Ako sporiť vo fondoch

 

Dôchodkový fond vytvára DSS a tvoria ho predovšetkým príspevky sporiteľov a výnosy z nich

Sporiteľ môže sporiť v dvoch dôchodkových fondoch, pričom jeden z nich musí byť vždy dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Prestup medzi fondmi je bezplatný, zmeniť fond môže sporiteľ kedykoľvek. Zmena dôchodkového fondu bude vykonaná do 3 pracovných dní od obdržania požiadavky. Každý fond spravujú investiční špecialisti VÚB Generali d.s.s., a.s. Ich skúsenosti sú pre správu dôchodkových fondov podmienkou a predpokladom bezpečného investovania a efektívneho zhodnotenia.

 

 

Spravované dôchodkové fondy

  • KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.,

  • MIX zmiešaný negarantovaný d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.,

  • PROFIT akciový negarantovaný d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.,

  • INDEX indexový negarantovaný d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.,

 

 

Ako si vybrať správny dôchodkový fond?

Výber dôchodkového fondu závisí predovšetkým od miery rizika, ktorú je sporiteľ ochotný podstúpiť ale aj od počtu rokov, ktoré sporiteľovi zostávajú do dôchodku. Z dlhodobého hľadiska, fond s najvyššou mierou rizika prináša možnosť dosiahnuť vyššie výnosy, naopak, fond s najnižšou mierou rizika je vhodný pre tých, ktorí si chcú, napríklad z dôvodu skorého plánovaného odchodu do dôchodku, zabezpečiť primeranú stabilitu svojich úspor. Pri výbere vhodného dôchodkového fondu Vám pomôže Investičný dotazník.

 

 

Porovnanie dôchodkových fondov

Fond KLASIK MIX PROFIT INDEX

Garancie

ÁNO * NIE NIE NIE

Zloženie
fondu

dlhopisové a peňažné investície dlhopisové, peňažné, akciové investície, investície do drahých kovov, realít dlhopisové, peňažné investície, akciové investície (20% - 70%) + obmedzené množstvo drahých kovov akciové investície

Vhodné pre sporiteľa

ktorý hľadá istotu a bezpečnosť s garanciami pre svoje úspory odhliadnuc od toho, či na finančných trhoch vládne neistota alebo nie

ktorý má krátko do dôchodku, nechce zbytočne riskovať a pri investíciách preferuje bezpečnosť pred vyšším výnosom
ktorý dokáže akceptovať určité riziko, ak je tu potenciál vyššieho výnosu

ktorý preferuje investovanie do viacerých typov aktív ako v akciovom fonde a nižší podiel samotných akciových investícií
ktorý má skúsenosti v oblasti investovania, chápe riziká spojené s investovaním do akcií a je pripravený aj na prípadné straty

sporiteľ, ktorému do dovŕšenia dôchodkového veku zostáva viac ako 20 rokov
ktorý má skúsenosti v oblasti investovania, chápe riziká spojené s investíciami do akcií a je pripravený aj na prípadné straty

alebo pre sporiteľa, ktorý chce namiešať zloženie fondu podľa svojich preferencií (v kombinácii s fondom Klasik)

Výnos
vs.
riziko **

nízka miera rizika, zodpovedajúci výnos vyvážená miera rizika: potenciál rastu zabezpečený akciovou a komoditnou zložkou, stabilizačný efekt zabezpečený dlhopismi a peňažnými investíciami vysoký potenciál zhodnotenia, ale pri zvýšenom investičnom riziku potenciál dosiahnuť vysoké výnosy, ale významné riziko možných výkyvov hodnoty majetku

Riziko

2
4
4
5

Ukazovateľ rizík a výnosov

typicky nižšie výnosy
nižšie riziko
typicky vyššie výnosy
vyššie riziko
1 2 3 4 5 6 7

Výkonnosť za jeden rok

-1,92% -8,09% -7,68% -9,03%

Výkonnosť od založenia fondu (p.a.)

2,09% 2,27% 2,59% 6,98%

Riadenie fondu

AKTÍVNE
portfólio manažéri pravidelne prehodnocujú investičnú stratégiu fondu na základe aktuálnej situácie na finančných trhoch, s cieľom čo najlepšie zhodnotiť spravované prostriedky s ohľadom na prislúchajúce riziko fondu
PASÍVNE
s cieľom čo najvernejšie odzrkadľovať pohyby vybraného indexu

Referenčná hodnota (benchmark)

nemá stanovenú referenčnú hodnotu globálny akciový index MSCI World Index

* na 10 ročnom období. Ak v dlhopisovom dôchodkovom fonde v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po poslednom dni sledovaného obdobia doplniť hodnotu majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde z vlastného majetku vo výške absolútnej hodnoty súčinu poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky a priemernej čistej hodnoty majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde za sledované obdobie.
** Hodnota investícií vo všetkých fondoch môže rásť, stagnovať alebo aj klesať

 
 

Poplatky

Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu

1% zo sumy povinného príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa. Dobrovoľné príspevky sú od tejto odplaty oslobodené.

Odplata za správu dôchodkového fondu

Odplata za jeden kalendárny rok správy fondu je 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku vo fonde. Odplata zahŕňa náklady spoločnosti spojené so správou majetku vo fonde okrem nákladov uvedených v zákone, ktoré sa uhrádzajú z majetku vo fonde.

Odplata spoločnosti za zhodnotenie majetku vo fonde

10% zo zhodnotenia nad maximálnu hodnotu dôchodkovej jednotky dosiahnutej za obdobie predchádzajúcich 3 rokov, konkrétny vzorec je uvedený v zákone, alebo v štatúte fondu.