UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Slovník investora

Akcia (stock, share)

Majetkový cenný papier, ktorý vyjadruje spoluvlastníctvo jeho majiteľa na spoločnosti, ktorá cenný papier vydala. S každou akciou sa spájajú určité akciové práva. Najčastejšie ide o právo účasti na riadení spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti.

Akciové riziko (equity risk)

Akciové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien cien nástrojov citlivých na zmeny hodnoty akcií a ich následného vplyvu na hodnotu majetku v dôchodkovom fonde.

Akciový index (stock index)

Predstavuje vývoj kurzu vybraných (reprezentatívnych) akcií, ktoré sú zaradené do indexu na základe splnenia určitých kritérií (napr. trhová kapitalizácia). Index by mal potom následne odzrkadľovať celkový pohyb daného akciového trhu alebo jeho segmentu (napr. index DAX - nemecký akciový index pozostávajúci z akcií 30 najdôležitejších tzv. blue-chip spoločností alebo index S&P 500 – americký akciový index 500 popredných spoločností z rôznych odvetví s najväčšou trhovou kapitalizáciou).

Alikvótny úrokový výnos (AÚV)

Predstavuje hodnotu časti ďalšieho kupónu, ktorý nabehol za obdobie od výplaty predchádzajúceho kupónu až do predaja dlhopisu, resp. do najbližšej výplaty kupónu. Celková cena dlhopisu sa skladá z ceny dlhopisu (istina) a z AÚV.

Arbitráž (arbitrage)

Špekulačný typ obchodu, pri ktorom dôjde k nákupu (predaju) aktíva a jeho okamžitému predaju (nákupu) pri vyššej (nižšej) cene za účelom dosiahnutia zisku. Arbitrážne podmienky existujú zvyčajne veľmi krátku dobu, pretože využitie situácie k dosiahnutiu zisku vedie k odstráneniu nedokonalosti na trhu a zániku arbitrážnych podmienok.

Ask

Predajná cena. Cena, za ktorú je kótujúca strana (tvorca trhu) ochotná predať finančný nástroj. Napríklad predať cudziu menu, cenný papier alebo požičať finančné prostriedky.

Bid

Kúpna cena. Cena, za ktorú je kótujúca strana (tvorca trhu) ochotná kúpiť finančný nástroj. Napríklad kúpiť cudziu menu, cenný papier alebo prijať (vypožičať si) finančné prostriedky.

Burza (exchange)

Miesto kde dochádza v určitom presne vymedzenom čase k sústredeniu ponuky a dopytu po určitých finančných nástrojoch a k stanoveniu ich cien. Rozlišujeme napr. akciové burzy, burzy cenných papierov, komoditné burzy alebo derivátové burzy.

Cenný papier (security)

Potvrdzuje a dokladuje určité majetkové práva alebo pohľadávku majiteľa cenného papiera voči tomu kto cenný papier vydal (emitoval).

Deriváty (derivatives)

Finančné nástroje (kontrakty) odvodené (derivované) od podkladových aktív ako sú cenné papiere, meny, úrokové sadzby, drahé kovy alebo komodity. Ich cena sa odvíja od vývoja ceny podkladového aktíva, z ktorého sú odvodené. Medzi základné deriváty patria forwardy, futures, opcie a swapy.

Devízový trh (foreign exchange market, FOREX)

Jeden z piatich segmentov finančného trhu, na ktorom sa obchoduje s cudzími menami.

Devízy

Pohľadávky znejúce na cudziu menu.

 

Dividenda (dividend)

Predstavuje podiel na zisku spoločnosti, ktorý je vyplácaný akcionárom.

Dividendový výnos (dividend yield)

Dividenda vyplatená za rok vydelená trhovou hodnotou akcie.

Dlhopis (bond)

Dlhový cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať od emitenta vyplácanie kupónov a splatenie nominálnej hodnoty k určitému termínu. Reprezentuje dlh emitenta, splatný k určitému dátumu (pozri aj dlhopis s nulovým kupónom, dlhopis kupónový, hypotekárny záložný list a štátna pokladničná poukážka).

