UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Služby sporiteľom

Zmena prihlasovacieho hesla na portál pre sporiteľov

Od 15.07.2015 sme umožnilli našim sporiteľom zmenu prihlasovacie hesla na portál pre sporiteľov. Návod ako požiadať o zmenu prihlasovacieho hesla nájdete tu.

Potvrdenie o pripísaní povinného príspevku na Váš dôchodkový účet

Pravidelné e-mailové potvrdenie o tom, že na Váš osobný dôchodkový účet bol zo strany Sociálnej poisťovne postúpený povinný príspevok z Vášho dôchodkového poistenia. Túto službu si môžete aktivovať jedným klikom, po prihlásení sa na Váš osobný dôchodkový účet.

Pripísanie dobrovoľného príspevku bez poplatku za vedenie účtu

Podľa zákona o sds, má DSS nárok na odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu vo výške 1%z pripísaného príspevku. My sme však tento poplatok zrušili a dobrovoľný príspevok pripíšeme na Váš osobný dôchodkový účet v plnej výške. 

Oznámenie o chýbajúcom príspevku e-mailom

Ak po dobu 6 mesiacov na Váš osobný dôchodkový účet nepostúpi Sociálna poisťovňa žiadny povinný príspevok, budeme Vás o tom informovať. Podmienkou tejto služby je, aby ste nám oznámili svoj e-mailový kontakt. 

Elektronický výpis

Elektronický výpis je plnohodnotnou náhradou papierovej podoby výpisu z osobného dôchodkového účtu. Elektronický výpis si môžete aktivovať elektronicky alebo nás kontaktujte na linke 0850 111 110. 

Elektronický výpis - žiadosť

Newsletter

Elektronický časopis pripravujeme v snahe poskytnúť sporiteľom čo najviac užitočných informácií o starobnom dôchodkovom sporení, o našej spoločnosti, prípadne o pripravovaných zmenách v zákone. Okrem toho, že všetky čísla časopisu zverejňujeme na našom webovom sídle, posielame vždy aktuálne číslo aj tým klientom, od ktorých máme e-mailovú adresu. Ak si neželáte dostávať elektro

1. číslo časopisu

2. číslo časopisu

3. číslo časopisu

4. číslo časopisu

5. číslo časopisu

6. číslo časopisu

7. číslo časopisu

8. číslo časopisu

Štatút k súťaži    

Štatút k súťaži

Štatút k súťaži “Zachráň stromy a Vyhraj“  

Výsledky súťaže “Zachráň stromy a Vyhraj“

 

Sadzobník poplatkov

VÚB Generali, d.s.s., a.s., spoplatňuje svojim sporiteľom vydanie kópie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sumou 2,66€. Ide o úradne overenú kópiu zmluvy o sds, za ktorú si notár účtuje poplatok v sume 2,66€. Daný poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu: 1197139069 / 1111 (IBAN SK50 1111 0000 0011 9713 9069). Do variabilného symbolu je potrebné uviesť rodné číslo alebo číslo zmluvy klienta.