Referenčná suma pre rok 2024
08. decembra 2023

Referenčná suma pre rok 2024

Referenčnú sumu určuje Sociálna poisťovňa vždy k 30. novembru kalendárneho roka a zverejní ju najneskôr do konca príslušného roka na svojom webovom sídle. Táto hodnota bude potom platiť po celý nasledujúci kalendárny rok.

Poberanie dôchodkových dávok v úhrne vyššom ako referenčná suma je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (z II. dôchodkového piliera) programovým výberom vrátane jednorazového vyplatenia celej nasporenej sumy.

Referenčná suma je priemerný mesačný starobný dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodkový pilier). Priemerný mesačný starobný dôchodok na účely referenčnej sumy sa vypočítava zo starobných dôchodkov:

  • na ktoré vznikol poistencom nárok po 31. decembri 2003,
  • ktoré nie sú vyplácané v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok (súbeh s vdovským alebo vdoveckým dôchodkom), t. z. sú vyplácané v plnej výške,
  • pričom za poistencov, ktorí sú alebo boli aj sporiteľmi, sa budú započítavať ich starobné dôchodky nekrátené za obdobie ich účasti v II. pilieri – t. j. do priemeru sa bude započítavať suma ich starobného dôchodku z I. piliera v takej výške, ako by v II. pilieri nikdy neboli.
Kalendárný rok Referenčná suma
2024 651,70 €
2023 521,30 €
2022 508,90 €
2021 491,70 €
2020 464,60 €
2019 444,10 €
2018 432,40 €

Zdroj: https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/dochodkove-poistenie/dochodok-z-ii-piliera/dalsie-informacie/referencna-suma

Ďalšie novinky