Durácia

Durácia je miera cenovej citlivosti dlhopisu na paralelný posun úrokových sadzieb, ale pri fixných dlhopisoch tiež vyjadruje aj dobu, za ktorú sa nám náš investovaný kapitál vráti späť (zohľadňuje časovú hodnotu peňazí). Čím vyššia durácia portfólia, tým vyššia citlivosť portfólia na zmenu úrokových sadzieb.

Emisia (issue)

Vydanie cenných papierov za účelom ich predaja investorom.

Emitent (issuer)

Subjekt, ktorý vydal (emitoval) cenné papiere ako sú napríklad akcie alebo dlhopisy s cieľom ich predaja investorom za účelom získania finančných prostriedkov.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)

Referenčná úroková sadzba fixovaná v Bruseli o 11.00 miestneho času na základe kotácii vybraných bánk eurozóny, za účelom jej využitia ako benchmarku pri vysporiadaní rôznych úrokových kontaktov. Je fixovaná pre 15 rôznych splatností do jedného roka (1,2,3 týždne a 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 mesiacov). Počíta sa na tri desatinné miesta.

Federálny rezervný systém (Federal Reserve System, Federal Reserve, Fed)

Centrálna banka USA vytvorená Kongresom v roku 1913, za účelom dosiahnutia flexibilného a stabilného finančného systému. Je zodpovedná hlavne za realizáciu menovej politiky, reguláciu bankových inštitúcií a zachovanie stability finančného systému.

Finančný trh (financial market)

Trh, na ktorom finančný sprostredkovatelia prostredníctvom finančných nástrojov zabezpečujú presun finančných zdrojov od subjektov s ich prebytkom (investorov) k subjektom s ich nedostatkom. Skladá sa z troch hlavných segmentov – peňažného, kapitálového a devízového trhu, ktoré dopĺňajú ďalšie dva segmenty – trh drahých kovov a poistný trh.

Forward

Termínový kontrakt, pri ktorom sa jedna strana zaväzuje predať určité podkladové aktívum k určitému dopredu stanovenému termínu za dopredu dohodnutú cenu a kupujúci sa zaväzuje podkladové aktívum kúpiť. Na rozdiel od futures (iný typ termínového kontraktu) nejde o štandardizovaný kontrakt a je zvyčajne „ušitý“ na mieru účastníkov transakcie.

Forwardový menový obchod

Nákup alebo predaj určitého množstva jednej meny za druhú menu pri vopred dohodnutom kurze (forwardovom kurze), s vopred dohodnutým pevným dňom splatnosti najmenej tri pracovné dni odo dňa uzavretia dohody (T+3).

Forward rate agreement (FRA)

Dohoda o budúcej úrokovej sadzbe. Predstavuje možnosť ako si zafixovať do budúcnosti na určité obdobie úrokovú sadzbu. Môže teda slúžiť na zaistenie sa proti pohybu úrokových sadzieb. Kupujúci sa zaisťuje proti vzostupu úrokových sadzieb (napríklad pri čerpaní úveru) a predávajúci proti poklesu úrokových sadzieb (napríklad pri vklade).

Fundamentálna analýza (fundamental analysis)

Analyzovanie možného vývoja kurzu aktíva na základe predpokladaného vývoja ekonomických ukazovateľov. Môže ísť napríklad o určovanie reálnej hodnoty akcií na základe finančných ukazovateľov analyzovanej spoločnosti a jej postavenia v priemyselnom sektore, v ktorom pôsobí.

Futures

Termínový kontrakt (zmluva), v ktorom sa jedna strana zaväzuje, že v dopredu dohodnutej budúcnosti, za dopredu dohodnutú cenu kúpi podkladové aktívum a druhá strana sa zaväzuje, že za dohodnutých podmienok predá podkladové aktívum. Dôležitou črtou kontraktov futures je ich štandardizácia a to, že sa s nimi obchoduje na termínových burzách.

FX swap, currency swap

Kombinácia spotového menového obchodu a forwardového menového obchodu. Ide o predaj (nákup) obyčajne fixného objemu meny A za menu B pri dohodnutom aktuálnom spotovom kurze, so súčasným záväzkom k spätnému nákupu (predaju) meny A za menu B vo vopred stanovenom termíne v budúcnosti s vopred dohodnutým forwardovým kurzom. Namiesto kombinácie spotového a forwardového menového obchodu môže ísť aj o kombináciu dvoch forwardových menových obchodov (forward-forward FX swap).

