UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE

 

Som v zlej finančnej situácii, môžem si vybrať finančné prostriedky z osobného dôchodkového účtu?

 

Nakoľko sa jedná o časť povinných odvodov, určených na Vaše dôchodkové zabezpečenie, výber finančných prostriedkov nie je možný pred poberaním starobného dôchodku z 2.piliera. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení takýto výber nepovoľuje.

Potrebujem prihlasovacie údaje na portál, aký je postup? Je vydanie prihlasovacích údajov spoplatňované?

 

Vydanie prihlasovacích údajov nie je spoplatnené. Stačí o ich vydanie požiadať prostredníctvom Infolinky 0850 111 110 alebo e-mailom na adrese info@vubgenerali.sk.

Potrebujem vykonať zmenu v mojich osobných údajoch, musím ísť osobne na pobočku?

 

Takmer všetky zmeny vo Vašich údajoch môžete vykonávať prostredníctvom www.vubgenerali.sk. Po prihlásení na svoj osobný dôchodkový účet môžete požiadať o zmenu trvalej adresy, korešpondenčnej adresy, zmenu dôchodkového fondu, pomeru majetku alebo pomeru príspevku a tiež o zmenu všetkých kontaktných údajov. Týmto spôsobom môžete požiadať prakticky o všetky zmeny údajov, okrem oprávnenej osoby (poberateľa majetku v prípade úmrtia sporiteľa).

Ako často môžem meniť investičnú stratégiu – dôchodkový fond? Je táto zmena spoplatnená?

 

Zmena dôchodkového fondu nie je spoplatnená. Meniť dôchodkový fond, v ktorom máte zainvestované Vaše finančné prostriedky, môžete kedykoľvek, ako často chcete.

Ako môžem vstúpiť do 2.piliera?

 

V súčasnej dobe môže do 2.piliera vstúpiť osoba, ktorej vzniklo v minulosti aspoň raz dôchodkové poistenie a ktorá ku dňu uzatvorenia zmluvy nemá viac ako 35 rokov. Zmluvu môžete uzatvoriť na pobočke VÚB, a.s., v obchodnom mieste Generali Poisťovňa, a.s. alebo na stránke www.vubgenerali.sk

Chcem prestúpiť do VUB Generali, d.s.s., a.s. Čo je potrebné urobiť?

 

V prípade prestupu medzi DSS je potrebné k prestupovej zmluve, ktorú môžete uzatvoriť aj prostredníctvom www.vubgenerali.sk priložiť Akceptačný list, ktorý Vám vydá Sociálna poisťovňa, príslušná podľa miesta Vášho trvalého pobytu. Tento Akceptačný list je podľa zákona o sds nevyhnutnou podmienkou pri prestupe medzi DSS.

Ako mám reklamovať nepripísané príspevky?

 

Príspevky postupuje Sociálna poisťovňa, preto ak sa stane, že chýba príspevok, ktorý nebol zaslaný na účet sporiteľa v DSS, je potrebné reklamovať uvedené priamo v Sociálnej poisťovni na t.č. 02/ 59248 989, alebo e-mailom na adrese IIPilier@socpoist.sk.

 

Ako si mám posielať dobrovoľné príspevky do 2.piliera?

Dobrovoľné príspevky môžete posielať buď prevodom na účet 1197139050/1111 ( v tvare IBAN SK78 1111 0000 0011 9713 9050) a ako variabilný symbol je potrebné vždy uviesť rodné číslo.

Prípadne môžete požiadať svojho zamestnávateľa, aby platbu realizoval miesto Vás. Pokyny pre zamestnávateľa sú uvedené na webovej stránke v časti Dobrovoľné príspevky.  

   

Kedy môže sporiteľ požiadať o výplatu zo starobného dôchodkového sporenia?

Podmienkou na výplatu starobného dôchodku z 2.piliera je dovŕšenie dôchodkového veku.

