UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI
 

Prehľad základných rozdielov medzi 1. a 2 pilierom

 

 

Kritérium Poistenec len v1. pilieri (len v SP) Sporiteľ (je zapojený v1. pilieri aj v2. pilieri)
Platenie poistného/príspevkov 18 % zVZ do SP 14% zVZ do SP
4% zVZ do DSS (od 1.1.2017 sa bude % zvyšovať aod 1.1.2024 to bude 6%)
Výplata dôchodku Sociálna poisťovňa Sociálna poisťovňa +komerčná poisťovňa (príp. KP aDSS, ak vznikne nárok na programový výber)
Výška VZ ajeho vplyv na dôchodok Do výpočtu dôchodku sa započítajú odvody max. do 3-násobku priem. mzdy ale platí sa až z5-násobku Do výpočtu dôchodku sa započítajú odvody až do 5-násobku priemernej mzdy,
Výpočet SD Pri mzde započítanej do dôchodku vyššej ako 1,25 násobok priem. mzdy je výpočet krátený Vypočítava KP z celej reálne nasporenej sumy
Zvyšovanie dôchodku Podľa aktuálnych, stále sa meniacich, pravidiel zákona osociálnom poistení Doživotný dôchodok - podľa dohody sKP, ktorá okrem dohodnutej sumy vypláca každoročne podiel na výnosoch podľa zákona vo výške 90%
Programový výber vyplácaný DSS, pričom peniaze sú naďalej zhodnocované.
Možnosť dedenia dôchodkových úspor Nie je Je, počas celej doby sporenia anaviac počas prvých 7 rokov poberania doživotného dôchodku
Možnosť jednorazovej výplaty dôchodkových úspor Nie je Je (v prípade programového výberu)
Záruky Štát DSS ručí svojím majetkom vdlhopisovom garantovanom DF
Finančná rovnováha 1.pilier je už dnes deficitný amusí byť dotovaný zo štátneho rozpočtu 2.pilier žiaden deficit netvorí
Demografické vplyvy Výrazné, pretože sa znižuje počet tých čo platia odvody na dôchodky azvyšuje sa počet poberateľov dôchodkov V 2.pilieri žiadne
Úspory Žiadne, zaplatené odvody sú okamžite použité na výplatu dôchodkov aktuálnym dôchodcom Reálne, vlastnéna osobnom dôchodkovom účte

SP = Sociálna poisťovňa         SD = Starobný dôchodok

KP = Komerčná poisťovňa      DSS = Dôchodková správcovská spoločnosť

DF = Dôchodkový fond            VZ = Vymeriavací základ = príjem, z ktorého sa platia odvody na dôchodkové poistenie