Hedging

Využitie nástrojov finančného trhu (najčastejšie derivátov) na ochranu pred rizikom možnej budúcej straty v dôsledku zmeny podmienok na finančnom trhu. Môže ísť napríklad o zaistenie sa proti zmene úrokovej sadzby alebo zmene devízového kurzu.

Hypotekárny záložný list (HZL)

Dlhopis krytý záložným právom na nehnuteľnosť. Je obchodovateľný na kapitálovom trhu a vydávajú ho banky poskytujúce hypotekárne úvery. Pri nesplácaní úveru je banka ako veriteľ oprávnená nehnuteľnosť predať a zo získaných peňazí uspokojiť nároky držiteľov HZL.

Imunizácia (immunization)

Technika, ktorá patrí medzi štruktúrované portfóliové stratégie. Ide o zostavenie portfólia v takej štruktúre inštrumentov, aby sa dosiahla určitá úroveň výnosu potrebná na splnenie budúceho záväzku (záväzkov), bez ohľadu na budúci vývoj úrokových sadzieb. Používanie tejto stratégie je dôležité napríklad v prípade poisťovní alebo penzijných fondov.

Investícia (investment)

Zrieknutie sa súčasnej istej hodnoty v prospech budúcej neistej hodnoty. Napríklad istých 1 000 EUR, ktoré máme k dispozícii vynaložíme na kúpu akcie v očakávaní jej vyššej ceny v budúcnosti, ktorá však nie je istá.

Kapitálový trh (capital market)

Jeden zo segmentov finančného trhu, na ktorom dochádza k presunu dlhodobo voľných zdrojov od subjektov s ich prebytkom k subjektom s ich nedostatkom. Deje sa tak prostredníctvom nástrojov kapitálového trhu obyčajne so splatnosťou dlhšou ako 1 rok. Medzi tieto nástroje patria napríklad akcie a dlhopisy.

Kolaterál (collateral)

Aktíva, ktoré slúžia na zabezpečenie pohľadávky. Napríklad cenné papiere v prípade repo obchodov.

Kreditné riziko

Kreditné riziko znamená riziko straty vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana zlyhá pri plnení svojich záväzkov z dohodnutých podmienok; kreditné riziko zahŕňa aj riziko štátu, riziko koncentrácie a riziko protistrany.

Kúpna opcia (call option)

Finančný nástroj (kontrakt), ktorý jeho majiteľovi (kupujúcemu opcie) dáva právo avšak neznamená povinnosť kúpiť podkladové aktívum za dopredu dohodnutú cenu, v istom čase (opcia európskeho typu) alebo v ľubovoľnom čase pred expiráciou (opcia amerického typu). Samotné právo má samo o sebe istú hodnotu, a preto zaň v čase uzavretia kontraktu musí kupujúci zaplatiť istú opčnú prémiu.

LIBOR (London Interbank Offered Rate)

Referenčná úroková sadzba fixovaná v Londýne o 11.00 miestneho času v každý pracovný deň. Je zverejňovaná pre viacero splatností a vo viacerých menách. Považuje sa za „benchmark“ pre krátkodobé úrokové sadzby. Slúži ako základ pre vysporiadanie úrokových inštrumentov na mnohých derivátových burzách (napríklad futures a opcie) ako aj inštrumentov obchodovaných na OTC trhu (napríklad FRA, opcie alebo swapy).

Menová opcia (currency option)

Opcia, ktorá predstavuje právo nie však povinnosť kúpiť (kúpna opcia) alebo predať (predajná opcia) určitý objem meny A za menu B k vopred stanovenému termínu v budúcnosti za dopredu dohodnutú cenu. Pozri aj opcia.

Menové riziko

Menové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien a ich vplyvu na hodnotu majetku vo fonde v denominačnej mene fondu.

