Naše dôchodkové fondy

 

akciový negarantovaný d.f.

Základné údaje o fonde

 

Čistá hodnota majetku vo fonde

109 848 430,14 EUR

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky

0,055275 EUR

Dátum vytvorenia dôchodkového fondu

22.03.2005

Depozitár dôchodkového fond

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Garancie

Nie

Výnos vs. riziko **

vysoký potenciál zhodnotenia, ale pri zvýšenom investičnom riziku

Ukazovateľ rizík a výnosov

typicky nižšie výnosy
nižšie riziko
typicky vyššie výnosy
vyššie riziko
1 2 3 4 5 6 7

Riadenie fondu

Aktívne

 
 

Vývoj hodnoty DJ

 
 
 

Výkonnosť fondu k 18.10.2019

 
od začiatku roka
13,21%
za 1 mesiac
0,00%
za jeden rok
9,28%
za päť rokov
32,97%
od založenia fondu
66,52%
 
 
 

O fonde

 

Sporenie v akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde odporúčame najmä tým sporiteľom, ktorí majú skúsenosti v oblasti investovania, chápu riziká spojené s investovaním do akcií a sú pripravení aj na prípadné straty. Je pre vás vhodný, ak patríte k mladým sporiteľom a do dovŕšenia dôchodkového veku vám zostáva viac ako 20 rokov.

Je riadený aktívne. Cieľový podiel akciových investícií sa môže pohybovať v pásme 20%-70%. Akciové investície v tomto fonde smerujú predovšetkým do globálnych akciových indexov. Portfólio manažéri budú túto alokáciu do akcií pribežne upravovať v súlade s ich výhľadom na budúci vývoj trhu tak, aby bolo možné dosiahnuť dodatočný výnos pri prijateľnom riziku. Napriek tomu, fond Profit je svojím zameraním akciový fond, a preto je vhodný pre tých sporiteľov, ktorí sú ochotní akceptovať aj prípadný pokles hodnoty majetku, s potenciálom na vyššie zhodnotenie, než ponúkajú konzervatívne stratégie. Investíciu do fondu Profit je možné kombinovať s investovaním do dlhopisového garantovaného fondu Klasik, aby sa tak dosiahla potrebná diverzifikácia celkových dôchodkových úspor.

 
 

Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 30.09.2019

 
 
Termínované vklady a hotovosť
4,90%
Finančné a korporátne dlhopisy
10,00%
Štátne a štátom zaručené dlhopisy
16,80%
Dlhopisové fondy
3,60%
Iné aktíva
-0,10%
Komoditné investície
3,60%
Akciové investície
57,30%