UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI
 

Oplatí sa sporiť na dôchodok?

Oplatí sa sporiť na dôchodok,  ak sa zvýši dôchodkový vek?

Uvedomme si, že so zvyšovaním dôchodkového veku sa automaticky predlžuje aj doba sporenia v 2.pilieri a teda aj možnosť nasporiť si viac.

Okrem toho, ak sa sporiteľ v 2.pilieri nedožije dôchodkového veku, tak jeho dôchodkové úspory dostanú osoby, ktoré určí v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení alebo jeho dedičia. Takáto možnosť v 1. pilieri nie je!

Podľa údajov zo štatistického úradu SR sa stredná dĺžka života obyvateľov Slovenska neustále predlžuje. V roku 1993 muži na Slovensku vo veku 60 rokov sa v  priemere dožívali veku 75,95 rokov a ženy 80,46, v roku 2013 to bolo u mužov 77,91 a u žien až 82,36 rokov veku. Tento trend bude pokračovať vplyvom lepšej zdravotníckej starostlivosti, zlepšenia stravovacích návykov obyvateľstva a zvýšenia celkovej kvality života. So zvyšovaním dôchodkového veku počítajú do budúcnosti vo viacerých krajinách EU.

 

 

Oplatí sa sporiť na dôchodok, aj keď prišlo k zníženiu odvodov do 2. piliera?

Áno, aj keď v súčasnosti sporiteľ sporí len 4% z odvodov na dôchodkové poistenie, od roku 2017 sa bude percento odvodov do 2. piliera postupne zvyšovať, každý rok o 0,25 % a od roku 2024 sa bude do 2. piliera odvádzať 6% z vymeriavacieho základu.

Z uvedeného vyplýva, že 1.pilier bude tvoriť vždy väčšinu dôchodku a podiel 2.piliera sa bude len postupne zvyšovať. Napr. dôchodok sporiteľa z 2.piliera, ktorý sporí od r.2005, bude tvoriť v r. 2015 necelých 10% dôchodku a viac ako 90% dostane z 1. piliera. V r. 2020 to bude z 2.piliera 13%, v r. 2030 už 20% atď. Obrovskou výhodou je, že táto časť dôchodku závisí výlučne od nasporenej sumy a nie od rozhodnutia politikov a možností štátu.

 

Ak sporiteľ vystúpi z 2. piliera, môže mu DSS vyplatiť jeho úspory?

Nie. Ak občan vystúpi z 2. piliera, tak  DSS-ka musí vrátiť jeho dôchodkové úspory vrátane výnosov do Sociálnej poisťovne, ktorá ich hneď použije na výplatu dôchodkov súčasným poberateľom starobného dôchodku. Občanovi nie je možné vyplatiť ani časť z týchto jeho úspor a zostáva tak odkázaný len na dôchodok z 1. piliera.

 

Aké sú garancie v 2. pilieri?

Podľa zákona DSS garantuje výšku dôchodkových úspor v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Činnosť DSS je pod dohľadom NBS a depozitára, ktorým je banka takisto pod dohľadom NBS.