Opcia (Option)

Finančný nástroj (kontrakt), ktorý predstavuje pre jeho majiteľa (kupujúceho opcie) právo, avšak nie povinnosť kúpiť (kúpna opcia) alebo predať (predajná opcia) podkladové aktívum (cenný papier, mena, komodita, index) za dopredu stanovenú cenu (realizačnú cenu) k určitému dátumu v prípade európskej opcie alebo ľubovoľnom čase pred exspiráciou v prípade americkej opcie. Za toto právo platí kupujúci predávajúcemu opcie odmenu v podobe prémie. Predávajúci opcie má povinnosť podkladové aktívum predať (kúpna opcia) alebo kúpiť (predajná opcia) ak ho majiteľ opcie vyzve k naplneniu dohody.

Overnight (O/N, today/tomorrow)

Transakcia (napríklad depozitum alebo úver) od dnes (T) do najbližšieho pracovného dna (T+1).

Over the counter (OTC)

Označenie pre mimoburzové obchodovanie bez existencie burzového parketu prebiehajúce napríklad prostredníctvom bánk, fondov alebo brokerov. Over the counter = cez pult, priehradku.

Peňažný trh (money market)

Jeden zo segmentov finančného trhu, na ktorom dochádza k presunu krátkodobo voľných zdrojov od subjektov s ich prebytkom k subjektom s ich nedostatkom. Deje sa tak prostredníctvom nástrojov peňažného trhu obyčajne so splatnosťou do 1 roka. Medzi tieto nástroje patria napríklad krátkodobé vklady, úvery, depozitné certifikáty, pokladničné poukážky a zmenky.

Podielnik (unit holder)

Investor, ktorý kúpil podielový list otvoreného alebo uzavretého podielového fondu.

Podielový fond (unit trust)

Predstavuje majetok tvorený cennými papiermi, peňažnými prostriedkami a inými hodnotami, ktoré sú vo vlastníctve investorov, ktorí investovali do predmetného podielového fondu (t.j. kúpili si jeho podielové listy).

Podielový list (unit)

Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku.

Predajná opcia (put option)

Finančný nástroj (kontrakt), ktorý majiteľovi (kupujúcemu opcie) dáva právo (avšak neznamená povinnosť) predať podkladové aktívum za dopredu dohodnutú cenu v istom čase (opcia európskeho typu) alebo v ľubovoľnom čase pred expiráciou (opcia amerického typu). Samotné právo má samo o sebe istú hodnotu, a preto zaň v čase uzavretia kontraktu musí kupujúci zaplatiť istú opčnú prémiu.

Primárny trh (primary market)

Trh, na ktorom dochádza k prvotnému nákupu finančného nástroja od jeho emitenta. Emitent na tomto trhu získava predajom určitého finančného nástroja (napríklad dlhopisu) finančné prostriedky.

Rating

Najbežnejšia definícia hovorí, že rating je nezávislé hodnotenie schopnosti a vôle dlžníka splácať svoje budúce záväzky riadne a včas. Rating je veľmi užitočný nástroj pri posudzovaní bonity dlžníka. Dlžník je zaradený do stupnice, ktorá odráža riziko nesplnenia si záväzkov. Čím je dlžník vo vyššej triede, tým je menšia pravdepodobnosť, že nesplatí svoje záväzky a veritelia sú mu ochotní požičať za nižší úrok (aplikujú nižšiu rizikovú prirážku). Najznámejšie globálne ratingové agentúry sú Standard & Poor’s, Moody’s a Fitch, ktoré hodnotia firmy z každého odvetvia a ich ratingy zvyknú byť všeobecne uznávané a brané do úvahy.

Repo (Repurchase agreement)

Dohoda, pri ktorej jeden účastník vzťahu predáva cenné papiere druhému účastníkovi vzťahu a súhlasí s ich spätným odkúpením v budúcnosti za dopredu dohodnutú cenu. Ide v podstate o pôžičku finančných prostriedkov so zabezpečením prostredníctvom kolaterálu, ktorý je tvorený cennými papiermi. Z pohľadu strany, ktorá si prostriedky vypožičiava ide o repo a z pohľadu strany, ktorá požičiava prostriedky ide o reverzné repo (reverse repo).

