UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 01.10.2016

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.10.2015

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.7.2015

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.7.2014

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.5.2014

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.1.2014

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.6.2012

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.4.2012

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.1.2011

Všeobecné obchodné podmienky platné od 15.2.2009

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.3.2008

Všeobecné obchodné podmienky platné od 15.6.2006

Všeobecné obchodné podmienky platné od 15.1.2005

 

Upozornenie:

Činnosť VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je pod dohľadom Národnej banky Slovenska. S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Hodnota investície do dôchodkového fondu môže kolísať v závislosti od situácie na finančných trhoch. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Vo fonde je možné očakávať kolísanie čistej hodnoty majetku z dôvodu zloženia majetku vo fonde alebo v dôsledku postupov riadenia investícií využívaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.