UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI
 

Pre koho je 2. pilier výhodný alebo nevýhodný ?

V súčasnosti sa porovnávajú dôchodky z 2. piliera s dôchodkami z 1. piliera, ale pritom sa vychádza z predpokladu, že starobné dôchodky z 1. piliera sa budú poskytovať vo výške ako to určuje v súčasnosti platný zákon o sociálnom poistení. To je však v budúcnosti vzhľadom na uvedený demografický vývoj nepravdepodobné. V tejto súvislosti je veľmi dôležité si uvedomiť, že štát garantuje výšku dôchodku len tým osobám, ktoré už dôchodok poberajú. Aké dôchodky sa budú vyplácať v budúcnosti bude závisieť predovšetkým od finančných možností Sociálnej poisťovne a štátu. Na zmenu výpočtu dôchodku stačí zmeniť zákon o sociálnom poistení. Dosiaľ sa len ustanovenia týkajúce výpočtu starobného dôchodku od 1.1.2004 zmenili už 8-krát a celkove sa zákon o sociálnom poistení zmenil až 55-krát !!

 

„Ja nemám vešteckú guľu, všetko bude závisieť od vývoja ekonomiky...“

štátny tajomník MPSVR SR J. Burian na otázku či o 20 rokov budú dôchodky v SR na úrovni 50% priemernej mzdy (Hospodárske noviny 23.1.2015).

 

Od 1.piliera sa v budúcnosti nedá očakávať veľa dobrého.  Je síce štátom garantovaný ako celok, nie je však garantovaný spôsob  výpočtu dôchodku, ktorý sa sústavne mení a postupne sa dá očakávať, že rozdiely medzi  najvyššími a najnižšími dôchodkami sa budú  zmenšovať až ostanú zanedbateľné. Rovnako  výška podielu náhrady mzdy sa bude  znižovať, na dôchodcov nemá kto pracovať a už dnes je 1.pilier v strate, ktorá  bude narastať a kryť  sa musí buď inými príjmami štátu /dane/ alebo zvyšovaním odvodov. Inými slovami, odborníci sa zhodujú, že 1.pilier tak ako funguje dnes,  je dlhodobo neudržateľný.

 

2.pilier síce zabezpečí čiastočnú nezávislosť od ekonomiky štátu a rozhodnutí politikov, je však závislý od schopnosti  príslušnej DSS-ky zhodnocovať peniaze sporiteľov pri prijateľnom riziku, čo však pomerne výrazne ovplyvňujú faktory celosvetovej ekonomiky. Príklad: nemožno očakávať  dnes výrazné zhodnotenie v dlhopisovom garantovanom DF, keď   termínované vklady vynášajú zhodnotenie pod 1% pri 2-3ročných úložkách a 4-ročné dlhopisy Slovenskej republiky 0,13% ročne…

 

Odborníci majú približne zhodné názory na skutočnosť, kto by mal v 2. pilieri rozhodne zostať, prípadne kto by do neho mal vstúpiť. Veľmi veľa závisí od individuálneho očakávania. Rozhodne by v 2.pilieri nemal byť ten, kto má do dôchodku menej ako 10 rokov, a po celý čas sporenia mal mzdu do 400€, čiže blízko minimálnej mzdy a neočakáva  jej žiadne zvýšenie. Na druhej strane sme presvedčení, že je vhodný pre všetkých mladých, bez ohľadu na aktuálnu mzdu, veď kto vie kde budú pracovať a koľko budú zarábať o 25 až 40 rokov? Naviac z 1.piliera vtedy už zrejme ostane  „len torzo“ zabezpečujúce  sotva životné minimum. Rozhodnutie je však na každom z nás individuálne a je pravdepodobne nezvratné, preto treba byť s vystupovaním veľmi opatrný.