UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI
 

Prečo vznikol 2. pilier ?

Najdôležitejším dôvodom pre zavedenie 2. piliera je očakávaný nepriaznivý demografický vývoj pretože na dôchodky „nebude mať kto platiť“. Financovanie dôchodkov z 1.piliera, je a bude stále zložitejšie. V záujme zabezpečenia dostatku peňazí na výplatu dôchodkov sú a budú prijímané ďalšie opatrenia ako je napr. predlžovanie veku odchodu do dôchodku, zmeny výpočtu dôchodkov ale možno aj zvyšovanie sumy povinných odvodov. Aj horeuvedené prognózy boli dôvodom pre postupné zvyšovanie dôchodkového veku, ktoré už v roku 2004 priniesol zákon o sociálnom poistení a ktoré bude pokračovať od 1.1.2017 podľa už prijatej novely zákona.  

 

Od 1.1.2011 začal pri výpočte starobných dôchodkov z 1. piliera prechod od zásluhovosti k čoraz väčšiemu uplatňovaniu solidarity. To znamená, že:

- vyššie dôchodky postupne klesajú (redukcia priemerného osobného mzdového bodu), aby bolo možné udržať primeranú úroveň dôchodkov pre dôchodcov, ktorí menej  zarábali alebo pracovali menej rokov a majú teda nižšie dôchodky,

- odvody na dôchodky sa platia maximálne z 5- násobku priemernej mzdy, ale pri výpočte dôchodku sa zohľadňuje maximálne 3- násobok priemernej mzdy. 

 

V súčasnosti je Sociálna poisťovňa už v deficite. Napr. v roku 2015 je dotácia zo štátneho rozpočtu na krytie deficitu len 1.piliera 427 mil. eur a tento deficit sa bude každoročne zvyšovať.

 

To, že financovanie 1.piliera je veľkým problémom potvrdzujú aj  odborníci, ktorí sa touto problematikou dlhodobo zaoberajú:     

 

„Štát bude ľuďom o pár desiatok rokov vyplácať len základnú sociálnu dávku, čím vzrastie potreba vlastných úspor“

Vladimír Baláž z Prognostického ústavu SAV  (Pravda, 22.1.2015).

 

„Z dlhodobého hľadiska – 15 a viac rokov – je problémový prvý pilier a nie druhý.“

Ján Šebo z Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (Sme 23.1.2015)

 

„Ak by sme zachovali súčasnú výšku odvodov a daní, náhrada priemernej hrubej mzdy dôchodkom by klesla zo súčasných 47 na 32 percent v roku 2040 a 29 percent v roku 2060. Ak by  sme chceli udržať súčasnú úroveň náhrady hrubej priemernej mzdy priemerným dôchodkom, musel by štát výrazným spôsobom zvýšiť odvodové a daňové zaťaženie“

Vladimír Baláž, z Prognostického ústavu SAV (Sme 22.1.2015)