Dobrovoľné príspevky

Dobrovoľné príspevky

Kto chce, môže si na svoj dôchodkový účet posielať aj dobrovoľné príspevky. Výšku a frekvenciu dobrovoľných príspevkov určuje sporiteľ podľa vlastného uváženia. Pri platení dobrovoľných príspevkov sporiteľ nie je ničím viazaný a ak sa rozhodne ukončiť platenie dobrovoľných príspevkov alebo zmeniť výšku dobrovoľných príspevkov, môže tak kedykoľvek urobiť bez povinnosti informovať dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

Nárok na výplatu dobrovoľných príspevkov vzniká sporiteľovi po dovŕšení dôchodkového veku. Po dovŕšení dôchodkového veku môže sporiteľ dobrovoľné príspevky spolu s povinnými príspevkami použiť na výplatu dôchodku alebo si môže dať dobrovoľné príspevky vyplatiť aj jednorazovo.

Kam posielať dobrovoľné príspevky

Dobrovoľné príspevky je potrebné posielať na číslo účtu v tvare IBAN

SK78 1111 0000 0011 9713 9050

Ako variabilný symbol uvádzajte rodné číslo.

Zrušili sme poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu pre dobrovoľné príspevky, aby ste mohli dostať z dobrovoľných príspevkov ešte viac.

Ako posielať dobrovoľné príspevky

Individuálne

Sporiteľ si môže posielať dobrovoľné príspevky sám na číslo účtu určené dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ako variabilný symbol je potrebné uviesť rodné číslo.

Prostredníctvom zamestnávateľa

Ak sporiteľ žiada zamestnávateľa o odvádzanie dobrovoľných príspevkov, je povinný preukázať svojmu zamestnávateľovi všetky skutočnosti potrebné na odvádzanie dobrovoľných príspevkov (názov DSS, číslo zmluvy, rodné číslo, výšku príspevkov). Ak zamestnanec nesplní túto povinnosť, zamestnávateľ nie je povinný odvádzať dobrovoľné príspevky za svojho zamestnanca (sporiteľa). Ak sporiteľ požiada svojho zamestnávateľa, aby za neho odvádzal dobrovoľné príspevky, je zamestnávateľ povinný o tom uzavrieť so zamestnancom písomnú dohodu.

Pre zamestnávateľov

Dôležité vedieť
Registrácia
Rozpis

Dôležité vedieť

Sporiteľ 2. piliera môže od 1. 1. 2013 požiadať svojho zamestnávateľa o odvádzanie dobrovoľných príspevkov do 2. piliera. Zamestnávateľ je v takom prípade povinný podľa § 65 ods. 5 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov uzavrieť so zamestnancom o tom písomnú dohodu a je povinný spolu s každou platbou zasielať do DSS rozpis dobrovoľných príspevkov odvedených do tejto DSS za jeho zamestnancov v takom členení, aby bolo možné platbu identifikovať (podľa vyhlášky MPSVaR SR č.16/2013 Z. z.).

Zamestnávateľ posiela rozpis prostredníctvom portálu pre zamestnávateľov na www.vubgenerali.sk/izamestnavatel.

Ako postupovať v prípade odvádzania dobrovoľných príspevkov za zamestnancov:

  • Uzavrieť so zamestnancom dohodu o odvádzaní dobrovoľných príspevkov.
  • Zaregistrovať sa na www.vubgenerali.sk cez registračný formulár https://www.vubgenerali.sk/formulare/registracny-formular/.
  • Poslať rozpis do DSS cez portál pre zamestnávateľov
  • Poslať platbu dobrovoľných príspevkov do DSS na číslo účtu IBAN SK78 1111 0000 0011 9713 9050, ako variabilný symbol uviesť IČO vašej spoločnosti.