UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Najdôležitejšie výhody 2.piliera

 • sporiť si budete na vlastnom osobnom dôchodkovom účte
 • nebudete platiť nič navyše, keďže na Váš dôchodkový účet sa presmeruje časť Vašich povinných odvodov, ktoré už teraz platíte do Sociálnej poisťovne    
 • môžete sporiť v dvoch dôchodkových fondoch, rozdelením úspor tak môžete investičnú stratégiu viac prispôsobiť Vašim predstavám a jeden fond je vždy garantovaný
 • Váš budúci dôchodok budete dostávať z dvoch nezávislých zdrojov, to znamená zo Sociálnej poisťovne (1. pilier) a z úspor nasporených na Vašom osobnom dôchodkovom účte (2.pilier)
 • získate neustály prehľad o svojich dôchodkových úsporách prostredníctvom výpisu z osobného dôchodkového účtu zasielaného raz ročne, prostredníctvom internetu na základe bezpečnostných prvkov (meno a heslo), e-mailových správ - zasielania informácie o obratoch a zostatku na Vašom osobnom dôchodkovom účte
 • peniaze zo starobného dôchodkového sporenia zostanú stále Vaším majetkom a je ich možné dediť (v 1. pilieri sa netvoria úspory a preto v ňom nie je možné dedenie)
 • časť nasporených peňazí, ktorá presiahne zákonom stanovenú výšku, si budete môcť po odchode do dôchodku vybrať v hotovosti
 • činnosť každej dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska
 • kontrolu DSS vykonáva aj depozitár, ktorým je vždy banka, ktorá je taktiež kontrolovaná Národnou bankou Slovenska
 • vlastný majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti je zo zákona oddelený od majetku sporiteľov v dôchodkových fondoch (dôchodkové úspory), ktorý dôchodková správcovská spoločnosť len spravuje
 • za prípadnú škodu spôsobenú konaním dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo jej depozitára v starobnom dôchodkovom sporení ručí v zmysle zákona Sociálna poisťovňa
 • nízke poplatky za správu majetku v dôchodkovom fonde, čím sa starobné dôchodkové sporenie na Slovensku radí medzi najlacnejšie obdobné dôchodkové systémy na svete
 • ak za Vás nezaplatí príspevky váš zamestnávateľ, uhradí ich podľa zákona Sociálna poisťovňa a potom ich bude vymáhať od zamestnávateľa.