UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI
 

   

PREČO NEVYSTÚPIŤ Z 2.PILIERA

Aktuálne sa veľa diskutuje na tému dôchodkov z 2.piliera, vystúpiť alebo zostať. Rozhodnutie, ktoré urobíte dnes, bude mať vplyv na Vaše dôstojné žitie v starobe. Preto rozhodnúť sa, je ťažké. V nasledujúcich riadkoch nájdete dôvody, prečo by ste v 2.pilieri mali zostať.

 

Čo je 1. pilier dôchodkového poistenia a prečo je neudržateľný?

Je to povinný systém zabezpečujúci výplatu dôchodkov z povinných odvodov, ktoré platia z vymeriavacieho základu (príjmu) aktuálne pracujúci a zamestnávatelia. Inými slovami na dôchodky cca 1 mil. starobných dôchodcov platí viac ako 1,6 milióna pracujúcich. Tento počet však aktuálne neustále klesá a bude naďalej ešte klesať. Viac

 

           

  

Prečo vznikol 2. pilier ?

Najdôležitejším dôvodom pre zavedenie 2. piliera je očakávaný nepriaznivý demografický vývoj pretože na dôchodky „nebude mať kto platiť“. Financovanie dôchodkov z 1.piliera je a bude stále zložitejšie. V záujme zabezpečenia dostatku peňazí na výplatu dôchodkov sú a budú prijímané ďalšie opatrenia ako je napr. predlžovanie veku odchodu do dôchodku, zmeny výpočtu dôchodkov ale možno aj zvyšovanie sumy povinných odvodov. Aj horeuvedené prognózy boli dôvodom pre postupné zvyšovanie dôchodkového veku, ktoré už v roku 2004 priniesol zákon o sociálnom poistení a ktoré bude pokračovať od 1.1.2017 podľa už prijatej novely zákona.  Viac

                         

 

Pre koho je 2. pilier výhodný alebo nevýhodný ?

V súčasnosti sa porovnávajú dôchodky z 2. piliera s dôchodkami z 1. piliera, ale pritom sa vychádza z predpokladu, že starobné dôchodky z 1. piliera sa budú poskytovať vo výške ako to určuje v súčasnosti platný zákon o sociálnom poistení. To je však v budúcnosti vzhľadom na uvedený demografický vývoj nepravdepodobné. V tejto súvislosti je veľmi dôležité si uvedomiť, že štát garantuje výšku dôchodku len tým osobám, ktoré už dôchodok poberajú. Aké dôchodky sa budú vyplácať v budúcnosti bude závisieť predovšetkým od finančných možností Sociálnej poisťovne a štátu. Na zmenu výpočtu dôchodku stačí zmeniť zákon o sociálnom poistení. Dosiaľ sa len ustanovenia týkajúce výpočtu starobného dôchodku od 1.1.2004 zmenili už 8-krát a celkove sa zákon o sociálnom poistení zmenil až 55-krát !!

„Ja nemám vešteckú guľu, všetko bude závisieť od vývoja ekonomiky...“ štátny tajomník MPSVR SR J. Burian na otázku či o 20 rokov budú dôchodky v SR na úrovni 50% priemernej mzdy (Hospodárske noviny 23.1.2015).

Od 1.piliera sa v budúcnosti nedá očakávať veľa dobrého. 

           

 

Oplatí sa sporiť na dôchodok.

Oplatí sa sporiť na dôchodok,  ak sa zvýši dôchodkový vek?

Uvedomme si, že so zvyšovaním dôchodkového veku sa automaticky predlžuje aj doba sporenia v 2.pilieri a teda aj možnosť nasporiť si viac.

Okrem toho, ak sa sporiteľ v 2.pilieri nedožije dôchodkového veku, tak jeho dôchodkové úspory dostanú osoby, ktoré určí v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení alebo jeho dedičia. Takáto možnosť v 1.pilieri nie je! Viac

                                               

 

Prehľad základných rozdielov medzi 1. a 2. pilierom

  

 

Kritérium Poistenec len v1. pilieri (len v SP) Sporiteľ (je zapojený v1. pilieri aj v2. pilieri)
Platenie poistného/príspevkov 18 % zVZ do SP 14% zVZ do SP
4% zVZ do DSS (od 1.1.2017 sa bude % zvyšovať aod 1.1.2024 to bude 6%)
Výplata dôchodku Sociálna poisťovňa Sociálna poisťovňa +komerčná poisťovňa (príp. KP aDSS, ak vznikne nárok na programový výber)
Výška VZ ajeho vplyv na dôchodok Do výpočtu dôchodku sa započítajú odvody max. do 3-násobku priem. mzdy ale platí sa až z5-násobku Do výpočtu dôchodku sa započítajú odvody až do 5-násobku priemernej mzdy,
Výpočet SD Pri mzde započítanej do dôchodku vyššej ako 1,25 násobok priem. mzdy je výpočet krátený Vypočítava KP z celej reálne nasporenej sumy
Zvyšovanie dôchodku Podľa aktuálnych, stále sa meniacich, pravidiel zákona osociálnom poistení Doživotný dôchodok - podľa dohody sKP, ktorá okrem dohodnutej sumy vypláca každoročne podiel na výnosoch podľa zákona vo výške 90%
Programový výber vyplácaný DSS, pričom peniaze sú naďalej zhodnocované.
Možnosť dedenia dôchodkových úspor Nie je Je, počas celej doby sporenia anaviac počas prvých 7 rokov poberania doživotného dôchodku
Možnosť jednorazovej výplaty dôchodkových úspor Nie je Je (v prípade programového výberu)
Záruky Štát DSS ručí svojím majetkom vdlhopisovom garantovanom DF
Finančná rovnováha 1.pilier je už dnes deficitný amusí byť dotovaný zo štátneho rozpočtu 2.pilier žiaden deficit netvorí
Demografické vplyvy Výrazné, pretože sa znižuje počet tých čo platia odvody na dôchodky azvyšuje sa počet poberateľov dôchodkov V 2.pilieri žiadne
Úspory Žiadne, zaplatené odvody sú okamžite použité na výplatu dôchodkov aktuálnym dôchodcom Reálne, vlastné na osobnom dôchodkovom účte

SP = Sociálna poisťovňa         SD = Starobný dôchodok

KP = Komerčná poisťovňa      DSS = Dôchodková správcovská spoločnosť

DF = Dôchodkový fond            VZ = Vymeriavací základ = príjem, z ktorého sa platia odvody na dôchodkové poistenie