Infolinka: 0850 111 110 Napíšte nám na: info@vubgenerali.sk
UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Prečo 2.pilier?

Aby ste na dôchodku mohli slušne žiť a nie živoriť ...

Najdôležitejším argumentom v prospech 2.piliera, je problém s ktorým zápasia mnohé krajiny Európy a to je problém postupného starnutia obyvateľstva. Tento nepriaznivý vývoj sa bude v budúcnosti stupňovať a ekonomicky činných ľudí bude stále ubúdať. Aj na Slovensku sa predpokladá nárast počtu obyvateľov v dôchodkovom veku, ktorý bude sprevádzaný poklesom počtu obyvateľov v produktívnom a predproduktívnom veku. Pre ilustráciu uvádzame v tabuľke údaje o predpokladanom počte občanov vo veku nad 60 rokov a do 60 rokov veku:

Vek obyvateľov
Rok
0 až 17 rokov 18 až 59 rokov 60 a viac rokov
2013 962 405 3 357 415 1 091 292
2018 943 748 3 229 045 1 246 052
2023 938 137 3 106 792 1 362 357
2028 898 703 3 017 424 1 451 484
2033 842 802 2 906 242 1 540 467
2040 787 502 2 633 352 1 718 516
Zdroj: Prognóza vývoja obyvateľstva SR do roku 2050, Výskumné demografické centrum INFOSTAT v Bratislave

 

Zjednodušene možno konštatovať, že v súčasnosti má 3,4 milióna obyvateľov v aktívnom veku problém udržať primeranú úroveň dôchodkov pre cca 1 milión poberateľov starobných dôchodkov. Z tohto dôvodu nie je možné očakávať, že ak bude počet aktívnych občanov v roku 2040 len 2,6 milióna, tak títo zabezpečia takú istú alebo vyššiu úroveň dôchodkov pre 1,7 milióna dôchodcov... Tieto prognózy boli dôvodom pre postupné zvyšovanie dôchodkového veku, ktoré už priniesol od 1.1.2004 zákon o sociálnom poistení.

Postupný razantný nárast počtu obyvateľov v dôchodkovom veku po roku 2023, ktorý je uvedený v predchádzajúcej tabuľke, môže čiastočne zmierniť zvýšenie dôchodkového veku na 65 rokov. Údaje o predpokladanom počte obyvateľov Slovenska vo veku nad 65 rokov a v aktívnom veku prinášame v nasledujúcej tabuľke.

Rok nad 65 rokov Počet obyvateľov SR
nad 65 rokov nárast v porovnaní s rokom 2008
od 18 do 64 rokov Od 0 do 17 rokov
2008 670 946  

3 682 578

1 039 677
2016 818 232 147 286 3 650 190 949 226
2024 1 040 469 369 523 3 428 944 932 880
2032 1 175 162 504 216 3 278 684 853 724
2040 1 285 931 614 985 3 065 937 787 502
2048 1 438 636 767 690 2 724 496 771 794
Zdroj: Výskumné demografické centrum INFOSTAT v Bratislave

 

Uvedené prognózy sú dôvodom pre postupné zvyšovanie dôchodkového veku zo 62 rokov na 65 rokov, ktoré začne od roku 2017 podľa pravidiel uvedených v zákone o sociálnom poistení.

Neradostný je aj predpokladaný nárast priemerného veku populácie na Slovensku – kým v roku 2015 má byť priemerný vek populácie 40 rokov, v roku 2060 je to až 49 rokov (zdroj: Prognóza populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060, INFOSTAT v Bratislave).

Z uvedeného vyplýva, že Sociálna poisťovňa bude na poistnom vyberať menej, ako bude potrebovať na výplatu starobných dôchodkov. Dôchodky zo Sociálnej poisťovne sa budú vyplácať vždy, otázkou však zostáva v akej výške a či si z toho dokážeme zabezpečiť dôstojný život. Určitou formou riešenia tejto situácie je, že na Slovensku bol v roku 2005 zavedený tzv. 2. pilier (starobné dôchodkové sporenie). 1. a 2. pilier by nemali medzi sebou súperiť, ale mali by sa efektívne dopĺňať. Účasťou v 2. pilieri si zabezpečíte, že v čase odchodu do dôchodku nebudete odkázaný len na jeden zdroj príjmu, ale budete mať dva úplne nezávislé zdroje. Navyše, ak ste v 2. pilieri máte možnosť pravidelne kontrolovať aj Vaše odvody v Sociálnej poisťovni. Navyše získate možnosť zhodnocovať svoje povinné odvody. Čiže “peniaze“, ktoré by ste inak platili Sociálnej poisťovni ako povinný odvod, sa budú zhromažďovať na Vašom osobnom dôchodkovom účte, kde budú efektívne pracovať.

