UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

VÝPLATA DÔCHODKU Z 2.PILIERA

Kto môže žiadať o dôchodok z 2.piliera?

Po dovŕšení dôchodkového veku, môžu sporitelia požiadať o výplatu dôchodku z 2.piliera. Záujemca o výplatu starobného dôchodku z 2.piliera, musí požiadať o dôchodok v Sociálnej poisťovni alebo prostredníctvom svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodkový vek zistí sporiteľ osobne v pobočke Sociálnej poisťovne alebo rýchlo a jednoducho na www.socpoist.sk/Dôchodca/Výpočet dôchodkového veku.

 

Podanie žiadosti o dôchodok.

Ak žiadate o dôchodok prostredníctvom svojej DSS je potrebné vyplniť tlačivo Žiadosť o dôchodok z 2.piliera. Pozrite si vzor, ako vyplniť žiadosť. Ak máte problém s vyplnením tlačiva, radi Vám pomôžeme na čísle 02/59 33 88 88.

 

Dôchodková správcovská spoločnosť vystaví Certifikát, čo je vlastne potvrdenie o nasporenej sume na osobnom dôchodkovom účte. Na základe sumy uvedenej v Certifikáte, zašle Sociálna poisťovňa žiadateľovi o dôchodok “Ponukový list“. Ponukový list bude obsahovať všetky ponuky dôchodkov, na ktoré bude mať sporiteľ nárok. Budú to ponuky od jednotlivých poisťovní a budú platné a záväzné 30 dní. Ak bude mať sporiteľ záujem o jednu z ponúk, uzatvorí s poisťovňou zmluvu o dôchodku. To všetko musí sporiteľ stihnúť v lehote 30 dní. Po 30 dňoch bude potrebné vydať nové potvrdenie o nasporenej sume a znovu vystaviť nový ponukový list.

 

Formy výplaty dôchodkov z 2.piliera

 

Dôchodok z 2.piliera bude vyplácaný 3 formami výplat.

Doživotný dôchodok

Dočasný dôchodok

Programový výber

Doživotný dôchodok

– zrejme najbežnejšia forma výplaty dôchodkov z 2.piliera. Vypláca sa do smrti poberateľa. Za nasporenú sumu, ktorú bude mať sporiteľ v čase odchodu do dôchodku na osobnom dôchodkovom účte, si v komerčnej poisťovni zakúpi doživotný dôchodok.  Inými slovami, sporiteľ si vyberie na základe svojho rozhodnutia komerčnú poisťovňu, ktorá mu bude vyplácať penziu z 2.piliera. Na základe zmluvy, ktorú uzatvorí sporiteľ a komerčná poisťovňa, sporiteľ prevedie sumu do poisťovne a komerčná poisťovňa sa zaviaže až do jeho smrti vyplácať mu doživotný dôchodok v mesačných splátkach.

Pri uzatvorení zmluvy o doživotný dôchodok bude musieť sporiteľ urobiť ešte dve rozhodnutia, ktoré ovplyvnia výšku jeho budúceho dôchodku. Bude musieť rozhodnúť o prípadnom zvyšovaní dôchodku a o pozostalostných dôchodkoch. Čo to znamená? Zvyšovanie dôchodku – ide o rozhodnutie, či poberateľ chce mať dôchodok pravidelne postupom rokov zvyšovaný o určitú sumu  alebo chce mať doživotne vyplácaný dôchodok v rovnakej sume. Dôležité je si uvedomiť, že ak sa sporiteľ rozhodne pre postupné zvyšovanie dôchodku, tak prvé mesačné výplaty budú nižšie, ako keby si zvyšovanie dôchodkov nevybral. Doživotný dôchodok s pozostalostnými dôchodkami – ak si sporiteľ vyberie takúto možnosť, zabezpečí tým, že v prípade jeho úmrtia bude pozostalým vyplácaný dôchodok presne v takej sume, v akej by bol vyplácaný aj samotnému zomretému sporiteľovi.  Túto výplatu možno dohodnúť na jeden alebo dva roky. Pozor, znovu netreba zabúdať na to, že ak si sporiteľ vyberie doživotný dôchodok s pozostalostnými dôchodkami, jeho vlastný dôchodok bude nižší.

