UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Index

Indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. (vznik od 1.4.2012)

Základnou úlohou indexového negarantovaný fondu je čo možno najvernejšie kopírovať vývoj DSS-kou zvolenej referenčnej hodnoty, ktorú tvorí vybraný akciový index. Referenčná hodnota nášho fondu INDEX je tvorená indexom MSCI World Index.

Tento fond je riadený pasívne tak, aby bol permanentne zainvestovaný v akciách a v plnej miere odzrkadľoval pohyby vybraného akciového indexu. Indexový negarantovaný fond má potenciál dosiahnuť vysoké výnosy, ale rovnako má aj významné riziko možných výkyvov hodnoty majetku. Preto takúto formu sporenia odporúčame najmä tým sporiteľom, ktorí majú skúsenosti v oblasti investovania, chápu riziká spojené s investíciami do akcií a sú pripravení aj na prípadné straty. Ideálne je tento fond kombinovať s garantovaným fondom Klasik, podľa individuálnych preferencií sporiteľa.

Upozornenie:
Činnosť VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je pod dohľadom Národnej banky Slovenska. S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Hodnota investície do dôchodkového fondu môže kolísať v závislosti od situácie na finančných trhoch. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Vo fonde je možné očakávať kolísanie čistej hodnoty majetku z dôvodu zloženia majetku vo fonde alebo v dôsledku postupov riadenia investícií využívaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.