Profil VÚB Generali d.s.s., a.s.

 

Obchodné meno

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Právna forma

akciová spoločnosť

Sídlo

Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava

Obchodný register

Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3435/B

Identifikačné číslo

35 903 058

Dátum založenia

2. 6. 2004

Základné imanie

10 090 976,00 EUR

 

Dozorná rada

Ing. Roman Juráš
Predseda dozornej rady
Alexander Resch
Podpredseda dozornej rady
Ing. Elena Kohútiková, PhD.
Člen dozornej rady
Ing. Juraj Jurčík, MBA
Člen dozornej rady
 

Predstavenstvo

RNDr. Vladimír Mlynek, CFA
Predseda predstavenstva
Mgr. Gabriel Molnár
Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Šmidt
Člen predstavenstva
 

Akcionári DSS

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, A.S.

So sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

S 55,26% podielom na základnom imaní VÚB Generali d.s.s., a.s.

S 55,26% podielom na hlasovacích právach vo VÚB Generali d.s.s., a.s.

Generali Česká pojišťovna a.s.

So sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1

S 44,74% podielom na základnom imaní VÚB Generali d.s.s., a.s.

S 44,74% podielom na hlasovacích právach vo VÚB Generali d.s.s., a.s.

 

Zakladateľmi VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. sú Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava a Generali Poisťovňa, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava. Spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 47 ods. 2 písm. c) a § 67 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti: Tomatoes.sk, s. r. o. so sídlom: Lichardova 8510/48, Žilina 010 01, IČO: 45 349 002.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia GDPR

Koncepcia ochrany VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu: Koncepcia