Starobný dôchodok

Kto môže žiadať o dôchodok z 2. piliera?

Zo starobného dôchodkového sporenia sa vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok. Podmienkou pre výplatu starobného dôchodku je dovŕšenie dôchodkového veku.

O starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok môže sporiteľ bezplatne požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej je sporiteľom.

Podanie žiadosti o dôchodok vo VÚB Generali, d.s.s, a.s.

Stiahnite si a vyplňte
Žiadosť o dôchodok.

Stiahnuť žiadosť

Vyplnenú Žiadosť o dôchodok zašlite na adresu

VÚB Generali, d.s.s., a.s.,
Mlynské nivy 1, P.O.BOX 66,
820 04 Bratislava 24.

V prípade akýchkoľvek otázok vám radi pomôžeme na čísle

0850 111 110.

Čo sa deje po podaní žiadosti

Dôchodková správcovská spoločnosť zaeviduje Žiadosť o dôchodok do Centrálneho informačného ponukového systému, ktorého prevádzkovateľom je Sociálna poisťovňa. Na pokyn Sociálnej poisťovne vystaví dôchodková správcovská spoločnosť Certifikát – elektronické potvrdenie o sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu. Následne sporiteľ dostane zo Sociálnej poisťovne Ponukový list. Sociálna poisťovňa posudzuje všetky relevantné skutočnosti, ktoré majú vplyv na dôchodok sporiteľa, a preto vystavenie Ponukového listu môže v niektorých prípadoch trvať dlhšie.

Ponukový list

Z Ponukového listu sa sporiteľ dozvie, na aké konkrétne formy dôchodkov mu vznikol nárok a ktorú spoločnosť je potrebné osloviť za účelom výplaty dôchodku. Sporiteľ si môže vybrať len z tých foriem dôchodkov, ktoré má ponúknuté v Ponukovom liste. Ponuky uvedené v Ponukovom liste sú platné 30 dní. Platnosť Ponukového listu je uvedená na prvej strane Ponukového listu. Ak si sporiteľ počas platnosti ponukového listu nevyberie žiadnu z ponúkaných foriem dôchodku, ponuky uvedené v Ponukovom liste stratia platnosť. Sporiteľ môže opätovne požiadať o dôchodok kedykoľvek neskôr a bude mu vystavený nový Ponukový list.

Formy výplaty dôchodkov z 2. piliera

Programový výber
Doživotný dôchodok
Dočasný dôchodok

Programový výber

Programový výber vyplácajú dôchodkové správcovské spoločnosti na základe Dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom. O tom, či sporiteľovi vznikol nárok na programový výber, sa sporiteľ dozvie z Ponukového listu. Ponukový list má platnosť 30 dní a Dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom je potrebné uzatvoriť ešte počas platnosti Ponukového listu. Platnosť Ponukového listu je vyznačená na prvej strane Ponukového listu.

Výplatu programovým výberom možno dohodnúť vtedy, ak súčet doživotne vyplácaných dôchodkov z 1. piliera (vrátane vdovského/vdoveckého dôchodku, výsluhového dôchodku, dôchodku z cudziny) a z 2. piliera je vyšší ako referenčná suma 651,70€. Výplatu programovým výberom možno dohodnúť aj vtedy, ak súčet doživotne vyplácaných dôchodkov z 1. piliera (Sociálna poisťovňa) je vyšší, ako je suma 651,70€. V dohode o vyplácaní dôchodku programovým výberom môže sporiteľ určiť presnú mesačnú sumu starobného dôchodku alebo počet období počas ktorých žiada vyplácať starobný dôchodok. Počas obdobia vyplácania dôchodku programovým výberom sú finančné prostriedky naďalej zainvestované v dôchodkovom fonde. Starobný dôchodok vyplácaný formou programového výberu sa sporiteľovi vypláca do vyčerpania úspor alebo do úmrtia sporiteľa. V prípade úmrtia sporiteľa budú nevyčerpané finančné prostriedky vyplatené oprávneným osobám, ktoré sporiteľ určil v zmluve alebo predmetom dedenia.

Výplatu programovým výberom si môže sporiteľ s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou dohodnúť aj vtedy, ak žiadna z poisťovní neponúkne sporiteľovi výplatu doživotného dôchodku a súčet doživotne vyplácaných dôchodkov z 1. piliera nie je vyšší ako referenčná suma. Táto forma výplaty dôchodku sa nazýva výplata dôchodku v režime malá nasporená suma. Na základe uzatvorenej Dohody o vyplácaní starobného dôchodku formou programového výberu v režime malá nasporená suma môže dôchodková správcovská spoločnosť vyplácať sporiteľovi mesačne dôchodok najviac vo výške mediánu. Medián určený na rok 2024 je vo výške 14,90€. Počas obdobia vyplácania dôchodku programovým výberom sú finančné prostriedky naďalej zainvestované v dôchodkovom fonde. Starobný dôchodok vyplácaný v režime malá nasporená suma sa sporiteľovi vypláca do vyčerpania úspor alebo do úmrtia sporiteľa. V prípade úmrtia sporiteľa budú nevyčerpané finančné prostriedky vyplatené oprávneným osobám, ktoré sporiteľ určil v zmluve alebo predmetom dedenia.

Upozornenie

Prognózy dôchodku sú zostavované v súlade s opatrením č. 352/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa: https://www.epi.sk/zz/2023-352

Na vytvorenie prognóz dôchodkov boli použité tieto predpoklady: povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sporiteľa, dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sporiteľa, suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa k rozhodnému dňu, súhrnný ukazovateľ rizika dôchodkového fondu, dôchodkový vek, ukazovateľ zníženia výnosnosti, predpokladaná inflácia, produktivita práce, vekový bonus, predpoklady úmrtnosti.