UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Výber dôchodkového fondu

Výber dôchodkového fondu závisí predovšetkým od miery rizika, ktorú je sporiteľ ochotný podstúpiť ale aj od počtu rokov, ktoré sporiteľovi zostávajú do dôchodku. Z dlhodobého hľadiska, fond s najvyššou mierou rizika prináša možnosť dosiahnuť vyššie výnosy, naopak, fond s najnižšou mierou rizika je vhodný pre tých, ktorí si chcú, napríklad z dôvodu skorého plánovaného odchodu do dôchodku, zabezpečiť primeranú stabilitu svojich úspor.

Sporiteľ môže sporiť v dvoch dôchodkových fondoch, pričom jeden z nich musí byť vždy dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Prestup medzi fondmi je bezplatný, zmeniť fond môže sporiteľ kedykoľvek.

Každý fond spravujú investiční špecialisti VÚB Generali d.s.s., a.s. Ich skúsenosti sú pre správu dôchodkových fondov podmienkou a predpokladom bezpečného investovania a efektívneho zhodnotenia.

Pri výbere vhodného dôchodkového fondu Vám pomôže INVESTIČNÝ DOTAZNÍK.

 

VÚB Generali d.s.s., a.s., spravuje štyri dôchodkové fondy:

  1. KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s., 
  2. INDEX indexový negarantovaný d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.,
  3. PROFIT akciový negarantovaný d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s., 
  4. MIX zmiešaný negarantovaný d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.,.

 

KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

jediný d.f., v ktorom sú zachované garancie. To znamená, že v prípade poklesu majetku v tomto fonde, bude DSS povinná dopĺňať majetok do fondu z vlastných zdrojov tak, aby bola sporiteľovi zachovaná aspoň istina, na každom 10 ročnom sledovanom období. Je preto najvhodnejší pre tých sporiteľov, ktorí hľadajú istotu a bezpečnosť s garanciami pre svoje úspory, odhliadnuc od toho, či na finančných trhoch vládne neistota alebo nie.

 

INDEX indexový negarantovaný d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

je riadený pasívne tak, aby bol permanentne zainvestovaný v akciách a v plnej miere odzrkadľoval pohyby vybraného akciového indexu. Má potenciál dosiahnuť vysoké výnosy, ale rovnako má aj významné riziko možných výkyvov hodnoty majetku. Preto takúto formu sporenia odporúčame najmä tým sporiteľom, ktorí majú skúsenosti v oblasti investovania, chápu riziká spojené s investíciami do akcií a sú pripravení aj na prípadné straty. Ideálne je tento fond kombinovať s garantovaným fondom Klasik, podľa individuálnych preferencií sporiteľa. Základnou úlohou indexového negarantovaný fondu je čo možno najvernejšie kopírovať vývoj DSS-kou zvolenej referenčnej hodnoty, ktorú tvorí vybraný akciový index. Referenčná hodnota nášho fondu INDEX je tvorená indexom MSCI World Index.

 

PROFIT akciový negarantovaný d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

   

má vysoký potenciál zhodnotenia, ale pri zvýšenom investičnom riziku. Sporenie v akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde odporúčame najmä tým sporiteľom, ktorí majú skúsenosti v oblasti investovania, chápu riziká spojené s investovaním do akcií a sú pripravení aj na prípadné straty. Je pre vás vhodný, ak patríte k mladým sporiteľom a do dovŕšenia dôchodkového veku vám zostáva viac ako 20 rokov. Investície v tomto fonde môžu smerovať do dlhopisových, peňažných aj akciových finančných nástrojov. Hodnota dlhopisových a peňažných investícií v tomto fonde môže spolu tvoriť najviac 80% čistej hodnoty majetku vo fonde. Majetok vo fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 80% čistej hodnoty majetku v tomto fonde.

   

 

MIX zmiešaný negarantovaný d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

je najvhodnejší pre tých sporiteľov, ktorí nie sú ochotní znášať pomerne veľké riziko v akciovom negarantovanom fonde a zároveň nepreferujú konzervatívnu stratégiu investovania, ako to je v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Investície v tomto fonde sú smerované do dlhopisových, peňažných aj akciových finančných nástrojov, pričom podiel jednotlivých zložiek portfólia je aktívne riadený a prispôsobovaný aktuálnej situácií na trhu. Miera rizika je vyvážená: akciová zložka zabezpečuje potenciál rastu a dlhopisové a peňažné investície prinášajú stabilizačný efekt.