UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Výplata úspor po zomretom

Aký je postup v prípade úmrtia sporiteľa ?

1) Pozostalý doručí overenú kópiu úmrtného listu (notárom alebo obecným/mestským úradom) na adresu VÚB Generali, d.s.s., a.s., Mlynské Nivy 1, P. O. Box 66, 820 04, Bratislava 24,

2) Na základe kópie úmrtného listu oznámime úmrtie Sociálnej poisťovni za účelom uzavretia osobného dôchodkového účtu zomretého - Sociálna poisťovňa má na tento úkon 90 dňovú zákonnú lehotu

V prípade, ak sporiteľ v zmluve určil oprávnenú osobu:

- po uzatvorení osobného dôchodkového účtu Sociálnou poisťovňou, pošle VÚB Generali, d.s.s., a.s., oprávnenej osobe/osobám žiadosť, na základe ktorej budú vyplatené finančné prostriedky z osobného dôchodkového účtu zomretého oprávnenej osobe/osobám buď na účet alebo poštovou poukážkou, podľa toho, akú možnosť oprávnená osoba určí.

V prípade, ak sporiteľ v zmluve o sds neurčil oprávnenú osobu:

Ak bolo úmrtie sporiteľa DSS oznámené do 31.12.2014

1) postupuje sa podľa poradia určeného v zákone o sds a zostatok na osobnom dôchodkovom účte zomretého sa vyplatí osobám v tomto poradí:

- manžel / manželka, ak niet takejto osoby
- deti zosnulého sporiteľa, ak ich niet
- rodičia zosnulého sporiteľa, ak ich niet
- osoba, ktorá žila so zomretým počas najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorá sa z tohto dôvodu starala o spoločnú domácnosť alebo bola odkázaná výživou na zomretého,


2) ak niet osoby/osôb uvedených v bode 1) zostatok na osobnom dôchodkovom účte zomretého sa stane predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka.

Okruh osôb uvedených v bode 1) (tzv. okruh dedičov) môžu pozostalí doručiť do VÚB Generali (potvrdenie o okruhu dedičov môže vydať notár, ktorý dedičstvo prejednáva alebo býva uvedený v uznesení/rozhodnutí o dedičstve, príp. v osvedčení o dedičstve). Ak tzv. okruh dedičov nedoručia pozostalí, VÚB Generali zisťuje okruh dedičov samostatne.

Ak bolo úmrtie sporiteľa DSS oznámené po 1.1. 2015

V prípade, ak sporiteľ v zmluve o sds neurčil oprávnenú osobu alebo takejto osoby niet, stáva sa majetok na osobnom dôchodkovom účte predmetom dedenia. Oznámte notárovi, ktorý prejednáva dedičstvo po zomretom, že sporiteľ mal zmluvu v našej spoločnosti. Zostatok na osobnom dôchodkovom účte bude vyplatený len na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve.