UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI
Dobrovolné príspevky

Dobrovoľné príspevky

 

Pre posielanie dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie - 2.pilier platí číslo účtu v tvare IBAN SK78 1111 0000 0011 9713 9050.

Zrušili sme poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu pre dobrovoľné príspevky, aby ste Vy mohli dostať z dobrovoľných príspevkov ešte viac.   

Prečo si posielať dobrovoľné príspevky?

Posielaním dobrovoľných príspevkov do II. piliera zvyšujete konečnú sumu, z ktorej Vám bude vyrátaný dôchodok. Dobrovoľné príspevky na Vašom osobnom dôchodkovom účte pracujú. Ak by bola zmluva zrušená, dobrovoľné príspevky sa vrátia sporiteľovi.

O výške dobrovoľných príspevkov rozhodujete Vy. Výška dobrovoľných príspevkov je ľubovoľná, podľa finančných možností sporiteľa a nemusí byť vždy rovnaká. Sporiteľ sám určuje frekvenciu platenia, čiže ako často bude dobrovoľné príspevky na svoj osobný dôchodkový účet posielať, môže to byť pravidelne raz v mesiaci nižšia čiastka (táto môže byť aj každý mesiac iná), alebo raz za polrok/rok vyššia čiastka.

Sú dve možnosti, ako posielať dobrovoľné príspevky:

Prostredníctvom zamestnávateľa – treba sa na tom dohodnúť so zamestnávateľom, ktorý pošle platbu za sporiteľa (obdobne ako 3.pilier) alebo

Individuálne - sporiteľ si bude platby do 2. piliera posielať sám.

V obidvoch prípadoch je sporiteľ povinný uzavrieť s DSS dodatok k svojej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení (zmluva o sds) o platení dobrovoľných príspevkov.

  1. Ak sporiteľ žiada zamestnávateľa o odvádzanie dobrovoľných príspevkov, je podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení, povinný preukázať svojmu zamestnávateľovi všetky skutočnosti potrebné na odvádzanie dobrovoľných príspevkov (názov DSS, číslo zmluvy o sds, rodné číslo, výšku príspevkov). Ak zamestnanec nesplní túto povinnosť, zamestnávateľ nie je povinný odvádzať dobrovoľné príspevky za svojho zamestnanca (sporiteľa). Ak sporiteľ požiada svojho zamestnávateľa, aby za neho odvádzal dobrovoľné príspevky, je zamestnávateľ povinný o tom uzatvoriť so zamestnancom písomnú dohodu.
  2. Ak si sporiteľ posiela dobrovoľné príspevky sám individuálne, platbu je potrebné poslať na číslo účtu  1197139050/1111 ( IBAN SK78 1111 0000 0011 9713 9050) a ako variabilný symbol je potrebné vždy uviesť rodné číslo bez lomítka.

ZAMESTNÁVATEĽ

Sporiteľ 2.piliera môže od 01.01.2013 požiadať svojho zamestnávateľa, aby za neho odvádzal dobrovoľné príspevky. Zamestnávateľ je v takom prípade povinný podľa § 65 ods. 5 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov (zákon o sds), uzatvoriť so zamestnancom o tom písomnú dohodu a je povinný spolu s každou platbou zasielať do DSS rozpis dobrovoľných príspevkov odvedených do tejto DSS za jeho zamestnancov v takom členení, aby bolo možné platbu identifikovať (podľa vyhlášky MPSVaR SR č.16/2013 Z.z.).

Ako postupovať v prípade odvádzania dobrovoľných príspevkov, ak ste zamestnávateľ?

  1. Uzatvoriť so zamestnancom dohodu o odvádzaní dobrovoľných príspevkov
  2. Zaregistrovať sa na www.vubgenerali.sk – vyplniť registračný formulár
  3. Poslať rozpis do DSS - prostredníctvom prihlasovacích údajov sa prihlásiť na www.vubgenerali.sk v časti “Portál pre zamestnávateľov“, zvolíte “Vybrať súbor“ a do okna vyberiete príslušného súbor (rozpis príspevkov). Odoslať.
  4. Poslať platbu do DSSčíslo účtu 1197139050/1111 ( IBAN SK78 1111 0000 0011 9713 9050), ako variabilný symbol vždy uvádzajte IČO vašej spoločnosti.              

!!! Zamestnávateľ posiela rozpis prostredníctvom prihlásenia sa na www.vubgenerali.sk v zabezpečenej zóne. Neposielajte rozpis s údajmi Vašich zamestnancov do schránky zamestnavatel@vubgenerali.sk

Zamestnávateľ Registrácia

Je prvý a základný krok, ktorý je potrebné urobiť, ak ako zamestnávateľ budete odvádzať dobrovoľné príspevky za svojich zamestnancov.

Registračný formulár

Po úspešnej registrácii v našej spoločnosti vám budú vygenerované prihlasovacie údaje. Prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré z bezpečnostných dôvodov obdržíte poštou, sa prihlásite na www.vubgenerali.sk v časti “Dobrovoľné príspevky“ , záložka “Portál pre zamestnávateľov“ a odošlete rozpis dobrovoľných príspevkov do našej spoločnosti. Spolu s prihlasovacími údajmi obdržíte aj stručný manuál, ako postupovať v prípade odosielania dobrovoľných príspevkov.

Zamestnávateľ Rozpis

Ak zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa, aby za neho odvádzal dobrovoľné príspevky, je zamestnávateľ podľa § 65 ods. 5 zákona o sds, povinný so zamestnancom o tom uzatvoriť písomnú dohodu a je povinný spolu s každou platbou zasielať do DSS rozpis dobrovoľných príspevkov.

Formulár rozpisu

Vzor rozpisu

Číselník kódov DSS

AXA 1074073
Allianz 1074095
VUBGenerali 1074084
ING 1074051
PB 1074029
Aegon 1074062