Čo je 2. pilier

Čo je 2. pilier

2. pilier je starobné dôchodkové sporenie, ktorého účelom je zabezpečiť lepší príjem v starobe (alebo pozostalým príjem v prípade úmrtia sporiteľa). Je to sporenie v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na vlastnom osobnom dôchodkovom účte z časti odvodov, ktoré dôchodkovo poistené osoby povinne odvádzajú do Sociálnej poisťovne. Sporenie v 2. pilieri preto nestojí zúčastnenú osobu žiadne peniaze navyše  oproti tým osobám, ktoré v 2. pilieri zúčastnené nie sú. Dôchodkové správcovské spoločnosti finančné prostriedky svojich sporiteľov investujú, čím sa hodnota úspor zvyšuje.

2. pilier vznikol ako reakcia na nepriaznivú demografickú situáciu, keď populácia starne a ekonomicky aktívnych ľudí odvádzajúcich odvody do Sociálnej poisťovne je menej, čím je ohrozené efektívne fungovanie výplaty dôchodkov zo Sociálnej poisťovne. Sporitelia v 2. pilieri ale majú možnosť priamo ovplyvniť výšku svojho dôchodku a nespoliehať sa len na dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

2. pilier vznikol v roku 2004 a spolu so Sociálnou poisťovňou je súčasťou dôchodkového systému už takmer dve desaťročia.

Ako to funguje?

Vstupom na pracovný trh sa občan stáva dôchodkovo poistenou osobou. Dôchodkovo poistené osoby odvádzajú do Sociálnej poisťovne povinné odvody. Povinné odvody platí zamestnávateľ za svojho zamestnanca, SZČO, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, štát.

Sociálna poisťovňa časť povinných odvodov tých osôb, ktoré sú zúčastnené na 2. pilieri, postúpi do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Dôchodková správcovská spoločnosť pripíše tieto finančné prostriedky na osobný dôchodkový účet sporiteľa do fondu, ktorý si sporiteľ zvolil, alebo v súlade so zákonom. Dôchodkové fondy sa odlišujú investičnou stratégiou, mierou rizika a výkonnosťou. Sporiteľ má možnosť ovplyvňovať výšku svojho budúceho dôchodku výberom dôchodkového fondu podľa vlastného uváženia alebo sa môže rozhodnúť pre zákonom určenú predvolenú investičnú stratégiu.

Osoba zúčastnená na 2. pilieri má zriadený prístup k elektronickému dôchodkovému účtu, kde môže sledovať všetky zápisy na svojom dôchodkovom účte, výšku zhodnotenia, investičnú stratégiu a má tak svoje dôchodkové úspory celý čas pod kontrolou.

Počas doby sporenia nie je možný výber finančných prostriedkov. Nárok na výplatu starobného dôchodku z 2. piliera vzniká po dovŕšení dôchodkového veku. Ak počas doby sporenia nastane úmrtie sporiteľa, nárok na výplatu finančných prostriedkov po zomretom sporiteľovi vzniká osobám, ktoré sporiteľ pre tento prípad určil priamo v zmluve, a ak ich niet, tak osobám podľa zákona.

V súčasnej dobe môže prvú zmluvu o sds (2. pilier) uzavrieť osoba, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a ktorá ku dňu podpisu zmluvy do 2. piliera nedovŕšila 40 rokov veku.

Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa posledného prestupu alebo po uplynutí jedného roka odo dňa uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Výhody 2. piliera

  • Sporíte si sami pre seba na vlastnom dôchodkovom účte.
  • Máte možnosť ovplyvniť výšku vášho budúceho dôchodku a nespoliehať sa iba na dôchodok, ktorého výšku vám určí štát.
  • Neplatíte nič navyše, lebo na váš osobný dôchodkový účet sa presmeruje časť vašich povinných odvodov, ktoré aj tak platíte do Sociálnej poisťovne, či ste alebo nie ste v 2. pilieri.
  • V rovnakom čase môžete sporiť vo viacerých dôchodkových fondoch, čím môžete dosiahnuť lepšie zhodnotenie vašich dôchodkových úspor.
  • Váš budúci dôchodok budete dostávať z dvoch nezávislých zdrojov, to znamená zo Sociálnej poisťovne (1. pilier) a z úspor nasporených na vašom osobnom dôchodkovom účte (2. pilier).
  • Máte neustály prehľad o svojich dôchodkových úsporách a o tom, či sú za vás platené dôchodkové odvody.
  • V prípade úmrtia sporiteľa sú peniaze z 2. piliera vyplatené priamo osobe, ktorú sporiteľ určil v zmluve, alebo sú dediteľné.
  • Nízky poplatok, starobné dôchodkové sporenie sa radí medzi najlacnejšie dôchodkové systémy na svete.
  • Individuálna garancia – ak je majetok sporiteľa určený na výplatu dôchodku nižší ako suma uvedená v certifikáte, na základe ktorého sporiteľ uzatvára zmluvu o poistení dôchodku alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná doplatiť sporiteľovi rozdiel z vlastného majetku.

Prečo práve my

4 roky po sebe najlepší indexový fond a dlhodobo výborné výkonnosti vo všetkých fondoch

Neustále modernizujeme a zlepšujeme elektronické služby

Sme inovatívni a o krok vpred – ako jediní máme mobilnú aplikáciu DôchodOK

Kvalitný
servis a široká
poradenská
sieť

Investujeme aj do udržateľných (zelených) spoločností a do blockchain technológií