplatenie sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého sporiteľa ku dňu, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa, zníženej o sumu povinných príspevkov, ktoré boli za zomretého sporiteľa postúpené bez právneho dôvodu a vyžiadané Sociálnou poisťovňou, a o sumu oprávnene vynaložených nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti na jej výplatu v hotovosti alebo na prevod do iného ako členského štátu eurozóny a zvýšenej o sumu povinných príspevkov, ktoré ešte Sociálna poisťovňa nepostúpila.

Ak sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení neurčil oprávnenú osobu alebo takej osoby niet, stáva sa tento majetok predmetom dedenia.

Ak bolo úmrtie sporiteľa dôchodkovej správcovskej spoločnosti oznámené pred 31.12.2014: Postupuje sa podľa poradia určeného v zákone o sds a zostatok na osobnom dôchodkovom účte zomretého sa vyplatí osobám v tomto poradí: manžel / manželka, ak niet takejto osoby, deti zosnulého sporiteľa, ak ich niet, rodičia zosnulého sporiteľa, ak ich niet osoba, ktorá žila so zomretým počas najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorá sa z tohto dôvodu starala o spoločnú domácnosť alebo bola odkázaná výživou na zomretého. Ak niet osôb uvedených v predchádzajúcej vete zostatok na osobnom dôchodkovom účte zomretého sa stane predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka.

Ako postupovať v prípade úmrtia sporiteľa?

Na adresu spoločnosti VÚB Generali, d.s.s., a.s., Mlynské Nivy 1, P. O. Box 66, 820 04, Bratislava 24, je potrebné doručiť overený úmrtný list (notárom alebo obecným/mestským úradom).

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná o úmrtí sporiteľa informovať Sociálnu poisťovňu, za účelom uzatvorenia osobného dôchodkového účtu. Na tento úkon má Sociálna poisťovňa zákonom stanovenú lehotu 90 dní.

  • Ak sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení určil oprávnenú osobu, VÚB Generali, d.s.s., a.s., pošle oprávnenej osobe žiadosť, na základe ktorej budú vyplatené finančné prostriedky po zomretom sporiteľovi.
  • Ak sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení neurčil oprávnenú osobu, stávajú sa finančné prostriedky na osobnom dôchodkovom účte zomretého sporiteľa predmetom dedenia. Preto je potrebné, aby pozostalé osoby o tejto skutočnosti informovali notára, ktorý prejednáva dedičstvo po zomretom sporiteľovi. Podľa právoplatného rozhodnutia o dedičstve, pošle VÚB Generali, d.s.s., a.s., dedičovi žiadosť, na základe ktorej budú vyplatené finančné prostriedky po zomretom sporiteľovi.

VÚB Generali d.s.s., a.s. nevyplatí finančné prostriedky po zomretom skôr, ako obdrží odpoveď od Sociálnej poisťovne o uzatvorení účtu.