VÚB 2. pilier

Novela zákona o SDS od 1.5.2023 prináša

predvolenú investičnú stratégiu (PIS), ktorej cieľom je navýšenie dôchodku v starobe.

Čo je “predvolená investičná stratégia“?

PIS je investičná stratégia určená zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, podľa ktorej si ľudia do 50. roku života* budú svoj majetok sporiť výlučne v indexovom negarantovanom fonde. Indexový negarantovaný fond je dlhodobo výnosnejší ako dlhopisový garantovaný fond, a PIS by preto mal sporiteľom priniesť vyšší dôchodok.

Indexový negarantovaný fond však nesie vyššie riziko, preto bude majetok sporiteľa postupne presúvaný z indexového negarantovaného fondu do dlhopisového garantovaného fondu tak, že každý rok počnúc 50. rokom života sporiteľa sa majetok v dlhopisovom garantovanom fonde zvýši približne o 4%, a to až do začatia poberania starobného dôchodku.

Dovŕšením dôchodkového veku tak bude mať sporiteľ približne polovicu majetku v dlhopisovom garantovanom fonde. Majetok sporiteľa tak zostane zainvestovaný v dôchodkových fondoch aj počas prvej fázy poberania dôchodku, tzv. programového výberu. Vďaka tomu sa zvýši budúci dôchodok sporiteľov. Rozloženie majetku sporiteľa v čase ilustruje obrázok nižšie:

Čo je “predvolená investičná stratégia“?

Rozloženie majetku sporiteľa v PIS v závislosti od jeho veku

Rozloženie majetku sporiteľa v PIS v závislosti od jeho veku

*Ide o tzv. Ustanovený vek. V roku 2023 je ustanovený na 50 rokov. Následne sa zvyšuje o jeden rok od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom je prvýkrát dovŕšený dôchodkový vek neznížený za výchovu dieťaťa podľa osobitného predpisu, ktorý je po zaokrúhlení na celé roky nadol vyšší ako predchádzajúci najvyšší dovŕšený dôchodkový vek neznížený za výchovu dieťaťa.

Kto bude automaticky zaradený do PIS?

1.skupina

Pokiaľ ste sa narodili po roku 1968 a boli ste podľa §123ai ods. 2 v roku 2013 zákonom presunutý do dlhopisového garantovaného fondu a od uvedeného presunu ste neuskutočnili žiadnu zmenu na zložení Vášho majetku alebo pomere platenia príspevkov, budete automaticky zaradený do PIS. Váš majetok bude zosúladený s PIS podľa harmonogramu uvedeného nižšie. Ak si neželáte byť zaradený do PIS, do 31.5.2023 máte možnosť prejaviť vôľu nebyť sporiteľom v PIS.

2.skupina

Pokiaľ Vám vznikne prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení po 30.4.2023, a nezvolíte si aktívne dôchodkový fond, budete automaticky zaradený do PIS.

3.skupina

Ak nepatríte ani do jednej z vyššie vymenovaných skupín, do PIS nebudete automaticky zaradený. Máte však možnosť požiadať o zaradenie do PIS. Ak ste neboli podľa §123ai ods. 2 v roku 2013 zákonom presunutý do dlhopisového garantovaného fondu alebo ste do druhého piliera vstúpili po 1.1.2013 alebo ste po presune podľa §123ai ods. 2 zákona v roku 2013 uskutočnili zmenu na zložení Vášho majetku alebo pomere platenia príspevkov v rámci jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo ste zmenili dôchodkovú správcovskú spoločnosť po 1.1.2013, a zároveň nám do 31.5.2023 oznámite, že chcete byťzúčastnený v PIS, Váš majetok bude zosúladený s PIS podľa harmonogramu uvedeného nižšie.

Harmonogram zosúladenia sporiteľov s PIS

Majetok sporiteľov z 1.skupiny uvedenej vyššie bude od 1.7.2023 postupne zosúladený s PIS postupným presunom ich majetku z dlhopisového garantovaného fondu do indexového negarantovaného fondu.

Majetok sporiteľov z 3.skupiny uvedenej vyššie bude od 1.7.2023 postupne zosúladený s PIS postupným presunom ich majetku z ich najmenej rizikového fondu/rizikových fondov* do indexového fondu. Ak skutočné rozloženie úspor a nových príspevkov sporiteľov z 3. skupiny je v súlade s PIS, ich majetok sa nebude presúvať, avšak títo sporitelia budú zúčastnení v PIS.

