UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Zmena údajov v zmluve

Zmeny údajov v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení je možné vykonať viacerými spôsobmi. Vyberte si, ktorý Vám najviac vyhovuje:

Zmenový formulár

Typ zmeny Ako je možné danú zmenu vykonať
Trvalá adresa

/ na pobočke VÚB, a.s.,

/ písomná žiadosť + priloženie kópie oboch strán OP

/ po prihlásení sa na odú, na www.vubgenerali.sk

Korešpondenčná adresa

/ na pobočke VÚB, a.s.

/ písomná žiadosť / e-mailová žiadosť

/ po prihlásení sa na odú, na www.vubgenerali.sk

/ telefonicky po uvedení identifikačných údajov*

Priezvisko

/ na pobočke VÚB, a.s.

/ písomná žiadosť – podpis overený notárom alebo obecným úradom

Titul

/ na pobočke VÚB, a.s.

/ písomná žiadosť + priloženie kópie oboch strán OP / kópia diplomu

Poberateľ

/ na pobočke VÚB, a.s.

/ písomná žiadosť – podpis overený notárom alebo obecným úradom

Fond alebo pomer majetku     

/ na pobočke VÚB, a.s.

/ po prihlásení sa na odú, na www.vubgenerali.sk

/ písomná žiadosť - podpis overený notárom alebo obecným úradom            

Pomer príspevkov

/ na pobočke VÚB, a.s.

/ po prihlásení sa na odú, na www.vubgenerali.sk

/ písomná žiadosť - podpis overený notárom alebo obecným úradom            

E-mail

/ písomná žiadosť

/ po prihlásení sa na odú, na www.vubgenerali.sk           

/ telefonicky / e-mailom

Telefónne číslo

/ písomná žiadosť

/ po prihlásení sa na odú, na www.vubgenerali.sk           

/ telefonicky / e-mailom

* Za identifikačný údaj sa považuje prihlasovacie meno, prihlasovacie heslo, rodné číslo  

 

Riadne vyplnenú a podpísanú žiadosť zašlite na adresu: VÚB Generali, d.s.s., a.s., Mlynské nivy 1, P.O.BOX 66, 820 04 Bratislava 24