Informácie pre sporiteľov v súvislosti s odkladom povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie – aktualizácia
19. marca 2021

Informácie pre sporiteľov v súvislosti s odkladom povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie – aktualizácia

S cieľom zmierniť ekonomické dopady na platiteľov poistného počas krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 bolo doplnené Nariadenie vlády SR č. 131/2020 Z.z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorým sa zaviedol odklad platenia poistného na sociálne poistenie za zákonom stanovených podmienok.

Sociálne poistenie sa skladá z viacero druhov poistných (napr. nemocenské, invalidné), medzi ktoré patrí aj poistné na starobné poistenie. Poistné na starobné poistenie sa odvádza v sadzbe 18 % z vymeriavacieho základu, z ktorého v prípade zamestnaneckého pomeru 14 % platí zamestnávateľ a 4 % zamestnanec. Z poistného na starobné poistenie, ktoré odvádza zamestnávateľ (t.j. 14 %), je v roku 2021 5,25 % odvádzaných na starobné dôchodkové sporenie v 2. pilieri (tzv. povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie).

Odklad platenia poistného na sociálne poistenie sa týka zamestnávateľov a povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorým v dôsledku krízovej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Odklad poistného sa v prípade zamestnávateľov týka len tej časti poistného, ktoré platí zamestnávateľ (t.j. časti zodpovedajúcej 14 % z vymeriavacieho základu), z ktorej je v roku 2021 5,25 % určených na sporenie v 2. pilieri. Poistného, ktoré zamestnancovi zráža zamestnávateľ a má povinnosť ho zaňho aj odviesť (4 % z vymeriavacieho základu), sa odklad platenia poistného netýka.

Odklad platenia sa týka poistného za nasledovné mesiace:

  • marec 2020
  • máj 2020
  • jún 2020
  • júl 2020
  • december 2020
  • január 2021
  • február 2021
  • marec 2021

ktoré je vo všetkých prípadoch splatné do 30.06.2021.

Nejde o odpustenie odvodov, ale len o posun splatnosti do 30.06.2021, a to aj pre mesiace marec, máj, jún a júl v prvej vlne pandémie v roku 2020, keď pôvodne platila povinnosť uhradiť ich platby do 31.12.2020.

Vláda môže nariadením odložiť splatnosť aj ďalších období. Sporitelia v 2. pilieri o povinné príspevky neprídu; na ich osobný dôchodkový účet dorazia po novom termíne splatnosti, t.j. po 30.06.2021.

Ďalšie novinky