Individuálna garancia, lepšie garancie pre poberateľa dôchodku
14. septembra 2023

Individuálna garancia, lepšie garancie pre poberateľa dôchodku

Individuálna garancia je suma vypočítaná dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ku dňu vydania certifikátu, po ktorom nasleduje vystavenie ponukového listu. Ak je hodnota individuálnej garancie vyššia ako suma prislúchajúca časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určená na vyplácanie dôchodku, suma v certifikáte sa zvýši o rozdiel medzi hodnotou individuálnej garancie a sumou prislúchajúcou časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určenou na vyplácanie dôchodku. Ak je majetok sporiteľa určený na výplatu dôchodku nižší ako suma uvedená v certifikáte, na základe ktorého sporiteľ uzatvára zmluvu o poistení dôchodku alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná doplatiť sporiteľovi rozdiel z vlastného majetku. Individuálna garancia sa nevzťahuje na majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov.

Ďalšie novinky