INDEX

Indexový negarantovaný fond

Základné informácie

Je vhodný predovšetkým pre mladých sporiteľov a sporiteľov hľadajúcich najvyšší očakávaný výnos pri najvyššom riziku, ktorí chápu riziká spojené s investíciami do akcií a sú pripravení aj na prípadné straty. Je najdynamickejším fondom VÚB Generali DSS. Dlhodobý očakávaný výnos a očakávané riziko v tomto fonde sú najvyššie. Konzervatívnejší sporitelia môžu fond kombinovať s dlhopisovým garantovaným fondom.

Ide o pasívne spravovaný akciový fond, ktorého úlohou je čo možno najvernejšie kopírovať vývoj referenčného akciového indexu MSCI World v mene Eur. Dlhodobá úroveň akciovej zložky sa štandardne pohybuje v rozmedzí 99 % – 100 %.

Vo fonde sa prostredníctvom jeho investícií dlhodobo nachádza vyše 2500 rôznych akciových titulov, čím sa rozsahom radí k fondom svetovej úrovne.

Čistá hodnota majetku vo fonde
1 163 989 343,37 EUR
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
0,093510 EUR
Dátum vytvorenia dôchodkového fondu
02.04.2012
Depozitár dôchodkového fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Garancie
Nie
Výnos vs. riziko
Dlhodobá očakávaná miera rizika meraná volatilitou, maximálnymi priebežnými poklesmi a ukazovateľom výnosov a rizík a dlhodobý očakávaný výnos. Hodnota investícií vo všetkých fondoch môže rásť, stagnovať alebo aj klesať.
potenciál dosiahnuť vysoké výnosy, ale významné riziko možných výkyvov hodnoty majetku
Ukazovateľ rizík a výnosov
4
Riadenie fondu
Pasívne
Ku dňu
20.09.2023

Výkonnosť fondu k 20.09.2023

14,67 %
od začiatku roka
3,94 %
za jeden mesiac
9,58 %
za jeden rok
50,96 %
za päť rokov
181,71 %
od založenia fondu

Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 31.08.2023

Termínované vklady a hotovosť
0,20 %
Akciové investície
99,80 %
Štatút fondu
Informačný prospekt (platný do 31. 12. 2020)
Kľúčové informácie o dôchodkovom fonde
Pravidlá pre preskúmanie referenčnej hodnoty