2.pilier Vás nezachráni, ale môže k slušnému životu výrazne pomôcť.

Ako to funguje, keď je dôchodkový systém postavený na 3 pilieroch:

Na Slovensku sa od 1. januára 2005 zmenil dôchodkový systém. Kým doteraz sme sa museli v dôchodku spoliehať iba na možnosti štátu, čiže starobné dôchodky boli vyplácané výlučne Sociálnou poisťovňou, reforma dôchodkového systému nám všetkým ponúkla spravodlivejší princíp zásluhovosti. Namiesto čistého ponechania odvodov v Sociálnej poisťovni, bol zavedený 2.pilier, ktorý prináša možnosť priamo ovplyvniť výšku vlastného dôchodku. V novom dôchodkovom systéme si totiž môžete šetriť na dôchodok na svojom vlastnom osobnom dôchodkovom účte.

1. pilier – tzv. priebežný – Sociálna poisťovňa

Príspevky (poistné odvody) ekonomicky aktívnych ľudí sú odvádzané do Sociálnej poisťovne, ktorá z odvedených platieb vypláca dôchodky súčasným dôchodcom. Populácia však starne, ekonomicky činných ľudí je menej a pôrodnosť klesá. To bezprostredne ohrozuje efektívne fungovanie priebežného piliera, čiže Sociálnej poisťovne. 1. pilier zostáva v upravenej forme zachovaný aj po dôchodkovej reforme a bude tvoriť časť Vášho budúceho dôchodku. Jeho výška bude samozrejme závisieť od rozhodnutí a možností štátu. O neistote dôchodku z 1. piliera svedčí aj fakt, že zákon o sociálnom poistení sa od roku 2004 zmenil viac ako 25 –krát. V 1. pilieri sú zúčastnené všetky osoby, ktoré sú zamestnané, SZČO, dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby, osoby starajúce sa o dieťa atď.

2. pilier – tzv. kapitalizačný – Dôchodkové správcovské spoločnosti

Bol zavedený predovšetkým z dôvodu nepriaznivého demografického vývoja na Slovensku, ktorého dopady sa prejavia už po roku 2025 a je možné predpokladať, že sa dotknú predovšetkým občanov, ktorí majú v súčasnosti 45 a menej rokov. Časť zákonom stanovených povinných odvodov, ktoré doteraz smerovali výlučne na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne (1. pilier) môže na základe Vášho rozhodnutia smerovať na Váš osobný dôchodkový účet vo vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (čiže neplatíte nič navyše, pretože ide o prerozdelenie povinných odvodov). Súkromné dôchodkové správcovské spoločnosti budú zverené financie efektívne spravovať a zhodnocovať, keďže peniaze neprerozdeľujú ako Sociálna poisťovňa, ale investujú. Po odchode do dôchodku tak môžete poberať dôchodok z dvoch nezávislých zdrojov – Sociálna poisťovňa + Váš osobný dôchodkový účet. Každý, kto je alebo chce byť v 2. pilieri musí byť a je zároveň aj v 1. pilieri.

3. pilier – tzv. doplnkový (dobrovoľný) – Doplnkové dôchodkové spoločnosti

V tomto pilieri si môžete dodatočne šetriť na dôchodok v súkromných doplnkových dôchodkových spoločnostiach. Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie Vám môže platiť aj zamestnávateľ, ktorý si ich môže započítať do „nákladov“ podľa pravidiel uvedených v zákone o dani z príjmov. Ďalšou alternatívou šetrenia na dôchodok môže byť životné a investičné poistenie, investovanie v podielových fondoch alebo iné formy sporenia.

 

Upozornenie podľa zákona
Upozorňujeme, že s uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené riziko a doterajší výnos v dôchodkovom fonde v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.