Výplata úspor po zomretom

 

Aký je postup v prípade úmrtia sporiteľa?

Na našu adresu VÚB Generali, d.s.s., a.s., Mlynské Nivy 1, P. O. Box 66, 820 04, Bratislava 24, je potrebné poslať overený úmrtný list (notárom alebo obecným/mestským úradom).

Naša spoločnosť je povinná o úmrtí sporiteľa informovať Sociálnu poisťovňu, za účelom uzavretia osobného dôchodkového účtu zomretého. Na tento úkon má Sociálna poisťovňa 90 dňovú zákonnú lehotu.

 

Ak sporiteľ v zmluve o sds určil oprávnenú osobu

Ak v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení zomretého sporiteľa, bola určená oprávnená osoba, pošle VÚB Generali, d.s.s., a.s., oprávnenej osobe/osobám žiadosť, na základe ktorej budú vyplatené finančné prostriedky.

 

Ak sporiteľ v zmluve o sds neurčil oprávnenú osobu

V tomto prípade sa stáva majetok na osobnom dôchodkovom účte predmetom dedenia. Oznámte notárovi, ktorý prejednáva dedičstvo po zomretom, že sporiteľ mal zmluvu o sds v našej spoločnosti. Zostatok na osobnom dôchodkovom účte bude vyplatený len na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve.

Ak bolo úmrtie sporiteľa DSS oznámené do 31.12.2014: Postupuje sa podľa poradia určeného v zákone o sds a zostatok na osobnom dôchodkovom účte zomretého sa vyplatí osobám v tomto poradí: manžel / manželka, ak niet takejto osoby, deti zosnulého sporiteľa, ak ich niet, rodičia zosnulého sporiteľa, ak ich niet osoba, ktorá žila so zomretým počas najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorá sa z tohto dôvodu starala o spoločnú domácnosť alebo bola odkázaná výživou na zomretého. Ak niet osôb uvedených v predchádzajúcej vete zostatok na osobnom dôchodkovom účte zomretého sa stane predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka.