UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Slovník dôchodkového sporenia

Akcia

Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom.

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu v deň výpočtu.

Aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu

Je určená ako súčin aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky a počtu dôchodkových jednotiek evidovaných na osobnom dôchodkovom účte.

Audítor

Nezávislá osoba alebo spoločnosť, oprávnená kontrolovať účtovníctvo a overovať účtovné závierky a výročné správy DSS a dôchodkových fondov, ktoré DSS spravuje. Je jedným z prvkov systému kontroly v starobnom dôchodkovom sporení.

Bezpečnosť dôchodkových úspor

Štát garantuje vykonávanie starobného dôchodkového sporenia prostredníctvom stanovovania a kontroly zákonov a príslušných právnych predpisov. Bezpečnosť činnosti DSS je garantovaná vzájomne previazaným systémom kontroly a dohľadu a to:

 1. DSS je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania (pozri § 53 zákona o SDS),
 2. celá činnosť DSS je pod dohľadom NBS
 3. vlastný majetok DSS je zo zákona oddelený od majetku sporiteľov v dôchodkových fondoch (dôchodkové úspory), ktorý DSS len spravuje,
 4. činnosť DSS najmä v oblasti investovania a správy majetku v dôchodkových fondoch kontroluje aj depozitár, pričom depozitárom môže byť len banka, ktorá je takisto pod dohľadom NBS,
 5. DSS musí podľa zákona o SDS oznámiť NBS každé porušenie svojich povinností,
 6. depozitár musí podľa zákona o SDS oznámiť NBS každé porušenie svojich povinností a povinností DSS,
 7. DSS pri správe majetku sporiteľov v dôchodkových fondoch musí dodržiavať pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika a ďalšie pravidlá (pozri § 82 až 90 zákona o SDS),
 8. DSS a jej depozitár sú povinní denne poskytovať NBS informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkových fondoch, ktoré DSS spravuje,
 9. NBS má široké oprávnenia pri výkone dohľadu nad DSS (od uloženia opatrenia na nápravu nezákonného postupu DSS, cez ukladanie pokút až po odňatie povolenia na vznik a činnosť DSS - pozri § 115 zákona o SDS).

Cenný papier

Je to peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva definované zákonom (ide o zákon č. 566/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov). Zákon rozlišuje viaceré druhy cenných papierov, napríklad akcie, podielové listy, dlhopisy, vkladové listy, šeky, zmenky. Cenné papiere patria medzi základné nástroje finančného trhu.

Dedenie dôchodkových úspor

V prípade úmrtia sporiteľa 2.dôchodkového piliera sú finančné prostriedky vyplatené oprávneným osobám, ktoré si sporiteľ určil v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Ak sporiteľ neurčil oprávnené osoby, zostatok na osobnom dôchodkovom účte je predmetom dedenia. Ak sa DSS dozvedela o úmrtí sporiteľa do 31.12.2014 a sporiteľ neurčil vo svojej zmluve oprávnené osoby, pripadnú úspory na osobnom dôchodkovom účte: 

 1. manželke/ovi a ak ho niet
 2. deťom zomretého a ak ich niet
 3. rodičom a ak ich niet
 4. osobe, ktorá žila v spoločnej domácnosti so zomretým najmenej 1 rok pred jeho smrťou a z tohto dôvodu sa starala o spoločnú domácnosť alebo bola odkázaná výživou na zomretého.  Ak niet osôb uvedených v zmluve o SDS ani osôb uvedených v bode 1 až 4, stanú sa úspory na osobnom dôchodkovom účte predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka.

Osoba, ktorá má nárok na vyplatenie dôchodkových úspor po zomretom a sama je sporiteľom môže podľa zákona o DS požiadať aj o prevod úspor po zomretom na svoj vlastný osobný dôchodkový účet v DSS.

Depozitár

Banka, ktorej podľa zákona o SDS musí DSS zveriť majetok sporiteľov v dôchodkových fondoch a ktorá má podľa zákona o SDS kontrolnú funkciu voči DSS. Je jedným z prvkov systému kontroly v starobnom dôchodkovom sporení.

