Ako sporiť vo fondoch

 

Dôchodkový fond vytvára DSS a tvoria ho predovšetkým príspevky sporiteľov a výnosy z nich

Sporiteľ môže v rovnakom čase sporiť aj vo viacerých Fondoch. Prestup medzi Fondmi je bezplatný, zmeniť Fond môže Sporiteľ kedykoľvek. Zmena Fondu bude vykonaná do 3 pracovných dní od obdržania požiadavky. Každý Fond spravujú portfólio manažéri VÚB Generali d.s.s., a.s. Ich dlhoročné skúsenosti sú pre správu Fondov podmienkou a predpokladom bezpečného investovania a efektívneho zhodnotenia.

 

 

Spravované dôchodkové fondy

  • KLASIK dlhopisový garantovaný Fond

  • SMART zelený inovatívny negarantovaný Fond

  • PROFIT akciový negarantovaný Fond

  • INDEX indexový negarantovaný Fond

 

 

Ako si vybrať správny dôchodkový fond?

Výber Fondu závisí predovšetkým od miery rizika, ktorú je Sporiteľ ochotný podstúpiť ale aj od počtu rokov, ktoré Sporiteľovi zostávajú do dôchodku. Z dlhodobého hľadiska, Fond s najvyššou mierou rizika prináša možnosť dosiahnuť najvyššie výnosy a je vhodný najmä pre mladých Sporiteľov, ktorí majú ďaleko do dôchodku. Naopak, Fond s najnižšou mierou rizika je vhodný pre tých, ktorí si chcú, napríklad z dôvodu skorého plánovaného odchodu do dôchodku, zabezpečiť primeranú stabilitu svojich úspor, ktorá je ale sprevádzaná nižšími očakávanými výnosmi. Pri výbere vhodného Fondu Vám pomôže Investičný dotazník.

 

 

Porovnanie dôchodkových fondov

Fond KLASIK SMART PROFIT INDEX

Garancie

ÁNO * NIE NIE NIE

Zloženie
fondu

dlhopisové a peňažné investície dlhopisové, peňažné, akciové investície (40% - 70%)**, investície do drahých kovov, realít dlhopisové, peňažné, akciové investície (80% - 100%)**, investície do drahých kovov, realít akciové investície (99% - 100%)**

Vhodné pre sporiteľa

ktorý hľadá istotu a bezpečnosť s garanciami pre svoje úspory alebo má krátko do dôchodku a nechce riskovať

ktorý pri investíciách preferuje bezpečnosť pred vyšším výnosom
ktorý má záujem o investovanie do investícií zlepšujúcich planétu a spoločnosť a o najnovšie inovácie v investovaní

ktorý preferuje investovanie do viacerých typov aktív ako v dlhopisovom garantovanom Fonde a vyšší očakávaný výnos za cenu vyššieho rizika

ktorý dokáže akceptovať určité riziko, ak je tu potenciál vyššieho výnosu
ktorý preferuje investovanie do viacerých typov aktív a nižšie očakávané riziko a výnos ako v indexovom negarantovanom Fonde, no vyššie ako v zelenom inovatívnom negarantovanom Fonde

ktorý chápe riziká spojené s investovaním do akcií, je pripravený aj na prípadné straty a do dôchodku mu ostáva dlhší čas
ktorý preferuje pasívne investovanie do akcií a najvyšší očakávaný výnos pri najvyššom riziku

ktorý chápe riziká spojené s investíciami do akcií, je pripravený aj na prípadné straty a do dôchodku mu ostáva dlhý čas

Výnos
vs.
riziko **

nízka miera rizika, zodpovedajúci výnos vyvážená miera rizika: potenciál rastu zabezpečený akciovou a komoditnou zložkou, stabilizačný efekt zabezpečený dlhopismi a peňažnými investíciami vysoký potenciál zhodnotenia, ale pri zvýšenom investičnom riziku potenciál dosiahnuť najvyššie výnosy, ale pri najvyššom riziku možných výkyvov hodnoty majetku

Riziko

2
3
4
4

Ukazovateľ rizík a výnosov

typicky nižšie výnosy
nižšie riziko
typicky vyššie výnosy
vyššie riziko
1 2 3 4 5 6 7

Výkonnosť za posledných 12M

1,23% 0,73% 2,73% 2,87%

Výkonnosť od založenia fondu (p.a.)

1,59% 2,71% 3,67% 9,21%

Riadenie fondu

AKTÍVNE
Kombinácia systematických investičných stratégií spolu s výhľadom portfólio manažérov pravidelne prehodnocuje nastavenie Fondu na základe aktuálnej situácie na finančných trhoch, s cieľom čo najlepšie zhodnotiť spravované prostriedky s ohľadom na prislúchajúce riziko Fondu
PASÍVNE
s cieľom čo najvernejšie odzrkadľovať pohyby vybraného indexu

Referenčná hodnota (benchmark)

nemá stanovenú referenčnú hodnotu globálny akciový index MSCI World Index v mene Eur

Podrobnejšie informácie

Vo Fonde sa dlhodobo nachádza priamo vyše 150 rôznych dlhopisov z približne 40 rôznych krajín sveta a viac ako 30 odvetví ekonomiky, čím sa radí k najlepšie diverzifikovaným fondom na Slovensku. Prostredníctvom iných investícií sa vo Fonde nepriamo nachádza ďalších 3000 rôznych dlhopisov, čím sa rozsahom radí k fondom svetovej úrovne. Vo Fonde sa prostredníctvom jeho investícií dlhodobo nachádza vyše 2500 rôznych akciových titulov a 3000 rôznych dlhopisových investícií z rozvinutých aj rozvíjajúcich sa krajín, čím sa rozsahom radí k fondom svetovej úrovne. Vo Fonde sa prostredníctvom jeho investícií dlhodobo nachádza vyše 2500 rôznych akciových titulov a 3000 rôznych dlhopisových investícií z rozvinutých aj rozvíjajúcich sa krajín, čím sa rozsahom radí k fondom svetovej úrovne. Vo Fonde sa prostredníctvom jeho investícií dlhodobo nachádza vyše 1500 rôznych akciových titulov z rozvinutých krajín, čím sa rozsahom radí k fondom svetovej úrovne.

* V rámci výplaty dôchodku bude každému sporiteľovi individuálne vyplatená minimálne suma všetkých jeho príspevkov, ktoré si za život zaslal do dlhopisového garantovaného fondu.
** Za štandardných trhových podmienok; môže byť v čase prehodnotené investičnou komisiou.
*** Dlhodobá očakávaná miera rizika meraná volatilitou, maximálnymi priebežnými poklesmi a ukazovateľom výnosov a rizík a dlhodobý očakávaný výnos. Hodnota investícií vo všetkých Fondoch môže rásť, stagnovať alebo aj klesať.

 
 

Poplatky

Odplata za správu dôchodkového fondu

Odplata za jeden kalendárny rok správy fondu je 0,45 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku vo fonde. Odplata zahŕňa náklady spoločnosti spojené so správou majetku vo fonde okrem nákladov uvedených v zákone, ktoré sa uhrádzajú z majetku vo fonde.