Naše dôchodkové fondy

 

dlhopisový garantovaný d.f.

Základné údaje o fonde

 

Čistá hodnota majetku vo fonde

1 026 832 841,20 EUR

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky

0,046151 EUR

Dátum vytvorenia dôchodkového fondu

22.03.2005

Depozitár dôchodkového fond

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Garancie

Áno *

Výnos vs. riziko **

nízka miera rizika, zodpovedajúci výnos

Ukazovateľ rizík a výnosov

typicky nižšie výnosy
nižšie riziko
typicky vyššie výnosy
vyššie riziko
1 2 3 4 5 6 7

Riadenie fondu

Aktívne

 
 

Vývoj hodnoty DJ

 
 
 

Výkonnosť fondu k 18.05.2018

 
od začiatku roka
-0,48%
za 1 mesiac
-0,38%
za jeden rok
0,58%
za päť rokov
11,23%
od založenia fondu
39,03%
 
 
 

O fonde

 

Je vhodný najmä pre opatrných a konzervatívnych sporiteľov, ktorí očakávajú rovnomerný a postupný nárast hodnoty svojho majetku. Ak sporiteľ nie je ochotný znášať riziko poklesu hodnoty majetku, je tento fond vhodný aj z toho dôvodu, že dôchodková správcovská spoločnosť je zo zákona povinná garantovať hodnotu majetku a v prípade určitého poklesu musí spoločnosť doplniť majetok a vykompenzovať tak stratu sporiteľom z vlastných zdrojov. Investície sporiteľa tak sú v tomto fonde investované spoľahlivo a bezpečne, čomu však zodpovedá výnos.

Majetok v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového a úrokového rizika. Majetok v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 5% čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Miera rizika je nízka, majetok fondu je garantovaný podľa zákona.

 
 

Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 30.04.2018

 
 
Korporátne dlhopisy
17,00%
Štátne a štátom zaručené dlhopisy
23,50%
Dlhopisové fondy
15,50%
Iné aktíva
0,00%
Termínované vklady a hotovosť
12,50%
Finančné dlhopisy
31,20%