Doživotný dôchodok

Opakujúca sa mesačne vyplácaná dávka, ktorú bude pravidelne vyplácať životná poisťovňa, ktorú si vyberie sporiteľ na konci starobného dôchodkového sporenia, keď sa rozhodne odísť do starobného dôchodku.

Dôchodková jednotka (DJ)

Dôchodková jednotka je podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde. Hodnota dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v peniazoch a v prvý deň vytvorenia fondu bola počiatočná hodnota dôchodkovej jednotky 0,033194 €. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky sa vypočítava každý pracovný deň a je zverejnená na internetovej stránke. DSS pripíše sporiteľovi na jeho osobný dôchodkový účet taký počet DJ, ktorý zodpovedá podielu hodnoty identifikovanej platby príspevku alebo penále a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky príslušného dôchodkového fondu z prvého pracovného dňa, ktorý predchádza dňu identifikácie platby, a príslušnú sumu bez zbytočného odkladu poukáže z bežného účtu pre nepriradené platby na bežný účet dôchodkového fondu. Ročné zhodnotenie predstavuje nárast hodnoty osobného dôchodkového účtu za obdobie jedného roka. Pri náraste zhodnotenia rastie aj hodnota dôchodkovej jednotky.

Dôchodkový fond (DF)

Vytvára ho DSS a tvoria ho predovšetkým príspevky sporiteľov a výnosy z nich. VÚB Generali vytvára a spravuje štyri dôchodkové fondy: indexový negarantovaný, akciový negarantovaný, zmiešaný negarantovaný a dlhopisový garantovaný.

DSS

Skratka pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

Osobný dôchodkový účet (ODU)

Účet, ktorý DSS zriadi a vedie podľa zákona o SDS každému, kto s DSS uzatvoril zmluvu o SDS a každému, komu bola DSS podľa zákona o SDS určená. Peniaze na ňom uložené zostávajú majetkom sporiteľa, sú podľa jeho výberu investované do jedného alebo dvoch dôchodkových fondov, podľa výberu sporiteľa.

Pravidlá obozretného podnikania DSS

Ich účelom je zabezpečovať, aby bol majetok v dôchodkových fondoch investovaný v súlade so zákonom o SDS, s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a so štatútom dôchodkového fondu. Zákon o SDS určuje pravidlá pre obmedzenie a rozloženie rizika, v ktorých sa určuje do akých aktív a v akých podieloch je možné investovať majetok sporiteľov v dôchodkových fondoch tak, aby sa investičné riziko rozložilo a obmedzilo na minimum.

Predčasný starobný dôchodok

Na predčasný starobný dôchodok z 2.piliera vznikne sporiteľovi nárok, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne (1. pilier), t.j. bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, do dôchodkového veku mu chýba najviac dva roky a zároveň súčet súm predčasného starobného dôchodku (z 1.piliera) a predčasné starobného dôchodku podľa zákona o sds (z 2.piliera) je vyšší ako 1,2 - násobok sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu.

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie

a) Povinné príspevky - predstavujú 4,25% poistného na starobné poistenie (4,25% z vymeriavacieho základu, t.j. napr. u zamestnanca z hrubej mzdy), ktoré by sa inak posielalo Sociálnej poisťovni. Príspevky platí zamestnávateľ za svojich zamestnancov, samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba za seba, štát za osoby, ktoré sú dôchodkovo poistené z dôvodu

 • starostlivosti o deti do 6, resp. 18 rokov veku (ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom),
 • poberania peňažného príspevku na opatrovanie alebo
 • výkonu osobnej asistencie osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Štát platí príspevky aj za sporiteľa, za ktorého ako za zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu platí poistné na dôchodkové poistenie štát počas poskytovania materského podľa zákona o sociálnom poistení. Sociálna poisťovňa platí príspevky za poberateľov úrazovej renty, ak boli pred vznikom nároku na túto rentu sporiteľmi. Povinné príspevky sa platia Sociálnej poisťovni, ktorá ich postupuje príslušnej DSS.b) Dobrovoľné príspevky – platí sporiteľ v ľubovoľnej výške a frekvencii.