S&P 500 (Standard Poor’s 500)

Akciový index, ktorý reprezentuje 500 popredných amerických spoločností z rôznych odvetví kótovaných na New York Exchange a NASDAQ. Štandardne sa o ňom uvažuje ako o akomsi meradle výkonnosti americkej ekonomiky. Váha každej akcie je proporcionálna k celkovej trhovej hodnote danej akcie. Väčšie spoločnosti majú väčší vplyv na index.

Index často slúži ako referenčná hodnota pre mnohých portfólio manažérov investujúcich na amerických akciových trhoch. Futures na tento akciový index sa teší veľkej obľube investorov a obchoduje sa na termínovej burze Chicago Mercantile Exchange.

Sekundárny trh (secondary market)

Trh, na ktorom sa obchoduje s finančnými nástrojmi, ktoré už boli nakúpené na primárnom trhu. Pozri primárny trh.

Spread

BID-ASK spread - rozdiel (rozpätie) medzi nákupnou a predajnou cenou (Bid-Ask).

Kreditný spread - rozdiel medzi úrokom, ktorý trh požaduje od dlžníka (zdôvodu vyššieho kreditného rizika) a bezrizikovou úrokovou mierou.

Štátna pokladničná poukážka (treasury bill)

Krátkodobý cenný papier s prvkami bezkupónového dlhového cenného papiera. Patrí medzi nástroje peňažného trhu so splatnosťou do jedného roka. Emitentom sú obyčajne vlády a používajú ich na krytie svojich krátkodobých potrieb. Jedná sa o veľmi likvidný dlhopis.

Štátny dlhopis (government bond)

Dlhový cenný papier so splatnosťou dlhšou ako jeden rok vydávaný štátom na krytie štátneho dlhu.

Technická analýza (technical analysis)

Technika predikcie budúcich cien aktív na základe ich cenového vývoja v minulosti. Ako základ slúži cenový graf skúmaného aktíva.

Termínový kurz (forward rate)

Kurz určitého aktíva v budúcnosti zohľadňujúci aktuálny spotový kurz (cenu) aktíva a náklady jeho prenosu do budúcnosti (cost of carry). Napríklad na devízovom trhu sa za náklad prenosu považuje rozdielne úročenie mien a z toho vyplývajúci úrokový diferenciál. Termínový kurz na devízovom trhu potom dostaneme po upravení spotového kurzu o úrokový diferenciál reprezentovaný swapovými (forwardovými) bodmi.

Termínový obchod, termínová operácia

Kontrakt, ktorý zaväzuje ku kúpe alebo predaju určitého aktíva vo vopred stanovenej budúcnosti, ale za dnes stanovenú cenu. Termínové obchody môžu byt fixné (bezpodmienečné) alebo podmienené. Medzi fixné termínové operácie patria napríklad forwardy a futures. Opčné obchody patria do kategórie podmienených termínových obchodov. Spoločným znakom termínových obchodov je časový nesúlad medzi ich dohodnutím a ich plnením.

Trhové riziko

Riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v dôchodkovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, menové kurzy a ceny akcií.

Úroková sadzba (interest rate)

Cena peňazí vyjadrená v percentách, napríklad ako pomer úroku a vkladu.

Úrokové riziko

Úrokové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku vo fonde. (pozri durácia).

Úrokový diferenciál (interest rate differential)

Je zodpovedný za rozdiel medzi forwardovým (termínovým) a spotovým (promptným) kurzom na devízovom trhu. Tento rozdiel (kladný alebo záporný) je daný rôznym úročením mien. Podľa teórie parity úrokovej miery by mal rozdiel medzi termínovým a promptným devízovým kurzom zodpovedať úrokovému diferenciálu pre danú splatnosť. Ak táto rovnosť neplatí, existuje možnosť dosiahnutia arbitrážneho zisku. Pozri arbitráž.

Volatilita (volatility)

Miera zmeny ceny aktíva počas určitého obdobia.

Výkonnosť

Pomer aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky za posledný deň sledovaného obdobia a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky za prvý deň sledovaného obdobia, znížený o hodnotu 1.

Výnosová krivka (yield curve)

Vyjadruje vzťah medzi splatnosťou a výnosom určitého inštrumentu (napríklad dlhopisov s určitým ratingom, swapov alebo depozit na peňažnom trhu).

Základný bod (basis point)

Jedna stotina percenta (0,01 %).