 

Ako zistím dôchodkový vek?

Spravidla je to vek 62 rokov, len u žien narodených v rozmedzí rokov 1953-1961, prichádza do úvahy zníženie dôchodkového veku podľa počtu vychovaných detí. Znížený dôchodkový vek sa taktiež týka sporiteľov, ktorý vykonávali pracovnú činnosť v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie.  

Dôchodkový vek je možné overiť na pobočke Sociálnej poisťovne, alebo aj prostredníctvom kalkulačky na webovom sídle Sociálnej poisťovne

http://www.socpoist.sk/2069menu/55353s#V%C3%BDpo%C4%8Det%20d%C3%B4chodkov%C3%A9ho%20veku

 

Môžu byť finančné prostriedky vyplatené aj osobe, ktorá ešte nedovŕšila dôchodkový vek?

Nie, z 2.piliera sa vypláca iba starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok. Od sporiteľa, pri ktorom je zjavné podľa veku, že nedovŕšil dôchodkový vek a nepredloží doklady o zníženom dôchodkovom veku žiadosť nepreberajte.

 

Ako požiadať o starobný dôchodok z 2.piliera?

Na pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska alebo v DSS, v ktorej je sporiteľom, čiže na pobočke VÚB a.s. alebo na pobočke Generali.

 

Ako požiadať o  dôchodok v DSS ?

Vo VÚB Generali, je možné požiadať o starobný dôchodok prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia“ (ďalej len „žiadosť“), ktoré je uvedené na https://www.vubgenerali.sk/Portals/15/Dokumenty/Ziadost%20o%20dochodok%20TLACIVO.pdf.

Riadne osvedčenú žiadosť zašlete na adresu DSS.

 

V prípade, ak má sporiteľ znížený dôchodkový vek, je potrebné k žiadosti doložiť príslušné dokumenty, napr. rodné listy narodených detí, doklad od zamestnávateľa o zaradení do zamestnania pracovnej kategórie. Najlepšie je priložiť kópiu Rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku Sociálnou poisťovňou.

 

Čo sa deje so žiadosťou po jej podaní?

Ak je žiadosť v poriadku, DSS vystaví certifikát – potvrdenie o nasporenej sume a zašle ho do Sociálnej poisťovne.  Sociálna poisťovňa zašle sporiteľovi tzv. Ponukový list, ktorého obsahom sú ponuky na dôchodok od jednotlivých poisťovní.  Platnosť ponúk je 30 dní a je vyznačená na ponukovom liste. Ak si sporiteľ vyberie niektorú ponuku,  musí kontaktovať príslušnú poisťovňu a uzatvoriť s ňou zmluvu o dôchodku. Ak tak nestihne v lehote 30 dní ponuka stráca platnosť a zmluvu o dôchodku nie je možné uzatvoriť. 

Ak uplynie lehota 30 dní od vydania Ponukového listu a sporiteľ si nevyberie žiadnu ponuku?

Sporiteľovi naďalej zostávajú nasporené úspory v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Neskôr môže opätovne požiadať o dôchodok z 2.piliera, jeho ponuky na dôchodok budú opätovne prepočítané, dostane nový ponukový list a opäť má 30 dní na rozhodnutie.

 

Kto vypláca dôchodky z 2.piliera?

Doživotný, dočasný – vyplácajú životné poisťovne Union, Allianz, Generali, ktoré majú osobitnú liceniu od NBS

Programový výber – vypláca DSS

 

Podľa čoho si mám vybrať životnú poisťovňu, ktorá mi bude vyplácať doživotný dôchodok?

Vždy je to na osobnom rozhodnutí sporiteľa ale pri rozhodovaní môže napomôcť výška dôchodku akú Vám poisťovne ponúkajú, prípadne skúsenosti s danou spoločnosťou.

 

Ak dovŕšim dôchodkový vek, môžem si vybrať celú časť úspor aj jednorazovo?

