19.03.2021

Informácie pre sporiteľov v súvislosti s odkladom povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie – AKTUALIZÁCIA

 

S cieľom zmierniť ekonomické dopady na platiteľov poistného počas krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 bolo doplnené Nariadenie vlády SR č. 131/2020 Z.z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorým sa zaviedol odklad platenia poistného na sociálne poistenie za zákonom stanovených podmienok.

Sociálne poistenie sa skladá z viacero druhov poistných (napr. nemocenské, invalidné), medzi ktoré patrí aj poistné na starobné poistenie. Poistné na starobné poistenie sa odvádza v sadzbe 18 % z vymeriavacieho základu, z ktorého v prípade zamestnaneckého pomeru 14 % platí zamestnávateľ a 4 % zamestnanec. Z poistného na starobné poistenie, ktoré odvádza zamestnávateľ (t.j. 14 %), je v roku 2021 5,25 % odvádzaných na starobné dôchodkové sporenie v 2. pilieri (tzv. povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie).

Odklad platenia poistného na sociálne poistenie sa týka zamestnávateľov a povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorým v dôsledku krízovej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Odklad poistného sa v prípade zamestnávateľov týka len tej časti poistného, ktoré platí zamestnávateľ (t.j. časti zodpovedajúcej 14 % z vymeriavacieho základu), z ktorej je v roku 2021 5,25 % určených na sporenie v 2. pilieri. Poistného, ktoré zamestnancovi zráža zamestnávateľ a má povinnosť ho zaňho aj odviesť (4 % z vymeriavacieho základu), sa odklad platenia poistného netýka.

Odklad platenia sa týka poistného za nasledovné mesiace:

  - marec 2020

  - máj 2020

  - jún 2020

  - júl 2020

  - december 2020

  - január 2021

  - február 2021

  - marec 2021

ktoré je vo všetkých prípadoch splatné do 30.06.2021.

Nejde o odpustenie odvodov, ale len o posun splatnosti do 30.06.2021, a to aj pre mesiace marec, máj, jún a júl v prvej vlne pandémie v roku 2020, keď pôvodne platila povinnosť uhradiť ich platby do 31.12.2020.

Vláda môže nariadením odložiť splatnosť aj ďalších období. Sporitelia v 2. pilieri o povinné príspevky neprídu; na ich osobný dôchodkový účet dorazia po novom termíne splatnosti, t.j. po 30.06.2021.

Upozornenie:
S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Priemerná miera inflácie za rok 2019 meraná indexom spotrebiteľských cien vyhlásená Štatistickým úradom Slovenskej republiky je 2,7 %. Zverejnený výnos túto mieru inflácie nezohľadňuje.

|
|