Výplata dôchodku z 2.piliera

 

Kto môže žiadať o dôchodok z 2.piliera?

  • Po dovŕšení dôchodkového veku, môžu sporitelia požiadať o výplatu dôchodku z 2.piliera.

  • Žiadateľ o výplatu starobného dôchodku z 2.piliera, musí požiadať o dôchodok v Sociálnej poisťovni alebo prostredníctvom svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

 

Podanie žiadosti o dôchodok

  • Žiadosť je potrebné doručiť na našu adresu VÚB Generali, d.s.s., a.s., Mlynské nivy 1, P.O.BOX 66, 820 04 Bratislava 24.

  • V prípade akýchkoľvek otázok Vám radi pomôžeme na čísle 02/ 593388 52.

 

Čo sa deje po podaní žiadosti

Dôchodková správcovská spoločnosť vystaví Certifikát - potvrdenie o nasporenej sume na osobnom dôchodkovom účte. Na základe sumy uvedenej v Certifikáte, zašle Sociálna poisťovňa žiadateľovi o dôchodok “Ponukový list“. V Ponukovom liste budú uvedené konkrétne formy dôchodku, na ktoré sporiteľovi vznikol nárok a ktoré mu ponúkli poisťovne, ktoré vyplácajú dôchodky. Tieto ponuky sú platné a záväzné 30 dní. Ak bude mať sporiteľ záujem o jednu z ponúk, uzavrie s vybranou poisťovňou zmluvu o dôchodku. To všetko musí sporiteľ stihnúť v lehote 30 dní. Po 30 dňoch platnosť Ponukového listu skončí (je potrebné znovu žiadať o dôchodok a vydať nový Ponukový list).

 

Individuálna garancia

Individuálna garancia je suma vypočítaná dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ku dňu vydania certifikátu. Ak je hodnota individuálnej garancie vyššia ako suma prislúchajúca časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určená na vyplácanie dôchodku, suma v certifikáte sa zvýši o rozdiel medzi hodnotou individuálnej garancie a sumou prislúchajúcou časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určenou na vyplácanie dôchodku. Ak je majetok sporiteľa určený na výplatu dôchodku nižší ako suma uvedená v certifikáte, na základe ktorého sporiteľ uzatvára zmluvu o poistení dôchodku alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná doplatiť sporiteľovi rozdiel z vlastného majetku. Individuálna garancia sa nevzťahuje na majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov.

 

Ako správne čítať Ponukový list

Ponukový list posiela Sociálna poisťovňa. Obsahuje konkrétne Ponuky dôchodkov, aké sporiteľovi vznikli. Každý Ponukový list má svoju platnosť. Platnosť Ponukového listu je vyznačená na prvej strane Ponukového listu, pod adresou.

O tom, či sporiteľovi vznikol nárok na jednorazovú výplatu úspor sa sporiteľ dozvie z prvej strany Ponukového listu .

 

Formy výplaty dôchodkov z 2.piliera

Doživotný dôchodok je zrejme najbežnejšia forma výplaty dôchodkov z 2.piliera. Vypláca sa do smrti poberateľa. Za nasporenú sumu, ktorú bude mať sporiteľ v čase odchodu do dôchodku na osobnom dôchodkovom účte, si v komerčnej poisťovni zakúpi doživotný dôchodok.

Inými slovami, sporiteľ si vyberie na základe svojho rozhodnutia komerčnú poisťovňu, ktorá mu bude vyplácať penziu z 2.piliera. Na základe zmluvy, ktorú uzavrie sporiteľ a komerčná poisťovňa, sporiteľ prevedie sumu do poisťovne a komerčná poisťovňa sa zaviaže až do jeho smrti vyplácať mu doživotný dôchodok v mesačných splátkach.

Pri uzavretí zmluvy o doživotný dôchodok bude musieť sporiteľ urobiť ešte dve rozhodnutia, ktoré ovplyvnia výšku jeho budúceho dôchodku. Bude musieť rozhodnúť o prípadnom zvyšovaní dôchodku a o pozostalostných dôchodkoch.

Čo to znamená? Zvyšovanie dôchodku – ide o rozhodnutie, či poberateľ chce mať dôchodok pravidelne postupom rokov zvyšovaný o určitú sumu alebo chce mať doživotne vyplácaný dôchodok v rovnakej sume. Dôležité je si uvedomiť, že ak sa sporiteľ rozhodne pre postupné zvyšovanie dôchodku, tak prvé mesačné výplaty budú nižšie, ako keby si zvyšovanie dôchodkov nevybral. Doživotný dôchodok s pozostalostnými dôchodkami – ak si sporiteľ vyberie takúto možnosť, zabezpečí tým, že v prípade jeho úmrtia bude pozostalým vyplácaný dôchodok presne v takej sume, v akej by bol vyplácaný aj samotnému zomretému sporiteľovi.