Presun bude realizovaný postupne na mesačnej báze za štandardných podmienok každý tretí piatok v mesiaci a uskutoční sa v období od 1.7.2023 najneskôr do 31.12.2025 tak, aby podiel majetku sporiteľov v indexovom fonde rovnomerne rástol. V ojedinelých prípadoch môže byť presun realizovaný aj v iný deň v záujme ochrany sporiteľa s ohľadom na trhové podmienky a štruktúru fondu. Uvedený presun prebehne automaticky a nie je potrebná žiadna ďalšia aktivita zo strany sporiteľov.

Počas prvých 29tich mesiacov bude majetok dotknutých sporiteľov mesačne presúvaný tak, aby podiel ich majetku v indexovom fonde postupne rástol o 3,33% oproti predchádzajúcemu podielu majetku v indexovom fonde a následne v posledný mesiac o zostávajúce 3,43%. Uvedené platí v prípade, ak ste nedosiahli 50 rokov veku alebo do 31.12.2025 nedosiahnete 50 rokov veku. V opačnom prípade sa obdobie presunu skráti z dôvodu, že s pribúdajúcim vekom sa v súlade s PIS musí hodnota Vášho majetku v dlhopisovom garantovanom fonde zvyšovať.


*Poradie dôchodkových fondov podľa miery ich rizika od najmenej rizikového: 1.KLASIK, 2.SMART, 3.PROFIT 4.INDEX


Harmonogram zosúladenia sporiteľov s PIS

Ako by vyzerala nasporená suma na dôchodok v prípade sporiteľa, ktorý si celý život sporí v dlhopisovom garantovanom fonde v porovnaní so sporiteľom, ktorý si sporí v PIS

Ako by vyzerala nasporená suma na dôchodok v prípade sporiteľa, ktorý si celý život sporí v dlhopisovom garantovanom fonde v porovnaní so sporiteľom, ktorý si sporí v PIS

Výpočet predpokladá, že sporiteľ má 35 rokov a má nasporených 5 000 EUR. Aktuálne sa mu na jeho účet pripisujú povinné príspevky vo výške 50 EUR a bude pokračovať v sporení do 64 rokov. Parametre na výpočet prognóz ako odhad zhodnotenia, inflácie a iné boli použité v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 140/2020 Z.z.. Skutočné zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde bude závisieť od zloženia majetku, od ekonomickej situácie a od vývoja na finančných trhoch.


Najčastejšie otázky

1. Sporím si v zelenom, akciovom alebo indexovom fonde. Stane sa niečo s mojím majetkom?

Pokiaľ sami nepožiadate o vstup do PIS, nestane sa nič.


2. Čo mám urobiť ak chcem vstúpiť do PIS?
3. Sporím si v dlhopisovom fonde. Presuniete ma automaticky do PIS?

Do PIS Vás presunieme automaticky, iba ak spĺňate všetky podmienky nižšie:

a) Podľa §123ai ods. 2 Vás v roku 2013 zákonom presunuli do dlhopisového garantovaného fondu.

b) Od presunu uvedeného v a) ste nezrealizovali žiadnu zmenu fondu alebo zmenu pomeru platenia príspevkov.

c) Ste narodený po roku 1968.


4. Spĺňam vyššie uvedené podmienky. Musím ísť do PIS?

Pokiaľ vyjadríte vôľu nebyť v PIS a oznámite nám to, vyviažete sa tým z PIS.


5. Spĺňam vyššie uvedené podmienky, kedy ma presuniete do PIS?

Postupnými, rovnomernými mesačnými presunmi v priebehu 2,5 roka v období od 1.7.2023 do 31.12.2025.


6. Čo ak budem v PIS a potom si zmením rozloženie majetku vo fondoch?

Vystúpite z PIS. Zostane Vám také rozloženie, aké ste si nastavili ako posledné.


7. Sú moje úspory v rámci PIS garantované?

Naďalej platí, že garancie pre všetkých sporiteľov sa vzťahujú len na majetok v dlhopisovom fonde.


8. Nie som v PIS, čo sa deje s mojím majetkom, keď mám nad 50 rokov?

Majetok každého sporiteľa nad 50 rokov (vrátane) podlieha tzv. lifecyclingu, to znamená, postupnému presunu do dlhopisového garantovaného fondu. Ak máte nad 50 rokov, platí pre vás minimálna hranica, koľko percent svojho majetku musíte mať v dlhopisovom garantovanom fonde. Ak toľko majetku v dlhopisovom fonde nemáte, pri výročí Vášho narodenia Vám presunieme majetok tak, aby ste minimálnu hranicu spĺňali.