UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Usmernenie o spôsobe komunikácie

U s m e r n e n i e
k spôsobu komunikácie medzi sporiteľom a VÚB Generali d.s.s., a.s.

Toto „Usmernenie“ vydávame pre sporiteľov na základe

článkov 8 a 9 Všeobecných obchodných podmienok VÚB Generali d.s.s., a.s.

Typy a spôsoby použitia komunikácie prostredníctvom:

I. Osobnej návštevy kontaktného miesta (t.j. pobočka VÚB banky a Generali Poisťovne, a.s.)

Spôsob komunikácie:

a) Najjednoduchší spôsob zmeny/opravy údajov na zmluve, je osobná návšteva ktorejkoľvek pobočky VÚB banky, kde po predložení občianskeho preukazu alebo pasu môžete priamo zmeniť akýkoľvek údaj bez vyplňovania formulárov.

b) Na obchodnom mieste Generali Poisťovne, a.s., je možné odovzdať žiadosť o zmenu údajov v zmluve, prostredníctvom vyplneného tlačiva (zmenový formulár) VÚB Generali, d.s.s., a.s. “Žiadosť o zmenu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení“.

V prípade žiadosti o zmenu:

 • trvalej adresy, je k zmenovému formuláru potrebné priložiť fotokópie oboch strán občianskeho preukazu,
 • dôchodkového fondu (totožnosť overená pracovníkom + pečiatka Generali Poisťovňa, a.s. alebo notárom alebo matrikou)
 • pomeru príspevku (totožnosť overená pracovníkom + pečiatka Generali Poisťovňa, a.s. alebo notárom alebo matrikou)
 • poberateľov majetku (totožnosť overená pracovníkom + pečiatka Generali Poisťovňa, a.s. alebo notárom alebo matrikou)
 • priezviska (totožnosť overená pracovníkom + pečiatka Generali Poisťovňa, a.s. alebo notárom alebo matrikou)

II. Internetovej stránky VÚB Generali d.s.s, a.s.

Možno požiadať o:

 • zmenu dôchodkového fondu,
 • zmenu pomeru príspevku,
 • zmenu korešpondenčnej adresy,
 • zmenu trvalej adresy,
 • e-mailovú adresu
 • zasielanie mesačných správ o hospodárení fondov,
 • vydanie notárom overenej kópie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení (poplatok 2,66 €).

Spôsob komunikácie:

Vyhľadáte internetovú stránku VÚB Generali d.s.s., a.s., v nej záložku „Môj dôchodok“ a záložku “prihlásenie“. Zadáte stanovené bezpečnostné prvky:

 • „Prihlasovacie Meno“
 • „Heslo“

Z bezpečnostných dôvodov Vás po prvom prihlásení systém vyzve na tzv. vynútenú zmenu hesla, tak aby zmenené heslo bolo známe iba Vám. 

 

III. Elektronickej pošty (e-mailu)

Upozorňujeme sporiteľov, že elektronická komunikácia prostredníctvom e-mailu nie je zabezpečená a na oznámenie osobných údajov odporúčame využívať zabezpečenú časť, t.j. prostredníctvom prihlásenia sa prihlasovacími prvkami na svoj osobný dôchodkový účet.

Možno požiadať o zmenu:

 • korešpondenčnej adresy,
 • aktualizáciu e-mailovej adresy, telefónneho čísla,
 • zasielanie mesačných správ o hospodárení fondov,
 • vydanie rovnopisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení
Spôsob komunikácie:
 • a) na začiatku e-mailu uvediete číslo Vašej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení
 • b) napíšete zmenené tzn. správne údaje
 • c) e-mail odošlete na adresu: info@vubgenerali.sk

IV. Informačnej linky (infolinky)

Možno požiadať o zmenu:

 • korešpondenčnej adresy,
 • dôchodkového fondu
 • aktualizáciu e-mailovej adresy, telefónneho čísla,
 • zasielanie mesačných správ o hospodárení fondov,
 • vydanie rovnopisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení

Spôsob komunikácie:

 • a) zavoláte 0850 111 110, t.j. Infolinku VÚB Generali d.s.s., a.s.
 • b) operátorovi oznámite identifikačné údaje tzn.:
  • rodné číslo
  • číslo zmluvy
  • prihlasovacie heslo
 • c.) operátor skontroluje správnosť identifikačných bezpečnostných prvkov a Vy nahlásite požadované zmeny.

V. Písomnej komunikácie – poštou

Možno meniť akýkoľvek údaj v zmluve, týkajúci sa sporiteľa.

Spôsob komunikácie:

a) Písomne je možné o zmeny požiadať na tlačive „Žiadosť o zmenu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení“

Pri zmene:

 • poberateľa majetku (oprávnená osoba, pre prípad úmrtia sporiteľa),
 • dôchodkového fondu,
 • priezviska,

je potrebné, aby bol Váš podpis na žiadosti:

 • osvedčený notárom, resp. matrikou,
 • osvedčený zamestnancom VÚB banky,
 • osvedčený interným zamestnancom VÚB Generali d.s.s., a.s.

Pri zmene adresy trvalého pobytu, je potrebné k písomnej žiadosti priložiť fotokópiu občianskeho preukazu z oboch strán

Tlačivo nájdete na webovom sídle www.vubgenerali.sk.

Požadované zmeny zašlite na adresu:

VÚB Generali d.s.s., a.s.
Mlynské nivy 1
P.O. BOX 66
820 04 Bratislava 24