Túto výplatu možno dohodnúť na jeden alebo dva roky. Pozor, znovu netreba zabúdať na to, že ak si sporiteľ vyberie doživotný dôchodok s pozostalostnými dôchodkami, jeho vlastný dôchodok bude nižší. Ak sporiteľ zomrie skôr ako mu bolo vyplatených 84 mesačných súm (obdobie 7 rokov) tak oprávnené osoby, ktoré sporiteľ určil v zmluve, prípadne dedičia, majú právo na výplatu zvyšných súm, ktoré ešte sporiteľovi neboli vyplatené. Inými slovami, aj počas výplatnej fázy, sú penzie z 2.piliera dediteľné po dobu 7 rokov.

Programový výber vypláca dôchodková správcovská spoločnosť z tej časti úspor, ktorú sporiteľ nespotreboval na výplatu doživotného dôchodku. Vyplácanie formou programového výberu možno dohodnúť vždy, ak si sporiteľ počas doby sporenia posielal dobrovoľné príspevky. Tieto dobrovoľné príspevky si po odchode do dôchodku bude môcť okamžite vybrať. V prípade úmrtia poberateľa programového výberu sú zostávajúce úspory vyplatené buď oprávnenej osobe alebo sa zahrnú do dedičského konania.

Nárok na programový výber má sporiteľ vtedy, ak súčet jeho dôchodkov z 1. piliera (vrátane vdovského/vdoveckého dôchodku, dôchodkov ozbrojených zložiek a dôchodku vyplácaného z cudziny) a z 2. piliera je vyšší ako referenčná suma - v roku 2023 je to suma 521,30 €. Ak by sporiteľ mal nárok na dôchodok/dôchodky už z 1. piliera vo vyššej sume ako je referenčná suma (v roku 2023 je to suma 521,30 €), tak si môže celé úspory v 2. pilieri vybrať formou programového výberu a to aj jednorazovo.

Čo v prípade, ak sporiteľ dovŕšil dôchodkový vek ale suma na jeho účte je nízka a nepostačuje na výplatu doživotného dôchodku? Zákon myslel aj na sporiteľov s tzv. malou nasporenou sumou. Malá nasporená suma bude sporiteľom vyplácaná vo výške mediánu (pre rok 2023 zverejnila Sociálna poisťovňa výšku mediánu na sumu 14,90 €), na mesačnej báze, až pokým sa celá suma nevyplatí sporiteľovi. V prípade, ak úspory sporiteľa nepostačujú na výplatu doživotného dôchodku, zostávajú jeho úspory v DSS, ktorá bude na základe uzatvorenej Dohody medzi DSS a sporiteľom, vyplácať úspory sporiteľovi.

Nárok na dočasný dôchodok má sporiteľ vtedy, ak súčet jeho dôchodkov z 1. piliera (vrátane vdovského/vdoveckého dôchodku, dôchodkov ozbrojených zložiek a dôchodku vyplácaného z cudziny) a z 2. piliera je vyšší ako referenčná suma - v roku 2022 je to suma 508,90 €. Nárok na dočasný dôchodok má sporiteľ aj vtedy, ak by mal nárok na dôchodok/dôchodky už z 1. piliera vo vyššej sume ako je referenčná suma (v roku 2022 je to suma 508,90 €).

Výplatu dočasného dôchodku možno dohodnúť na dobu 5,7 alebo 10 rokov. Pri tejto forme je dôležité si uvedomiť, že úspory v prípade úmrtia nie sú dediteľné.

Prognózy dôchodku sú zostavované v súlade s opatrením č. 140/2020 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/140/20210101.

Na výpočet prognóz boli použité tieto parametre: priemerný mesačný príspevok, celková hodnota Vašich úspor, predpoklad, že v sporení budete pokračovať do veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, inflácia a odhad zhodnotenia počas obdobia sporenia znížený o odplaty, náklady a poplatky. Parametre na výpočet prognóz, okrem výšky odplát, nákladov a poplatkov, sú ustanovené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Ak sporiteľ nemá dôchodok z 1.piliera krátený kvôli účasti v 2.pilieri, má nárok na programový výber alebo dočasný dôchodok po splnení nasledovných podmienok:

  • súčet súm doživotne vyplácaných dôchodkov (1.pilier, 2.pilier, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny ), je vyšší ako 4- násobok sumy životného minima

  • a zároveň minimálne 50% nasporenej sumy musí sporiteľ použiť na zakúpenie doživotného dôchodku

Prognózy dôchodku sú zostavované v súlade s opatrením č. 140/2020 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/140/20210101.

Na výpočet prognóz boli použité tieto parametre: priemerný mesačný príspevok, celková hodnota Vašich úspor, predpoklad, že v sporení budete pokračovať do veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, inflácia a odhad zhodnotenia počas obdobia sporenia znížený o odplaty, náklady a poplatky. Parametre na výpočet prognóz, okrem výšky odplát, nákladov a poplatkov, sú ustanovené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.