UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Profil

Obchodné meno: VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Právna forma: akciová spoločnosť

Sídlo: Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3435/B

Identifikačné číslo: 35 903 058

Dátum založenia: 2. 6. 2004

Základné imanie: 10 090 976,– EUR

 

Dozorná rada:

 • Alexander Resch - predseda dozornej rady
 • Ing. Roman Juráš - podpredseda dozornej rady
 • RNDr. Pavol Kárász, CSc
 • Ing. Juraj Jurčík, MBA 

Predstavenstvo:

 • RNDr. Vladimír Mlynek, CFA - predseda predstavenstva
 • Mgr. Gabriel Molnár - podpredseda predstavenstva
 • Ing. Ján Hollý - člen predstavenstva
 • Ing. Vladimír Šmidt - člen predstavenstva

Spravované dôchodkové fondy:

 • INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

 

Akcionári DSS

Akcionármi VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. sú:

 1. VÚB a.s. so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,

  podiel na základnom imaní VÚB Generali d.s.s., a.s. – 50%

  podiel na hlasovacích právach vo VÚB Generali d.s.s., a.s. – 50%

  a

 2. Generali Poisťovňa a.s. so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

  podiel na základnom imaní VÚB Generali d.s.s., a.s. – 50%

  podiel na hlasovacích právach vo VÚB Generali d.s.s., a.s. – 50%

Zakladateľmi VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. sú VÚB, a.s. a Generali Poisťovňa, a.s. 

Spoločnosť rovnakým dielom kontroluje Generali Poisťovňa, a.s. (Generali CEE Holding B.V.) a VÚB, a.s. (Intesa Sanpaolo S.p.A)

Spoločnosť nezverila výkon činnosti podľa § 67 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadnej inej osobe. Ochrana osobných údajov.