Kľúčové informácie o dôchodkových fondoch

 

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zostaviť o každom spravovanom dôchodkovom fonde kľúčové informácie. Cieľom takto zostaveného dokumentu je zrozumiteľným spôsobom komunikovať sporiteľovi riziká spojené s investovaním, potenciálne výnosy a náklady a čím sa odlišuje od ostatných dôchodkových fondov.

Tieto kľúčové informácie o dôchodkových fondoch sú platné od 01.01.2021