 

Nie. Vždy musíte použiť časť úspor na doživotný dôchodok a až zvyšnú časť môžete použiť na jednorazový výber úspor. To je programový výber pre sporiteľa s tzv. veľkou nasporenou sumou.

Podmienka:

súčet súm doživotných starobných alebo predčasných dôchodkov z oboch pilierov musí byť vyšší ako starobný alebo predčasný dôchodok, na ktorý by mal sporiteľ nárok, ak by v II. pilieri nikdy nebol

a zároveň

súčet súm všetkých dôchodkov (I. pilier, II. pilier, pozostalostné dôchodky, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny...) je vyšší ako fiktívny starobný dôchodok z I. piliera (pre rok 2015 je to suma 561,04 €) . Suma, ktorú možno jednorazovo vybrať je uvedená v ponukovom liste ako suma na programový vyber.

 

Aké základné formy dôchodkov sa vyplácajú z 2.piliera a ich stručná charakteristika

Doživotný: vypláca životná poisťovňa do konca života. V mesačných splátkach.

Doživotný dôchodok môže mať ešte formu:

doživotný dôchodok s pozostalostným krytím – v prípade úmrtia sporiteľa bude vyplácaný vdovský dôchodok. 

doživotný dôchodok s postupne zvyšovaním dôchodku –poberateľovi sa postupne zvyšuje vyplácaná suma dôchodku.

 

Programový výber: vypláca DSS. Ak sporiteľ nedostane ponuku na doživotný dôchodok zo žiadnej z poisťovní, to znamená, že nasporil málo, jeho úspory mu vypláca DSS, mesačne najviac v sume mediánu - 12,64€, až kým sa finančné prostriedky na jeho účte nevyčerpajú. Medián zverejnila Sociálna poisťovňa.  V prípade úmrtia sa nevyplatená časť jeho úspor dedí.

 

Programový výber, ak má sporiteľ vysokú nasporenú sumu, môže si časť úspor vybrať jednorazovo. V prípade úmrtia sporiteľa poberajúceho programový výber sa úspory dedia.

 

Dočasný: vypláca životná poisťovňa. Doba vyplácania je 5, 7 alebo 10 rokov. V prípade úmrtia poberateľa, nevyplatené úspory nie sú dediteľné.  Dočasný dôchodok môže byť vyplácaný ak sú splnené nasledovné podmienky.

 

súčet súm doživotných starobných alebo predčasných dôchodkov z oboch pilierov musí byť vyšší ako starobný alebo predčasný dôchodok, na ktorý by mal sporiteľ nárok, ak by v II. pilieri nikdy nebol

a zároveň

súčet súm všetkých dôchodkov (I. pilier, II. pilier, pozostalostné dôchodky, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny...) je vyšší ako fiktívny starobný dôchodok z I. piliera (pre rok 2015 je to suma 561,04 €).

 

Kto posudzuje podmienky nároku na dočasný dôchodok alebo na programový výber pri vysokej nasporenej sume?

Sociálna poisťovňa.

 

Výplata výnosov z investovania – kto môže požiadať?

Ak sporiteľ dovŕši dôchodkový vek ale ešte nechce poberať dôchodok z 2.piliera, môže požiadať o výplatu výnosov z investovania jeho úspor.

Musím prijať ponuku životných poisťovní, ak mi už raz bol vystavený ponukový list?

Nie. Nemusíte prijať ponuky od životných poisťovní. Budete si ďalej sporiť. Prípadne môžete požiadať o výplatu výnosov z investovania aj bez toho, aby ste boli poberateľom dôchodku.   

 

Musím požiadať o výplatu dôchodku z 2.piliera?

