Profil VÚB Generali d.s.s., a.s.

 

Obchodné meno

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Právna forma

akciová spoločnosť

Sídlo

Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava

Obchodný register

Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3435/B

Identifikačné číslo

35 903 058

Dátum založenia

2. 6. 2004

Základné imanie

10 090 976,00 EUR

 

Dozorná rada

Alexander Resch
Predseda dozornej rady
Ing. Roman Juráš
Podpredseda dozornej rady
RNDr. Pavol Kárász, CSc
Člen dozornej rady
Ing. Juraj Jurčík, MBA
Člen dozornej rady
 

Predstavenstvo

RNDr. Vladimír Mlynek, CFA
Predseda predstavenstva
Mgr. Gabriel Molnár
Podpredseda predstavenstva
Ing. Andrea Hajachová
Člen predstavenstva
Ing. Vladimír Šmidt
Člen predstavenstva
 

Akcionári DSS

VÚB a.s.

So sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

S 50% podielom na základnom imaní VÚB Generali d.s.s., a.s.

S 50% podielom na hlasovacích právach vo VÚB Generali d.s.s., a.s.

Generali Poisťovňa a.s.

So sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

S 50% podielom na základnom imaní VÚB Generali d.s.s., a.s.

S 50% podielom na hlasovacích právach vo VÚB Generali d.s.s., a.s.

 

Zakladateľmi VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. sú VÚB, a.s. a Generali Poisťovňa, a.s. Spoločnosť rovnakým dielom vlastní Generali Poisťovňa, a.s. (Generali CEE Holding B.V.) a VÚB, a.s. (Intesa Sanpaolo S.p.A). Spoločnosť nezverila výkon činnosti podľa § 67 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadnej inej osobe.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia GDPR

Koncepcia ochrany VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu: Koncepcia