Kto môže vstúpiť do 2.piliera

 

Vsúčasnej dobe môže prvú zmluvu o sds (2.pilier) uzavrieť osoba

  • ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a

  • ktorá ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení (zmluva do 2.piliera) nedovŕšila 35 rokov veku.

V prípade ak chcete prestúpiť z inej DSS do našej spoločnosti, je potrebné k zmluve o sds priložiť akceptačný list, ktorý Vám vydá pobočka Sociálnej poisťovne, príslušná podľa miesta Vášho trvalého alebo prechodného pobytu.

Ak ku dňu vydania akceptačného listu uplynuli viac ako dva roky odo dňa vzniku prvého dôchodkového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení a ak odo dňa posledného prestupu do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej sporiteľ prestupuje, neuplynul najmenej jeden rok, zaplatí sporiteľ podľa zákona Sociálnej poisťovni poplatok za vydanie akceptačného listu v sume 16 eur.

 

 

Ako uzavrieť zmluvu?

  • Zavolajte na bezplatnú Infolinku VÚB Generali d.s.s. 0850 111 110 a dohodneme spolu ďalší postup.

Po úspešnom zápise do registra sporiteľov, obdržíte od nás písomnú informáciu.

 

...a sporíte si na lepší dôchodok