Nie. Ak nepožiadate o výplatu dôchodku, v prípade úmrtia budú tieto úspory vyplatené oprávneným osobám určeným v zmluve alebo dedičom. Je možná aj kombinácia nechať si zatiaľ vyplácať výnos z investovania a neskôr v budúcnosti požiadať o výplatu dôchodku, v prípade úmrtia budú nevyčerpané úspory vyplatené oprávneným osobám alebo dedičom. 

 

Čo v prípade, ak nastane úmrtie pri poberaní doživotného dôchodku?

Ak poberateľ doživotného dôchodku zomrie počas prvých 7 rokov jeho poberania, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto 7 rokov, vyplatí životná poisťovňa oprávnenej osobe, ktorú si sporiteľ určil v zmluve s životnou poisťovňou. Ak takáto osoba nebola určená, nevyplatená suma je predmetom dedenia.

 

Čo ak mám na účte takú malú sumu, že mi nebude ponúknutý doživotný dôchodok?

V takom prípade Vám bude Vaše úspory vyplácať DSS.  Mesačne, najviac v sume mediánu, ktorý zverejnila Sociálna poisťovňa. Medián pre rok 2017 je 12,60€. 

 

Kedy si môže sporiteľ požiadať o výplatu dobrovoľných príspevkov?

Po dovŕšení dôchodkového veku môže sporiteľ požiadať o výplatu dobrovoľných príspevkov. Výplata môže byť jednorazová alebo aj rozdelená do viacerých platieb.

 

Sporiteľ poberá invalidný dôchodok, má nárok na invalidný dôchodok z 2.piliera ?

Nie, 2.pilier je  určený až na zabezpečenie starobného dôchodku. Vyplácanie invalidného dôchodku je v kompetencii Sociálnej poisťovne.

 

Má účasť v 2.pilieri vplyv na výšku invalidného dôchodku zo Sociálnej poisťovne?

Nie, nemá.

 

 

Ako sa mám rozhodnúť, či zotrvať v 2.pilieri, keď mi neviete vyrátať, aký dôchodok budem dostávať?

Ani v Sociálnej poisťovni Vám nevedia garantovať výšku dôchodku, ktorý budete poberať o niekoľko rokov/ niekoľko desiatok rokov. Na výšku dôchodku má vplyv doba sporenia, čím dlhšie sporíte, tým je vyšší predpoklad na vyššie úspory na účte. Dôležitá je aj výška príspevku a zvolený dôchodkový fond.

 

Výhody 2.piliera spočívajú aj v inom ako len vo výške dôchodku.

Hlavne v tom, že Váš dôchodok nebude závisieť len od štátom určenej výšky dôchodku ale bude závisieť od výšky Vašich úspor.

Už niekoľkokrát bolo avizované, že vzhľadom k starnutiu populácie a znižovaniu počtu ekonomicky aktívnych ľudí, ktorí svojimi odvodmi financujú výplatu dôchodkov, bude musieť Sociálna poisťovňa prijať tzv. nepopulárne rozhodnutia ako je zvyšovanie dôchodkového veku, prípadne postupné znižovanie dôchodkov.

Tým, že si budete sporiť aj v 2.pilieri si vytvoríte rezervu a nebudete sa spoliehať len na štátom určenú výšku dôchodku. Nikto nevie, aké dôchodky budú v budúcnosti. Príspevky, ktoré odvádzate do Sociálnej poisťovne, prerozdeľuje Sociálna poisťovňa okamžite na výplatu súčasných dôchodkov, prípadne na dávky v nezamestnanosti. Ale Váš dôchodok z 2.piliera bude závisieť výlučne len z Vašich úspor na odú.

 

A veľmi dôležitou výhodou je aj možnosť dediť nasporené prostriedky v plnej výške osobného dôchodkového účtu. Pre porovnanie Sociálna poisťovňa vypláca iba sirotské dôchodky za nezaopatrené dieťa a vdovské dôchodky spravidla po dobu jedného roka, prípadne dlhšie, ak sú splnené podmienky pre ich ďalšie vyplácanie.