Informácie pre sporiteľov v súvislosti s odkladom a odpustením povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
05. júna 2020

Informácie pre sporiteľov v súvislosti s odkladom a odpustením povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

S cieľom zmierniť ekonomické dopady na platiteľov poistného počas krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 bola prijatá novela zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zaviedol:

  • odklad platenia poistného na sociálne poistenie; a
  • odpustenie povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie

za zákonom stanovených podmienok.

Sociálne poistenie sa skladá z viacero druhov poistných (napr. nemocenské, invalidné), medzi ktoré patrí aj poistné na starobné poistenie. Poistné na starobné poistenie sa odvádza v sadzbe 18 % z vymeriavacieho základu, z ktorého v prípade zamestnaneckého pomeru 14 % platí zamestnávateľ a 4 % zamestnanec. Z poistného na starobné poistenie, ktoré odvádza zamestnávateľ (t.j. 14 %), je 5 % odvádzaných na starobné dôchodkové sporenie v 2. pilieri (tzv. povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie).

ODKLAD platenia poistného na sociálne poistenie

Odklad platenia poistného na sociálne poistenie sa týka zamestnávateľov a povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorým v dôsledku krízovej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Odklad poistného sa v prípade zamestnávateľov týka len tej časti poistného, ktoré platí zamestnávateľ (t.j. časti zodpovedajúcej 14 % z vymeriavacieho základu), z ktorej je 5 % určených na sporenie v 2. pilieri. Poistného, ktoré zamestnancovi zráža zamestnávateľ a má povinnosť ho zaňho aj odviesť (4 % z vymeriavacieho základu) , sa odklad platenia poistného netýka.

Odklad platenia sa týka poistného za dva mesiace v roku 2020, a to marec a máj, a je v obidvoch prípadoch splatné do 31.12.2020. Vláda môže nariadením odložiť splatnosť aj ďalších období. Sporitelia v 2. pilieri o povinné príspevky neprídu; na ich osobný dôchodkový účet dorazia po novom termíne splatnosti, t.j. po 31.12.2020.

ODPUSTENIE povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie

Odpustenie povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie sa týka zamestnávateľov a povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí v apríli 2020 mali najmenej na 15 kalendárnych dní uzatvorenú aspoň jednu prevádzku napr. na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Odpustenie poistného sa v prípade zamestnávateľov týka len tej časti poistného, ktoré platí zamestnávateľ (t.j. časti zodpovedajúcej 14 % z vymeriavacieho základu), z ktorej je 5 % určených na sporenie v 2. pilieri. Poistného, ktoré zamestnancovi zráža zamestnávateľ a má povinnosť ho zaňho aj odviesť (4 % z vymeriavacieho základu), sa odpustenie platenia poistného netýka.

Odpustenie povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie sa týka poistného za apríl 2020. Vláda môže nariadením určiť aj ďalšie obdobia, za ktoré odpustí povinnosť platiť poistné. Za obdobie, za ktoré nebudú povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie zaplatené, sa suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a minimálneho dôchodku, z dôvodu účasti sporiteľa v 2. pilieri, znižovať nebude, t. j. bude sa posudzovať ako by bol zúčastnený iba v 1. pilieri.

Upozornenie:

S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Priemerná miera inflácie za rok 2019 meraná indexom spotrebiteľských cien vyhlásená Štatistickým úradom Slovenskej republiky je 2,7 %. Zverejnený výnos túto mieru inflácie nezohľadňuje.

Ďalšie novinky