Programový výber s doživotným dôchodkom

Časť z nasporenej sumy musí sporiteľ použiť na zakúpenie doživotného dôchodku, ktorý mu bude vyplácať životná poisťovňa. Zvyšná časť úspor, ktorú si môže dať sporiteľ vyplatiť napríklad jednorazovo alebo vo viacerých splátkach, sa nazýva Programový výber. Programový výber vypláca DSS. 

Rezervný fond solidarity

Jeden z fondov, ktoré vytvára Sociálna poisťovňa a je určený okrem iného na úhradu škody, ktorú by spôsobila DSS alebo jej depozitár na majetku v dôchodkových fondoch – ide o zásadný prvok ochrany sporiteľov v systéme starobného dôchodkového sporenia.

Starobné dôchodkové sporenie (2. pilier)

Spôsob financovania starobného dôchodku, pri ktorom poistné na starobné poistenie vo výške 4,25% z vymeriavacieho základu, ktoré by sa inak posielalo Sociálnej poisťovni, sa ukladá na osobný dôchodkový účet sporiteľa v DSS, s ktorou sporiteľ uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Je upravené zákonom o SDS. Výška dôchodku z 2. piliera bude závisieť od sumy úspor na osobnom dôchodkovom účte a od ich zhodnotenia DSS. Kto sa zapojí do 2. piliera bude mať nárok aj na starobný (predčasný starobný) dôchodok z 2. piliera, t.j. zo Sociálnej poisťovne.

Starobné poistenie (1. pilier)

Priebežný spôsob financovania dôchodkov, pri ktorom z poistného plateného Sociálnej poisťovni od zárobkovo činných poistencov sa hneď vyplácajú starobné alebo predčasné starobné dôchodky tých občanov, ktorým už vznikol nárok na dôchodok.

Starobný dôchodok z 2. piliera

Základný dôchodok, na ktorý vznikne sporiteľovi nárok ak dovŕšil dôchodkový vek podľa zákona o sociálnom poistení (spravidla 62 rokov). Vypláca sa formou doživotného dôchodku alebo programového výberu s doživotným dôchodkom.

Sporiteľ

Osoba, ktorá uzatvorila s DSS zmluvu o SDS alebo osoba, ktorej podľa zákona o SDS určila DSS Sociálna poisťovňa.

Základný fond garančného poistenia

Jeden z fondov, ktoré vytvára Sociálna poisťovňa a je určený okrem iného na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré nezaplatí zamestnávateľ za svojich zamestnancov (tieto príspevky zaplatí za zamestnávateľa Sociálna poisťovňa, aby sporitelia neboli poškodení a potom ich bude vymáhať od zamestnávateľa).

Záruky v 2. pilieri

Na ochranu sporiteľov a poberateľov dôchodku ako disponibilného prebytku zákon o SDS upravuje právny režim záruky za škody spôsobené na majetku v dôchodkových fondoch spravovaných DSS. Sociálna poisťovňa ručí v plnom rozsahu za škody spôsobené rozhodnutím, postupom alebo iným konaním DSS alebo jej depozitára, ktoré sú v rozpore

 • so zákonom o SDS alebo
 • s inými právnymi predpismi,

a mali za následok poškodenie majetku v dôchodkovom fonde. O náhrade škody rozhoduje súd. Po rozhodnutí súdu o náhrade škody Sociálna poisťovňa prevedie príslušnú sumu podľa rozhodnutia súdu z rezervného fondu solidarity na účet poškodeného dôchodkového fondu. Uhradená škoda sa stáva pohľadávkou Sociálnej poisťovne voči vlastnému majetku DSS, teda nie voči majetku sporiteľov.

Zákon o SDS

Skratka pre zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým je upravené starobné dôchodkové sporenie (2. pilier).

Zmluva o SDS

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú uzatvorila fyzická osoba s DSS a na základe ktorej sa stala sporiteľom.