UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Mix

zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. (bol založený 1.1.2005)

Z hľadiska zloženia majetku je zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond najvhodnejší pre tých sporiteľov, ktorí nie sú ochotní znášať pomerne veľké riziko v akciovom negarantovanom fonde, a zároveň nepreferujú konzervatívnu stratégiu investovania, ako to je v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

Je riadený aktívne a z hľadiska svojej stratégie je momentálne podobný fondu Profit, pričom celkový podiel akcií vo fonde Mix sa pohybuje na úrovni cca 40%. V priebehu roka však plánujeme stratégiu fondu upraviť a rozšíriť zameranie fondu aj o alternatívne investície, ako sú napríklad realitné investície, či investície do komodít. Investíciu do fondu Stabil je žiaduce kombinovať s investovaním do dlhopisového negarantovaného fondu Klasik, aby sa tak dosiahla potrebná diverzifikácia celkových dôchodkových úspor.

Od 30.04.2013 nastali v dôchodkových fondoch výrazné zmeny. V zmysle zákona boli do garantovaného dôchodkového fondu KLASIK presunutí všetci sporitelia, ktorí aktívne neprejavili záujem zostať v negarantovaných fondoch (MIX, PROFIT, INDEX). Po presune sporiteľov a majetku do fondu Klasik však došlo k výraznej zmene v stratégií v negarantovaných fondoch. Najdôležitejším prvkom je nepochybne významné navýšenie akciovej zložky a zníženie podielu termínovaných vkladov. Vo fonde MIX budú akciové investície v objeme približne 40% z majetku fondu. Úlohou akciovej časti portfólia bude najmä ochrániť hodnotu majetku pred znehodnotením infláciou a zabezpečiť tak potenciál rastu. Tento vyšší rastový potenciál však bude spojený aj s vyšším rizikom a hrozbou poklesu hodnoty majetku. Dlhopisová zložka portfólia ostane približne rovnako veľká ako v predchádzajúcom období, ale s vyšším úrokovým rizikom. V portfóliu by mala zabezpečiť stabilnejší vývoj hodnoty dôchodkového fondu.

Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde Mix:

Upozornenie: Činnosť VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je pod dohľadom Národnej banky Slovenska. S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Hodnota investície do dôchodkového fondu môže kolísať v závislosti od situácie na finančných trhoch. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Vo fonde je možné očakávať kolísanie čistej hodnoty majetku z dôvodu zloženia majetku vo fonde alebo v dôsledku postupov riadenia investícií využívaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.