Naše dôchodkové fondy

 

dlhopisový garantovaný FOND

Základné údaje o fonde

 

Čistá hodnota majetku vo fonde

1 166 135 298,23 EUR

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky

0,043207 EUR

Dátum vytvorenia dôchodkového fondu

22.03.2005

Depozitár dôchodkového fond

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Garancie

Áno *

Výnos vs. riziko **

nízka miera rizika, zodpovedajúci výnos

Ukazovateľ rizík a výnosov

typicky nižšie výnosy
nižšie riziko
typicky vyššie výnosy
vyššie riziko
1 2 3 4 5 6 7

Riadenie fondu

Aktívne

*na 10 ročnom období. Ak v dlhopisovom garantovanom Fonde v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po poslednom dni sledovaného obdobia doplniť hodnotu majetku v dlhopisovom garantovanom Fonde z vlastného majetku vo výške absolútnej hodnoty súčinu poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky a priemernej čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom Fonde za sledované obdobie.

**dlhodobá očakávaná miera rizika meraná volatilitou, maximálnymi priebežnými poklesmi a ukazovateľom výnosov a rizík a dlhodobý očakávaný výnos. Hodnota investícií vo všetkých fondoch môže rásť, stagnovať alebo aj klesať.

 
 

Vývoj hodnoty DJ

 
 
 

Výkonnosť fondu k 24.11.2022

 
od začiatku roka
-8,81%
za 1 mesiac
1,87%
za jeden rok
-8,85%
za päť rokov
-6,75%
od založenia fondu
30,16%
 
 
 

O fonde

 

Je jediným garantovaným Fondom. Znamená to, že v prípade poklesu majetku v tomto fonde, bude DSS povinná dopĺňať majetok do Fondu z vlastných zdrojov tak, aby bola Sporiteľovi zachovaná aspoň istina na každom 10 ročnom sledovanom období. Je vhodný najmä pre opatrných a konzervatívnych Sporiteľov, ktorí hľadajú istotu a bezpečnosť s garanciami pre svoje úspory, a sú preto ochotní akceptovať dlhodobo nižší očakávaný výnos.

KLASIK, dlhopisový garantovaný Fond, je najkonzervatívnejší z dôchodkových fondov VÚB Generali DSS. Dlhodobé očakávané riziko v tomto Fonde je najnižšie, no rovnako je najnižší aj dlhodobý očakávaný výnos. Je možné ho kombinovať so sporením v negarantovaných Fondoch a zvýšiť tak očakávaný výnos. Ide o aktívne spravovaný dlhopisový garantovaný Fond, v ktorom sa nemôžu nachádzať akciové investície.

Aktívna správa sa zameriava najmä na vyhľadávanie dlhopisov a investícií s vyšším očakávaným výnosom oproti porovnateľným pasívnym fondom. Vo Fonde sa dlhodobo nachádza priamo vyše 150 rôznych dlhopisov z približne 40 rôznych krajín sveta a viac ako 30 odvetví ekonomiky, čím sa radí k najlepšie diverzifikovaným fondom na Slovensku. Prostredníctvom iných investícií sa vo Fonde nepriamo nachádza ďalších 3000 rôznych dlhopisov, čím sa rozsahom radí k fondom svetovej úrovne.

Majetok v dlhopisovom garantovanom Fonde môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového a úrokového rizika. Majetok v dlhopisovom garantovanom Fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 5% čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom Fonde.

 
 

Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 31.10.2022

 
 
Termínované vklady a hotovosť
11,10%
Finančné dlhopisy
17,00%
Korporátne dlhopisy
22,00%
Štátne a štátom zaručené dlhopisy
46,20%
Dlhopisové fondy
3,20%
Iné aktíva
0,50%