UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Klasik

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. (bol založený 1.1.2005)

Je vhodný najmä pre opatrných a konzervatívnych sporiteľov, ktorí očakávajú rovnomerný a postupný nárast hodnoty svojho majetku. Ak sporiteľ nie je ochotný znášať riziko poklesu hodnoty majetku, je tento fond vhodný aj z toho dôvodu, že dôchodková správcovská spoločnosť je zo zákona povinná garantovať hodnotu majetku a v prípade určitého poklesu musí spoločnosť doplniť majetok a vykompenzovať tak stratu sporiteľom z vlastných zdrojov. Investície sporiteľa tak sú v tomto fonde investované spoľahlivo a bezpečne, čomu však zodpovedá výnos.

Majetok v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového a úrokového rizika. Majetok v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 5% čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Miera rizika je nízka, majetok fondu je garantovaný podľa zákona.

Od 30.04.2013 nastali v dôchodkových fondoch výrazné zmeny. V zmysle zákona boli do garantovaného dôchodkového fondu KLASIK, presunutí všetci sporitelia, ktorí aktívne neprejavili záujem zostať v negarantovaných fondoch (MIX, PROFIT, INDEX). Investičné zameranie vo fonde KLASIK zostáva aj po 30.04.2013 bez výraznejších zmien. Sporitelia v tomto fonde budú mať svoje úspory zhodnocované najmä prostredníctvom bezpečných dlhopisových a peňažných investícií, aby tak fond postupne rástol, bez výraznejších poklesov.

Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde Klasik:

Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde Klasik

Upozornenie:
Činnosť VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je pod dohľadom Národnej banky Slovenska. S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Hodnota investície do dôchodkového fondu môže kolísať v závislosti od situácie na finančných trhoch. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Vo fonde je možné očakávať kolísanie čistej hodnoty majetku z dôvodu zloženia majetku vo fonde alebo v dôsledku postupov riadenia investícií využívaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.