Ak sporiteľ zomrie skôr ako mu bolo vyplatených 84 mesačných súm (obdobie 7 rokov) tak oprávnené osoby, ktoré sporiteľ určil v zmluve, prípadne dedičia, majú právo na výplatu zvyšných súm, ktoré ešte sporiteľovi neboli vyplatené. Inými slovami, aj počas výplatnej fázy, sú penzie z 2. piliera dediteľné po dobu 7 rokov.

Programový výber

 

Programový výber vypláca dôchodková správcovská spoločnosť z tej časti úspor, ktorú sporiteľ nespotreboval na výplatu doživotného dôchodku. Vyplácanie formou programového výberu možno dohodnúť vždy, ak si sporiteľ počas doby sporenia posielal dobrovoľné príspevky. Tieto dobrovoľné príspevky si po odchode do dôchodku bude môcť okamžite vybrať. V prípade úmrtia poberateľa programového výberu sú zostávajúce úspory vyplatené buď oprávnenej osobe alebo sa zahrnú do dedičského konania. 

Komu vzniká nárok na výplatu programovým výberom?

Sporiteľovi, ktorý spĺňa nasledovné podmienky ...

súčet súm doživotných dôchodkov (1.pilier, 2.pilier, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny, ) je vyšší ako fiktívny dôchodok zo Sociálnej poisťovne, pre rok 2015 je to suma 561,04€ (vypočítané 42 rokov dôchodkového poistenia x POMB 1,25 x ADH10,6865 )

a zároveň

súčet súm doživotných dôchodkov z oboch pilierov musí byť vyšší ako dôchodok, na ktorý by mal sporiteľ nárok, ak by nikdy nebol v 2.pilieri.

 Čo v prípade, ak sporiteľ dovŕšil dôchodkový vek ale suma na jeho účte je nízka a nepostačuje na výplatu doživotného dôchodku?  Zákon myslel aj na sporiteľov s tzv. malou nasporenou sumou. Malá nasporená suma bude sporiteľom vyplácaná vo výške mediánu, na mesačnej báze, až pokým sa celá suma nevyplatí sporiteľovi. V prípade, ak úspory sporiteľa nepostačujú na výplatu doživotného dôchodku, zostávajú jeho úspory v DSS a ktorá bude na základe dohody medzi DSS a sporiteľom, vyplácať úspory sporiteľovi.

Dočasný dôchodok

 

Nárok na výplatu dočasného dôchodku nevzniká automaticky. Dočasný dôchodok možno dohodnúť, ak sú splnené podmienky:    

              súčet súm doživotných dôchodkov (1.pilier, 2.pilier, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny ) je vyšší ako fiktívny dôchodok zo Sociálnej poisťovne, pre rok 2015 je to suma 561,04€ (vypočítané 42 rokov dôchodkového poistenia x POMB 1,25 x ADH10,6865 )

a zároveň

súčet súm doživotných dôchodkov z oboch pilierov musí byť vyšší ako dôchodok, na ktorý by mal sporiteľ nárok, ak by nikdy nebol v 2.pilieri.

Výplatu dočasného dôchodku možno dohodnúť na dobu 5,7 alebo 10 rokov. Pri tejto forme je dôležitá jedna vec, úspory v prípade úmrtia nie sú dediteľné.

 

Ak sporiteľ nemá dôchodok z 1.piliera krátený kvôli účasti v 2.pilieri, má nárok na programový výber alebo dočasný dôchodok po splnení nasledovných podmienok:

súčet súm doživotne vyplácaných dôchodkov (1.pilier, 2.pilier, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny ), je vyšší ako 4- násobok sumy životného minima

a zároveň

minimálne 50% nasporenej sumy musí sporiteľ použiť na zakúpenie doživotného dôchodku

    

Viac informácií získate aj prostredníctvom Informácie pre budúceho poberateľa dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (II.pilier). Uvedenú informáciu zostavilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rozsahu 20 strán. Na požiadanie Vám môžeme túto informáciu zaslať poštou.