UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Profit

Akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. (bol založený 1.1.2005)

Sporenie v akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde odporúčame najmä tým sporiteľom, ktorí majú skúsenosti v oblasti investovania, chápu riziká spojené s investovaním do akcií a sú pripravení aj na prípadné straty. Je pre vás vhodný, ak patríte k mladým sporiteľom a do dovŕšenia dôchodkového veku vám zostáva viac ako 20 rokov.

Je riadený aktívne. Cieľový podiel akciových investícií predpokladáme na úrovni 50%-60%. Investície v tomto fonde smerujú predovšetkým do globálnych indexov, ako je napríklad MSCI All Country. Portfólio manažéri budú túto alokáciu do akcií pribežne upravovať v súlade s ich výhľadom na budúci vývoj trhu tak, aby bolo možné dosiahnuť dodatočný výnos pri prijateľnom riziku. Napriek tomu, fond Profit je svojím zameraním akciový fond, a preto je vhodný pre tých sporiteľov, ktorí sú ochotní akceptovať aj prípadný pokles hodnoty majetku, s potenciálom na vyššie zhodnotenie, než ponúkajú konzervatívne stratégie. Sporitelia, ktorí majú záujem o tento fond, ale chcú si znížiť podstupované riziko, majú možnosť si svoju investíciu rozdeliť medzi dlhopisový garantovaný fond Klasik a akciový negarantovaný fond Profit.

Od 30.04.2013 nastali v dôchodkových fondoch výrazné zmeny. V zmysle zákona boli do garantovaného dôchodkového fondu KLASIK presunutí všetci sporitelia, ktorí aktívne neprejavili záujem zostať v negarantovaných fondoch (MIX, PROFIT, INDEX). Po presune sporiteľov a majetku do fondu Klasik však došlo k výraznej zmene v stratégií v negarantovaných fondoch. Najdôležitejším prvkom je nepochybne významné navýšenie akciovej zložky a zníženie podielu termínovaných vkladov. Vo fonde PROFIT bude podiel akcií dosahovať až 60% majetku fondu. Úlohou akciovej časti portfólia bude najmä ochrániť hodnotu majetku pred znehodnotením infláciou a zabezpečiť tak potenciál rastu. Tento vyšší rastový potenciál však bude spojený aj s vyšším rizikom a hrozbou poklesu hodnoty majetku. Dlhopisová zložka portfólia ostane približne rovnako veľká ako v predchádzajúcom období, ale s vyšším úrokovým rizikom. V portfóliu by mala zabezpečiť stabilnejší vývoj hodnoty dôchodkového fondu.

Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde Profit:

Upozornenie:
Činnosť VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je pod dohľadom Národnej banky Slovenska. S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Hodnota investície do dôchodkového fondu môže kolísať v závislosti od situácie na finančných trhoch. Vo fonde je možné očakávať kolísanie čistej hodnoty majetku z dôvodu zloženia majetku vo fonde alebo v dôsledku postupov riadenia investícií využívaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.